พนักงานเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์

  • หน้าแรก
  • พนักงานเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รับสมัคร :: พนักงานเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

 

คุณสมบัติ

  ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 - 45 ปี
  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือ ปวช. ขึ้นไป
  สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียนได้ดี
  มีความมั่นใจ น้ำเสียงไพเราะ ใจเย็น มีทักษะด้านการเจรจาและการสื่อสารที่ดี มีทัศนคติที่ดี
  สามารถทำงานเป็นทีมได้
  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือในสถานการณ์ที่กดดันได้

รายละเอียดงาน

โทรศัพท์สัมภาษณ์ตัวอย่างหลัก (Master Sample) จากฐานข้อมูลของศูนย์ฯ “นิด้าโพล” เพื่อดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นที่ศูนย์ฯ กำหนด และจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ลงในแบบสอบถาม (แบบสอบถาม จำนวน 25 – 45 ชุด/วัน)  

ค่าตอบแทน : วันละ 400 บาท

สถานที่ทำงาน

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” อาคารเสรีไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ช่วงเวลาปฏิบัติงาน : 08.30 – 17.00 น.  ของทุกวันที่มีโครงการสำรวจ

หลักฐานประกอบการสมัครงาน

  ใบสมัครงานพนักงานเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์
  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ  (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ
  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ
  สำเนาวุฒิการศึกษา  จำนวน  1  ฉบับ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th