สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หรือ "นิด้า" เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ปัจจุบันมีทั้งหมด 11 คณะ 1 วิทยาลัย และมีหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยการนำหลักวิชาการด้านการวิจัยเชิงสำรวจไปประยุกต์ใช้ในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของภาครัฐ นโยบายสาธารณะ รวมถึงประเด็นสำคัญที่สาธารณะให้ความสนใจ เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม ศาสนาและวัฒนธรรม


     
     
  พ.ศ. 2518  
    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ “นิด้า” ได้จัดให้มีการสำรวจเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้น เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2518 นับเป็นการทำโพลครั้งแรกในประเทศไทยที่ใช้ความรู้ทางสถิติมาทำนายผลการสำรวจได้อย่างใกล้เคียงกับผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นจริง ทำให้โพลของนิด้า หรือ “นิด้าโพล” เป็นที่รู้จักอย่างมากในสมัยนั้น
   พ.ศ. 2519   
    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ยุติการดำเนินการ “นิด้าโพล” เนื่องจากเกิดความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศ
 

พ.ศ. 2550


 
 

 

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในขณะนั้น เห็นสมควรให้มีการฟื้นฟู “นิด้าโพล” โดยให้ใช้วิธีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนด้วยวิธีการเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์ ซึ่งมีศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.ประชุม สุวัตถี และรองศาสตราจารย์ ดร.พาชิตชนัต ศิริพานิช เป็นผู้วางระบบและสร้างกรอบตัวอย่าง (Sampling Frame) ให้กับ "นิด้าโพล" เพื่อให้การสุ่มตัวอย่างสามารถเป็นตัวแทนของประชากรไทยได้ "นิด้าโพล" จัดเก็บข้อมูลไว้ในรูปแบบของฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ กั่วเจริญ เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมการสุ่มหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการเก็บข้อมูล
 

พ.ศ. 2551

 
 

 

จัดตั้งศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล” (NIDA Public Opinion Poll Center)
 

พ.ศ. 2555

 
 

 

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีมติให้เปลี่ยนชื่อจากศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล” (NIDA Public Opinion Poll Center) เป็น ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” (NIDA Poll Center)

คติพจน์

ถูกต้อง เที่ยงตรง ด้วยคุณภาพตามหลักวิชาการ

     
  พ.ศ. 2556  
    การทำนายผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในเดือนมีนาคม 2556 เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของ “นิด้าโพล” เนื่องจาก “นิด้าโพล” เป็นสำนักโพลเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่สามารถทำนายผลการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องว่า หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร จะได้รับเลือกตั้งให้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการสำรวจของ “นิด้าโพล” กับ ผลการเลือกตั้งที่ประกาศโดยสำนักงาน กกต. คลาดเคลื่อนกันเพียง 4.59% ทำให้ “นิด้าโพล” เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชน

 

สิ่งที่ “นิด้าโพล” มุ่งเน้น
คือการยึดหลักวิชาการทางสถิติและระเบียบวิธีวิจัยเป็นพื้นฐาน รวมถึงยึดมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส
นำเสนอผลการสำรวจด้วยความเป็นกลาง และปราศจากอคติ

 


     
 

วัตถุประสงค์

 
 

 

เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่มีความอิสระในการดำเนินการ


 

 

เพื่อดำเนินกิจกรรมและให้บริการทางวิชาการด้านวิจัยเชิงสำรวจ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน องค์การมหาชน องค์การสาธารณประโยชน์และองค์กรระหว่างประเทศ


   

เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ และข้อค้นพบเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของภาครัฐ นโยบายสาธารณะ รวมถึงประเด็นสำคัญที่สาธารณะให้ความสนใจ เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม ศาสนาและวัฒนธรรม


   

 

  พันธกิจ

 

   

• ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม ศาสนาและวัฒนธรรม


   

• เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผลงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สู่สาธารณะ


   

• ให้บริการวิชาการ การวิจัยเชิงสำรวจให้กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน องค์การมหาชน องค์การสาธารณประโยชน์ และองค์กรระหว่างประเทศ


 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02 727 3596
, 02 727 3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02 727 3618
, 02 727 3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02 727 3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th