สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยในปัจจุบันมีทั้งหมด 11 คณะ และ 1 วิทยาลัยนานาชาติ มีการบริการวิชาการแก่สังคม หนึ่งในนั้นคือการนำหลักวิชาการด้านการวิจัยเชิงสำรวจไปประยุกต์ใช้ในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม และผลของการสำรวจจะสื่อสารถึงผู้กำหนดนโยบายของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อให้เป็นแนวคิดในการกำหนดนโยบายการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” (NIDA Poll)


 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยสำนักวิจัย ได้เริ่มดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล” เมื่อปีพุทธศักราช 2518 โดยจัดให้มีการสำรวจประชามติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2518 การสำรวจการเลือกตั้งได้จัดทำ 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการสำรวจเพื่อให้ทราบถึงความสนใจต่อการเลือกตั้ง และครั้งที่ 2 เป็นการทำนายผลการเลือกตั้ง โดยทำการจัดลำดับคะแนนของผู้สมัครแต่ละคน ซึ่งผลที่ได้จากการสำรวจเมื่อเปรียบเทียบกับผลการเลือกตั้งจริง ปรากฏว่ามีความใกล้เคียงกันอย่างมาก

 

ต่อมา สถาบันฯ ในนาม "นิด้าโพล" ได้ประเมินการทำงานของรัฐบาลและรัฐสภา ระหว่างเดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2518 โดยทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเฉพาะกรุงเทพมหานคร เนื่องจากสถาบันฯ มีข้อจำกัดในด้านกำลังเงินและกำลังคน ซึ่งการสำรวจในครั้งนั้นจัดทำขึ้นเพื่อต้องการใช้วิชาการที่มีอยู่และรักษาไว้ซึ่งความเป็นกลางอย่างเคร่งครัด เพราะสถาบันฯ ถือว่าความคิดเห็นของประชาชนเป็นสิ่งที่รัฐบาลและรัฐสภาต้องรับฟังเพื่อใช้ประกอบการบริหารและพัฒนาประเทศในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย รวมทั้ง เพื่อให้ประชาชนได้มีสื่อหรือหน่วยงานกลางที่เป็นอิสระในการดำเนินงานทำหน้าที่สำรวจและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน ให้ได้มีโอกาสแสดงทัศนคติ / ความคิดเห็น / ความรู้สึกที่แท้จริงของประชาชน และเผยแพร่ผลการสำรวจสู่สาธารณะเพื่อประโยชน์เป็นต่อนโยบายสาธารณะ ไม่เช่นนั้นแล้ว ประชาชนส่วนใหญ่จะกลายเป็นประชาชนเงียบ (Silent Majority)

 

การทำโพลของสถาบันฯ ในครั้งนั้น เป็นการทำโพลครั้งแรกในประเทศไทยที่ใช้ความรู้ทางสถิติมาทำนายผลได้อย่างใกล้เคียงกับผลที่เกิดขึ้นจริงทำให้โพลของนิด้าเป็นที่รู้จักเป็นอย่างมากในสมัยนั้นและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในปี 2519 สถาบันจึงได้ยุติการทำโพลนับจากนั้นมา

           ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2550 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในขณะนั้น ได้พิจารณาเห็นควรให้มีการฟื้นฟู "นิด้าโพล" ซึ่งเป็นโพลที่มีชื่อเสียงในอดีต จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดทำนิด้าโพล เพื่อศึกษาวิธีการและความเป็นไปได้ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงานและงบประมาณในการดำเนินการ คณะกรรมการเตรียมการจัดทำนิด้าโพล ได้เสนอกับสถาบันว่า      

 

      "สถาบันควรใช้วิธีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทางโทรศัพท์ พร้อมกับการสร้างกรอบตัวอย่าง (Sampling Frame) ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ด้วยการสร้างกรอบตัวอย่างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะต่างๆ ของตัวอย่างไว้ และจัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก เมื่อต้องการทำโพลจึงจะทำการสุ่มตัวอย่างมาใช้อีกครั้งหนึ่ง"

ในระยะแรก “นิด้าโพล” ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ในประเด็นต่างๆ จำนวนปีละไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง พร้อมทั้งเพิ่มขนาดและพัฒนาตัวอย่างหลัก (Master Sample) ให้มากขึ้น โดยมีศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร. ประชุม สุวัตถี และรองศาสตราจารย์ ดร. พาชิตชนัต ศิริพานิช เป็นผู้ให้กรอบแนวคิด / วิธีการดำเนินงาน การวางระบบ และการจัดสร้างตัวอย่างหลัก (Master Sample) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ กั่วเจริญ เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับการวิเคราะห์ผลการสำรวจความคิดเห็นของสาธารณชนโดยนิด้า (NIDA Poll Analysis Application) 

 

ในปี พ.ศ. 2551 คณะกรรมการเตรียมการจัดทำนิด้าโพล ได้เสนอให้มีองค์กรรองรับเพื่อช่วยแสดงบทบาทของ “นิด้าโพล” ให้มีความชัดเจนในการให้บริการวิชาการ และเป็นช่องทางในการสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น จึงมีมติให้จัดตั้ง ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล” (NIDA Poll Center) และ ในปี พ.ศ. 2555 สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีมติให้เปลี่ยนชื่อจาก ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล” เป็น ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล

ปรัชญา

"ถูกต้อง เที่ยงตรง ด้วยคุณภาพตามหลักวิชาการ"


 

วัตถุประสงค์

   เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  • เพื่อดำเนินกิจกรรมและให้บริการทางวิชาการด้านวิจัยเชิงสำรวจ เป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน องค์การมหาชน องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรระหว่างประเทศ
  • เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ และข้อค้นพบเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของภาครัฐ หรือต่อนโยบายสาธารณะในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

 

พันธกิจ

   เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินงานให้บริการและสนับสนุนด้านการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนสู่สาธารณะและเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของสถาบัน

  • เป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการวิจัยเชิงสำรวจให้กับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และเพื่อเป็นช่องทางหารายได้ให้แก่สถาบัน

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th