Sweet Sixteen

วันที่อัพเดทล่าสุด 31 พ.ค. 2567

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์

ขอถามบ้าง 9 เดือนรัฐบาลนายกฯ เศรษฐา

วันที่อัพเดทล่าสุด 09 มิ.ย. 2567

 • 2

  การทำงานด้านยาเสพติดของรัฐบาล ในรอบ 6 เดือน

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 07 มิ.ย. 2567

 • 3

  2 ปี ผู้ว่าฯ ชัชชาติ

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 02 มิ.ย. 2567

 • 4

  พฤติกรรมออกสื่อ ที่น่าเบื่อ

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 26 พ.ค. 2567

 • 5

  กัญชาเป็นยาเสพติด

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 19 พ.ค. 2567

โพลสาธารณะ

สำรวจความคิดเห็นของประชาชนด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยการสุ่มตัวอย่างจากฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) บันทึกผลการสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และรายงานผลการสำรวจสู่สาธารณะ เพื่อส่งเสริม/เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข้อค้นพบเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของภาครัฐ หรือต่อนโยบายสาธารณะ

ธุรกิจโพล

ให้บริการวิชาการด้านการวิจัยเชิงสำรวจ เป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน องค์การมหาชน องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร รวมทั้งคณาจารย์ภายในสถาบัน ให้บริการงานวิจัย ทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

ความร่วมมือทางวิชาการ

ดูทั้งหมด

NIDA Poll’s Political War Room

วันที่อัพเดทล่าสุด : 07 มิ.ย. 2567

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02 727 3596
, 02 727 3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02 727 3618
, 02 727 3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02 727 3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th