การเพิ่มขนาดและพัฒนาตัวอย่างหลัก (Master Sample)

  • หน้าแรก
  • การเพิ่มขนาดและพัฒนาตัวอย่างหลัก (Master Sample)

 

ตัวอย่างหลัก (Master Sample) คือ กรอบตัวอย่าง (Sampling Frame) ที่สร้างจากการ “สุ่มหมายเลขโทรศัพท์ด้วยโปรแกรมสร้างด้วยเลข 10 หลัก ที่เรียกว่า “RANDOM DIGIT” ซึ่งเป็นโปรแกรมการสุ่มหาหมายเลขเพื่อใช้ในการโทรศัพท์เพื่อสัมภาษณ์ตัวอย่างหลัก (Master Sample) โดยจะมีตัวเลขแรกเป็น 08, 06 หรือ 09    ส่วนตัวเลขที่เหลือจะเป็นตัวเลขอะไรก็ได้ที่สุ่มเลขตั้งแต่ 0 – 9 และแต่ละหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย 08, 06 หรือ 09 ก็มีโอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งของตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของศูนย์ฯ “นิด้าโพล” ได้เช่นกัน 

 

ข้อมูลทั่วไปของตัวอย่างหลัก (Master Sample) ที่ศูนย์ฯ “นิด้าโพล” จะสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูล เมื่อพนักงานเก็บข้อมูลโทรไปสัมภาษณ์พนักงานจะถามเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ก่อนเสมอว่า “ท่านยินดีที่จะเป็นตัวอย่างหลักของ “นิด้าโพล” เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นหรือไม่” หากท่านยินดี พนักงานจึงจะสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป โดยจะมี เพศ อายุ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ปัจจุบัน ศาสนา สถานภาพทางสังคม การศึกษาอาชีพ รายได้ และชื่อจริง ชื่อเล่น (ระบุหรือไม่ก็ได้) แต่ ถ้าหากเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ไม่ยินดี หรือไม่สะดวก พนักงานจะไม่มีการบังคับ และกล่าวขอบคุณก่อนวางสายอย่างสุภาพ

 

ทั้งนี้ เจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ที่จะสามารถเป็นตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของศูนย์ฯ "นิด้าโพล" ได้จะต้องมาจากการสุ่มหมายเลขโทรศัพท์ด้วยโปรแกรม Random Digit มีสัญชาติไทยหรือมีสิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ไม่เป็นชาวต่างชาติหรือคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศ อายุต่ำสุด - สูงสุดเท่าที่สามารถสื่อสารได้ชัดเจน เข้าใจ  และสามารถตอบแบบสอบถามได้

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th