โพลสาธารณะ

เกี่ยวกับโพลสาธารณะ

 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการทำโพล

การเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
การเพิ่มขนาดและพัฒนาตัวอย่างหลัก (Master Sample)
การควบคุมคุณภาพข้อมูล

การเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  เป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการทำโพลที่ต้องเชื่อมโยงสอดคล้องกับขั้นตอนอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม กล่าวคือ ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เทคนิคการวัด และวิธีการที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 

 

ด้านคุณภาพของข้อมูล ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมานั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดีพอ หากข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาขาดความน่าเชื่อถือ (Reliability) และขาดความถูกต้อง (Validity) จะส่งผลกระทบต่องานต่างๆ ที่ได้มีการดำเนินงานมาในตอนต้น นับตั้งแต่การกำหนดหัวข้อ การกำหนดประเด็นศึกษา การกำหนดและการเลือกตัวอย่าง  ในการศึกษา การวัดตัวแปร และงานในขั้นตอนหลังได้ ทั้งการจัดระเบียบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการรายงานผล เป็นต้น แม้ว่าจะมีการดำเนินการได้ดีแค่ไหนงานนั้นก็จะกลายเป็นงานที่ไร้ประโยชน์ เพราะไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องของข้อมูลได้ และไม่สามารถนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์อย่างใดได้ เนื่องจากข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือ และหรือขาดความถูกต้องตั้งแต่แรก

 

 

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

 

 

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" ได้พัฒนา ระบบการจัดเก็บข้อมูล (Master Sample) และโปรแกรมสุ่มตัวอย่างหลัก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ กั่วเจริญ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นผู้พัฒนาระบบและโปรแกรมเพื่อใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูลและสุ่มตัวอย่างหลัก (Master Sample) ผ่านเครือข่ายภายในของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดยทำการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก, การสุ่มตัวอย่าง, ข้อมูลทางสถิติ และเพื่อให้การเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ มีความสะดวก รวดเร็วและทันสมัย 

 

นอกจากนั้น ศูนย์ฯ "นิด้าโพล" ได้นำโปรแกรม  ซึ่งเป็นโปรแกรมสร้างแบบสอบถามออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในการบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ อีกด้วย

 

 

ทั้งนี้  การจัดเก็บฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก ศูนย์ฯ "นิด้าโพล" ใช้คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) รวมถึงได้จำกัดสิทธิในการเข้าถึงฐานข้อมูลเพื่อเป็นการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตัวอย่างหลัก 

 

การเพิ่มขนาดและพัฒนาตัวอย่างหลัก (Master Sample)

 

 

ตัวอย่างหลัก (Master Sample) คือ กรอบตัวอย่าง (Sampling Frame) โดยทำการสร้างกรอบตัวอย่างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะต่างๆ ของตัวอย่างไว้ก่อน เมื่อต้องการทำโพลจึงจะทำการสุ่มตัวอย่างจากกรอบตัวอย่างมาใช้อีกครั้งหนึ่ง

 

 

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ดำเนินการเพิ่มขนาดและพัฒนาตัวอย่างหลักอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลของตัวอย่างหลักที่เป็นประชาชนผู้ใช้โทรศัพท์ในประเทศไทย ทุกระบบ ทุกเครือข่ายโดยกระจายทุกภูมิภาคของประเทศ   

 

 

อีกทั้งยังได้พัฒนา ระบบการจัดเก็บข้อมูล (Master Sample) และโปรแกรมสุ่มตัวอย่างหลัก โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ กั่วเจริญ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูลและสุ่มตัวอย่างหลัก (Master Sample) ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ของสถาบัน ที่มีความปลอดภัยและจำกัดสิทธิการเข้าถึงฐานข้อมูลเพื่อเป็นการป้องกันและรักษาข้อมูลของตัวอย่างหลัก 

 

  ปัจจุบัน “นิด้าโพล” มีขนาดตัวอย่างหลัก 332,997 หน่วยตัวอย่าง กระจายทุกระดับการศึกษา และอาชีพ

 

  กรุงเทพมหานคร
ขนาด
39,641
หน่วยตัวอย่าง
  ปริมณฑล/ภาคกลาง 
ขนาด
99,139
หน่วยตัวอย่าง
  ภาคเหนือ
ขนาด
60,153
หน่วยตัวอย่าง
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขนาด
91,840
หน่วยตัวอย่าง
  ภาคใต้ 
ขนาด
42,224
หน่วยตัวอย่าง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

 

การควบคุมคุณภาพข้อมูล

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th