ที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหาร

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่

1. กำหนดแผนงาน ตลอดจนกำกับดูแลและติดตามการประเมินผลการบริหารงานของศูนย์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการให้บริการวิชาการศูนย์
3. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจ้างบุคลากรของศูนย์ ตลอดจนการกำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน การปรับเลื่อนค่าจ้าง และการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำงบประมาณในการบริหารจัดการ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมค่าใช้จ่ายของศูนย์ให้มีความคล่องตัวและสามารถเลี้ยงตนเองได้
5. แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการต่างๆ
6. ปฏิบัติภารกิจต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบาย อธิการบดี และสภาสถาบัน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th