โพลสาธารณะ

เกี่ยวกับโพลสาธารณะ

ฝ่ายโพลสาธารณะ ของศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล และข้อค้นพบเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของภาครัฐ หรือต่อนโยบายสาธารณะทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม บันเทิงและกีฬา โดยการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยการสุ่มตัวอย่างจากฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) และบันทึกผลการสัมภาษณ์ผ่านระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือสำรวจด้วยวิธีการอื่นๆ เช่น การตอบแบบสอบถามทางออนไลน์ การลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูล นำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลเขียนรายงานผลการสำรวจ และเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อต่างๆ 

การเก็บข้อมูลของฝ่ายโพลสาธารณะ
  การเก็บข้อมูลเพื่อสร้างตัวอย่างหลัก หรือโครงการเพิ่มขนาดและพัฒนาตัวอย่างหลัก (Master Sample)
  การเก็บข้อมูลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ (Poll)

ภารกิจหน้าที่

ฝ่ายโพลสาธารณะ มีหน้าที่หลักในการสำรวจความคิดเห็นทางโทรศัพท์ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างจากฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยอาศัยการสุ่มตัวอย่างด้วยความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อของฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตามภูมิภาค และเก็บข้อมูลตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละภูมิภาค 
 
นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการ ในปี พ.ศ. 2551 จนถึงปี พ.ศ. 2562 ศูนย์ฯ “นิด้าโพล” ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นต่างๆ ทั้งด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ด้านบันเทิงและกีฬา เผยแพร่สู่สาธารณะ ปีละกว่า 100 เรื่อง และในปัจจุบัน ศูนย์ฯ "นิด้าโพล" เผยแพร่ผลการสำรวจสู่สาธารณะ ปีละ 60 เรื่อง และมีพนักงานสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล มากกว่า 100 คน  

 

 

 

การเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
การเพิ่มขนาดและพัฒนาตัวอย่างหลัก (Master Sample)
การควบคุมคุณภาพ

การเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  เป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการทำโพลที่ต้องเชื่อมโยงสอดคล้องกับขั้นตอนอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม กล่าวคือ ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เทคนิคการวัด และวิธีการที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 

 

ด้านคุณภาพของข้อมูล ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมานั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดีพอ หากข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาขาดความน่าเชื่อถือ (Reliability) และขาดความถูกต้อง (Validity) จะส่งผลกระทบต่องานต่างๆ ที่ได้มีการดำเนินงานมาในตอนต้น นับตั้งแต่การกำหนดหัวข้อ การกำหนดประเด็นศึกษา การกำหนดและการเลือกตัวอย่าง  ในการศึกษา การวัดตัวแปร และงานในขั้นตอนหลังได้ ทั้งการจัดระเบียบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการรายงานผล เป็นต้น แม้ว่าจะมีการดำเนินการได้ดีแค่ไหนงานนั้นก็จะกลายเป็นงานที่ไร้ประโยชน์ เพราะไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องของข้อมูลได้ และไม่สามารถนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์อย่างใดได้ เนื่องจากข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือ และหรือขาดความถูกต้องตั้งแต่แรก

 

 

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

 

 

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" ได้พัฒนา ระบบการจัดเก็บข้อมูล (Master Sample) และโปรแกรมสุ่มตัวอย่างหลัก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ กั่วเจริญ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นผู้พัฒนาระบบและโปรแกรมเพื่อใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูลและสุ่มตัวอย่างหลัก (Master Sample) ผ่านเครือข่ายภายในของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดยทำการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก, การสุ่มตัวอย่าง, ข้อมูลทางสถิติ และเพื่อให้การเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ มีความสะดวก รวดเร็วและทันสมัย 

 

นอกจากนั้น ศูนย์ฯ "นิด้าโพล" ได้นำโปรแกรม  ซึ่งเป็นโปรแกรมสร้างแบบสอบถามออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในการบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ อีกด้วย

 

 

ทั้งนี้  การจัดเก็บฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก ศูนย์ฯ "นิด้าโพล" ใช้คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) รวมถึงได้จำกัดสิทธิในการเข้าถึงฐานข้อมูลเพื่อเป็นการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตัวอย่างหลัก 

