ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  เรื่องวุ่น ๆ ของพรรคประชาธิปัตย์ ภาค 2

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 03 ธ.ค. 2566

 • 2

  สื่อไหนเป็นกลาง ยกมือขึ้น

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 26 พ.ย. 2566

 • 3

  OK ไหม กับ นายกฯ สรุปเอง เงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 19 พ.ย. 2566

 • 4

  เป็นสายมู หรือเปล่า

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 12 พ.ย. 2566

 • 5

  ภัยไซเบอร์

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 08 พ.ย. 2566

เป็นสายมู หรือเปล่า

วันที่อัพเดทล่าสุด : 12.11.2566

 

                         ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง เป็นสายมู หรือเปล่า!” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2566 จากประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ อายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการกราบไหว้/บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติ การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

 

                จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงสิ่งที่ขอพรจากการกราบไหว้/บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 51.30 ระบุว่า มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไร้โรคภัยไข้เจ็บ หรือให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ รองลงมา ร้อยละ 46.56 ระบุว่า ด้านการเงิน โชคลาภ ร้อยละ 32.06 ระบุว่า ด้านหน้าที่ การงาน ร้อยละ 24.66 ระบุว่า ขอให้ครอบครัวมีความสุข ร้อยละ 15.88 ระบุว่า กราบไหว้/บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่ไม่เคยขอพรใด ๆ เลย
ร้อยละ 7.10 ระบุว่า ด้านการค้าขาย ธุรกิจ ร้อยละ 6.72 ระบุว่า การเดินทางปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ร้อยละ 5.80 ระบุว่า ไม่เคยกราบไหว้/บูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใด ๆ เลย แม้แต่พระรัตนตรัย ร้อยละ 3.89 ระบุว่า มีอายุยิ่งยืนนาน ร้อยละ 3.66 ระบุว่า ด้านความรัก คู่ครอง เนื้อคู่ ร้อยละ 3.28 ระบุว่า ขอความสงบในชีวิต ร้อยละ 2.90 ระบุว่า ด้านการเรียน การสอบ การแข่งขัน ร้อยละ 1.98 ระบุว่า เสริมดวง เสริมสิริมงคลร้อยละ 0.53 ระบุว่า มีอำนาจ วาสนา ร้อยละ 0.38 ระบุว่า ความสมหวัง ในการขอมีบุตร และสะเดาะเคราะห์ ต่อดวงชะตา แก้ปีชง ในสัดส่วน
ที่เท่ากัน ร้อยละ 0.15 ระบุว่า มีปัญญาฉลาดหลักแหลม และร้อยละ 0.08 ระบุว่า มีชื่อเสียงโด่งดัง  

 

                เมื่อถามตัวอย่างที่เคยกราบไหว้/บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และขอพร (จำนวน 1,026 หน่วยตัวอย่าง) เกี่ยวกับความสมหวังจากการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประชาชน พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 40.45 ระบุว่า ไม่เคยสนใจว่าสมหวังหรือไม่ รองลงมา ร้อยละ 38.50 ระบุว่า เคยได้ตามสมหวัง ร้อยละ 20.96 ระบุว่า ไม่เคยสมหวังเลย และร้อยละ 0.09 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

                เมื่อถามตัวอย่างที่เคยกราบไหว้/บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และขอพร และเคยได้ตามสมหวัง (จำนวน 395 หน่วยตัวอย่าง) เกี่ยวกับความมั่นใจต่อความสมหวังจากการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 44.81 ระบุว่า ค่อนข้างมั่นใจ รองลงมา ร้อยละ 29.11 ระบุว่า มั่นใจมากร้อยละ 20.76 ระบุว่า ไม่ค่อยมั่นใจ และร้อยละ 5.32 ระบุว่า ไม่มั่นใจเลย

 

                เมื่อถามตัวอย่างที่เคยกราบไหว้/บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งขอพรและไม่ขอพร จำนวน 1,234 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการกราบไหว้/บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ นอกจากการกราบไหว้/บูชาพระรัตนตรัยของประชาชน พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 48.95 ระบุว่า มีการกราบไหว้/บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ บ้างตามโอกาส รองลงมา ร้อยละ 34.93 ระบุว่า ไม่ได้กราบไหว้/บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ นอกจากพระรัตนตรัย ร้อยละ 9.23 ระบุว่า มีการกราบไหว้/บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ เป็นประจำ และร้อยละ 6.89 ระบุว่า มีการกราบไหว้/บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ บ่อยครั้ง

 

                เมื่อถามประชาชนถึงความเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติ

 

