ที่ปรึกษา และคณะกรรมการนโยบาย

ที่ปรึกษา

1 . ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
ที่ปรึกษา
2 . นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม
ที่ปรึกษา
3 . นายธนากร เกษตรสุวรรณ
ที่ปรึกษา

คณะกรรมการนโยบาย

1 . อธิการบดี
ประธานกรรมการ
2 . รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองประธานกรรมการ
3 . คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์
กรรมการ
4 . คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
กรรมการ
5 . คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
กรรมการ
6 . คณบดีคณะสถิติประยุกต์
กรรมการ
7 . คณบดีคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร
กรรมการ
8 . คณบดีคณะภาษาและการสื่อสาร
กรรมการ
9 . คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กรรมการ
10 . คณบดีคณะนิติศาสตร์
กรรมการ
11 . คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
กรรมการ
12 . คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว
กรรมการ
13 . คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
กรรมการ
14 . คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
กรรมการ
15 . ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
กรรมการ
16 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทชชยา วนนะบวรเดชน์
กรรมการ
17 . ผู้อำนวยการสำนักวิจัย
กรรมการ
18 . รองผู้อำนวยการสำนักวิจัย
กรรมการ
19 . ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”
กรรมการและเลขานุการ
20 . รองผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
21 . ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ฝ่ายโพลสาธารณะ
ผู้ช่วยเลขานุการ
22 . ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ฝ่ายธุรกิจโพล
ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของศูนย์
2. กำกับและติดตามผลการดำเนินงานด้านคุณภาพของงานวิจัยเชิงสำรวจและกำหนดมาตรฐานงานวิจัยเชิงสำรวจของสถาบัน
3. กำหนดนโยบายการบริหารจัดการกองทุนศูนย์
4. ให้ความเห็นชอบแผนงานวิจัยเชิงสำรวจของศูนย์ และกรอบวงเงินงบประมาณการบริหารของศูนย์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02 727 3596
, 02 727 3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02 727 3618
, 02 727 3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02 727 3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th