 

การเพิ่มขนาดและพัฒนาตัวอย่างหลัก (Master Sample)

 

 

ตัวอย่างหลัก (Master Sample) คือ กรอบตัวอย่าง (Sampling Frame) โดยทำการสร้างกรอบตัวอย่างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะต่างๆ ของตัวอย่างไว้ก่อน เมื่อต้องการทำโพลจึงจะทำการสุ่มตัวอย่างจากกรอบตัวอย่างมาใช้อีกครั้งหนึ่ง

 

 

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ดำเนินการเพิ่มขนาดและพัฒนาตัวอย่างหลักอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลของตัวอย่างหลักที่เป็นประชาชนผู้ใช้โทรศัพท์ในประเทศไทย ทุกระบบ ทุกเครือข่ายโดยกระจายทุกภูมิภาคของประเทศ   

 

 

อีกทั้งยังได้พัฒนา ระบบการจัดเก็บข้อมูล (Master Sample) และโปรแกรมสุ่มตัวอย่างหลัก โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ กั่วเจริญ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูลและสุ่มตัวอย่างหลัก (Master Sample) ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ของสถาบัน ที่มีความปลอดภัยและจำกัดสิทธิการเข้าถึงฐานข้อมูลเพื่อเป็นการป้องกันและรักษาข้อมูลของตัวอย่างหลัก 

 

  ปัจจุบัน “นิด้าโพล” มีขนาดตัวอย่างหลัก 332,997 หน่วยตัวอย่าง กระจายทุกระดับการศึกษา และอาชีพ

 

  กรุงเทพมหานคร
ขนาด
39,641
หน่วยตัวอย่าง
  ปริมณฑล/ภาคกลาง 
ขนาด
99,139
หน่วยตัวอย่าง
  ภาคเหนือ
ขนาด
60,153
หน่วยตัวอย่าง
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขนาด
91,840
หน่วยตัวอย่าง
  ภาคใต้ 
ขนาด
42,224
หน่วยตัวอย่าง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

 

การควบคุมคุณภาพ

 

  ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" ให้ความสำคัญในการควบคุมคุณภาพของข้อมูลในทุกขั้นตอน จึงได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมและดูแลตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการเก็บข้อมูล โดยจำแนกวิธีการเข้าไปตรวจสอบและควบคุมคุณภาพข้อมูลตามขั้นตอนทั้ง 3 ขั้นตอน ดังนี้

 

  ขั้นตอนที่ 1 :: การเก็บรวบรวมข้อมูล
    (1) การคัดเลือกพนักงานเก็บข้อมูลโดยพนักงานเก็บข้อมูลทุกคนจะมีประสบการณ์ในการเก็บข้อมูลงานวิจัยมาไม่ต่ำกว่า 2 ปี ทั้งทางภาคสนามและทางโทรศัพท์ อีกทั้งต้องผ่านการทดลองงานในการเก็บข้อมูลจาก “นิด้าโพล” มาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
    (2) การจัดอบรมทีมและพนักงานเก็บข้อมูล เมื่อได้รับการอนุมัติเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลทาง “นิด้าโพล” จะมีการจัดอบรมทำความเข้าใจระหว่างทีมงานและพนักงานเก็บข้อมูลในเรื่องวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล ประเภทของกลุ่มตัวอย่าง ตลอดจนรายละเอียดของแบบสอบถาม
    (3) การติดตามและบริหารจัดการการเก็บข้อมูล โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนกลางควบคุมบริหารระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
    (4) การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จึงนำส่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลตรวจสอบข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปอีกครั้งก่อนนำไปประมวลผล

 

  ขั้นตอนที่ 2 :: การประมวลผล
    (1)  มีการตรวจสอบความสมบูรณ์และความสอดคล้องของคำตอบในแบบสอบถามทุกฉบับ

    (2) มีการตรวจสอบการลงรหัสและการป้อนข้อมูลของคำตอบในแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการประมวลผล

 

  ขั้นตอนที่ 3 :: การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงาน
    (1) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และความเหมาะสมของข้อมูล

    (2) การวิเคราะห์และการเขียนรายงานการวิจัย จะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ “นิด้าโพล” และทำการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการวิเคราะห์ต่อไป

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th