ธุรกิจโพล

เกี่ยวกับธุรกิจโพล

การให้บริการของธุรกิจโพล

การควบคุมคุณภาพข้อมูล

อัตราค่าบริการสำหรับคณาจารย์ภายในสถาบัน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงานทั้งหมด
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจภาคเอกชน
บุคลากร/หน่วยงานภายในสถาบัน
หน่วยงานอื่น ๆ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th