 1.  การทำพิธีกรรมบนบานศาลกล่าวและการแก้บนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ตัวอย่าง ร้อยละ 66 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ รองลงมา ร้อยละ 23.13 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ ร้อยละ 17.97 ระบุว่า เชื่อมาก ร้อยละ 12.88 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย และร้อยละ 1.36 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ
 2. เรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่อง ของขลัง ตัวอย่าง ร้อยละ 43.31 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ รองลงมา ร้อยละ 28.47 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ ร้อยละ 14.41 ระบุว่า เชื่อมาก ร้อยละ 12.63 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย และร้อยละ 1.18 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ
 3. การทำพิธีกรรม บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ เพื่อขอพร ตัวอย่าง ร้อยละ 44.92 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ รองลงมา ร้อยละ 26.01 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ ร้อยละ 15.59 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย ร้อยละ 12.97 ระบุว่า เชื่อมาก และร้อยละ 0.51 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ
 4. เรื่องผี สิ่งลี้ลับ ตัวอย่าง ร้อยละ 41.18 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ รองลงมา ร้อยละ 30.76 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ ร้อยละ 14.24 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย ร้อยละ 12.29 ระบุว่า เชื่อมาก และร้อยละ 1.53 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ
 5. การทำพิธีกรรม สะเดาะเคราะห์ ต่อดวงชะตา แก้ปีชง ตัวอย่าง ร้อยละ 37.88 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ รองลงมา ร้อยละ 28.90 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ ร้อยละ 22.11 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย ร้อยละ 9.75 ระบุว่า เชื่อมาก และร้อยละ 1.36 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ
 6. การทำพิธีกรรมเสริมดวงและโชคชะตา ตัวอย่าง ร้อยละ 32.88 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ และไม่ค่อยเชื่อ ในสัดส่วนที่เท่ากัน รองลงมา ร้อยละ 24.15 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย ร้อยละ 8.31 ระบุว่า เชื่อมาก และร้อยละ 1.78 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ
 7. เรื่องโหราศาสตร์ การดูดวง ตัวอย่าง ร้อยละ 35.25 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ รองลงมา ร้อยละ 33.56 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ ร้อยละ 22.03 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย ร้อยละ 7.37 ระบุว่า เชื่อมาก และร้อยละ 1.79 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ
 8. เรื่องไสยศาสตร์ ตัวอย่าง ร้อยละ 32.71 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ รองลงมา ร้อยละ 32.03 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ ร้อยละ 26.69 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย ร้อยละ 6.61 ระบุว่า เชื่อมาก และร้อยละ 1.96 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ
 9. เรื่องความศักดิ์สิทธิ์จากการสักยันต์ ตัวอย่าง ร้อยละ 33.56 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ รองลงมา ร้อยละ 31.44 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย ร้อยละ 26.36 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ ร้อยละ 5.34 ระบุว่า เชื่อมาก และร้อยละ 3.30 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ

                ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงการเป็น “คนสายมูฯ” ของประชาชน พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 43.59 ระบุว่า ไม่เป็น “คนสายมูฯ” แน่นอน รองลงมา ร้อยละ 27.79 ระบุว่า ไม่ค่อยเป็น “คนสายมูฯ” ร้อยละ 21.53 ระบุว่า ค่อนข้างเป็น “คนสายมูฯ ร้อยละ 6.64 ระบุว่า เป็น “คนสายมูฯ” แน่นอน  และร้อยละ 0.45 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ        

 

               เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 8.55 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 18.55 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง ร้อยละ 18.01 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.44 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 13.74 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ และร้อยละ 7.71 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออก ตัวอย่าง ร้อยละ 48.09 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.91 เป็นเพศหญิง

 

              ตัวอย่าง ร้อยละ 12.90 อายุ 18-25 ปี ร้อยละ 17.79 อายุ 26-35 ปี ร้อยละ 18.93 อายุ 36-45 ปี ร้อยละ 26.64 อายุ 46-59 ปี และร้อยละ 23.74 อายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่างทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ

 

              ตัวอย่าง ร้อยละ 32.14 สถานภาพโสด ร้อยละ 65.57 สมรส และร้อยละ 2.29 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ ตัวอย่าง ร้อยละ 24.50 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 36.26 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.48 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 26.64 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 5.12 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

 

              ตัวอย่าง ร้อยละ 10.00 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 17.02 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 18.70 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ ร้อยละ 11.38 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.96 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 22.14 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน และร้อยละ 5.80 เป็นนักเรียน/นักศึกษา

 

              ตัวอย่าง ร้อยละ 25.50 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 17.10 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 26.79 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 10.15 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 3.36 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 5.12 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 11.98 ไม่ระบุรายได้

 

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  เรื่องวุ่น ๆ ของพรรคประชาธิปัตย์ ภาค 2

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 03 ธ.ค. 2566

 • 2

  สื่อไหนเป็นกลาง ยกมือขึ้น

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 26 พ.ย. 2566

 • 3

  OK ไหม กับ นายกฯ สรุปเอง เงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 19 พ.ย. 2566

 • 4

  เป็นสายมู หรือเปล่า

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 12 พ.ย. 2566

 • 5

  ภัยไซเบอร์

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 08 พ.ย. 2566

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th