ธุรกิจโพล

เกี่ยวกับธุรกิจโพล

วัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" นอกจากจะเป็นหน่วยงานกลางของสถาบันในการดำเนินงานด้านการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ และเผยแพร่ผลการสำรวจสู่สาธารณะ (หรือโพลสาธารณะ) แล้ว ยังมีอีกวัตถุประสงค์ที่สำคัญ นั่นคือ การให้บริการวิชาการด้านวิจัยเชิงสำรวจให้กับหน่วยงานทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์การมหาชน องค์กรระหว่างประเทศและคณาจารย์หน่วยงานภายในสถาบัน 

 

การดำเนินงานด้านธุรกิจโพล ในช่วงแรก จะดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การให้บริการการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทำการสัมภาษณ์จากตัวอย่างหลักของศูนย์ฯ นิด้าโพล ต่อมาขอบเขตการให้บริการวิชาการด้านวิจัยเชิงสำรวจของธุรกิจโพลขยายตัวมากขึ้น ศูนย์ฯ นิด้าโพล จึงเพิ่มการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการลงพื้นที่ภาคสนาม การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) และการเก็บข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมสำรวจออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด

ภารกิจหน้าที่

ธุรกิจโพล มีหน้าที่หลักในการให้บริการวิชาการด้านการวิจัยเชิงสำรวจ และเป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน องค์การมหาชน องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร รวมทั้งคณาจารย์ภายในสถาบัน ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

รูปแบบวิธีการให้บริการวิจัยเชิงสำรวจ

 

  การสำรวจความพึงพอใจ


 

•  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม


 

  Mystery Shopper


 

  การวิจัยตลาด


 

•  การทำโพล/การทำประชาพิจารณ์


 

  การสนทนากลุ่ม (Focus Group)


 

  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)


 

  การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) รวมถึงขั้นตอนการทำโพล


 

 

ความเชี่ยวชาญ

 
•  การลงพื้นที่ภาคสนาม (Field Survey)
•  การโทรศัพท์สัมภาษณ์ (Phone Survey)
• การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
•  การสนทนากลุ่ม (Focus Group)

การควบคุมคุณภาพ

 

  ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" ให้ความสำคัญในการควบคุมคุณภาพของข้อมูลในทุกขั้นตอน จึงได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมและดูแลตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการเก็บข้อมูล โดยจำแนกวิธีการเข้าไปตรวจสอบและควบคุมคุณภาพข้อมูลตามขั้นตอนทั้ง 3 ขั้นตอน ดังนี้

 

  ขั้นตอนที่ 1 :: การเก็บรวบรวมข้อมูล
    (1) การคัดเลือกพนักงานเก็บข้อมูลโดยพนักงานเก็บข้อมูลทุกคนจะมีประสบการณ์ในการเก็บข้อมูลงานวิจัยมาไม่ต่ำกว่า 2 ปี ทั้งทางภาคสนามและทางโทรศัพท์ อีกทั้งต้องผ่านการทดลองงานในการเก็บข้อมูลจาก “นิด้าโพล” มาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
    (2) การจัดอบรมทีมและพนักงานเก็บข้อมูล เมื่อได้รับการอนุมัติเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลทาง “นิด้าโพล” จะมีการจัดอบรมทำความเข้าใจระหว่างทีมงานและพนักงานเก็บข้อมูลในเรื่องวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล ประเภทของกลุ่มตัวอย่าง ตลอดจนรายละเอียดของแบบสอบถาม
    (3) การติดตามและบริหารจัดการการเก็บข้อมูล โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนกลางควบคุมบริหารระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
    (4) การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จึงนำส่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลตรวจสอบข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปอีกครั้งก่อนนำไปประมวลผล

 

  ขั้นตอนที่ 2 :: การประมวลผล
    (1)  มีการตรวจสอบความสมบูรณ์และความสอดคล้องของคำตอบในแบบสอบถามทุกฉบับ

    (2) มีการตรวจสอบการลงรหัสและการป้อนข้อมูลของคำตอบในแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการประมวลผล

 

  ขั้นตอนที่ 3 :: การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงาน
    (1) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และความเหมาะสมของข้อมูล

    (2) การวิเคราะห์และการเขียนรายงานการวิจัย จะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ “นิด้าโพล” และทำการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการวิเคราะห์ต่อไป

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงานทั้งหมด
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจภาคเอกชน
บุคลากร/หน่วยงานภายในสถาบัน
หน่วยงานอื่น ๆ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th