ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  สนามเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบที่ 3

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 13 พ.ค. 2565

 • 2

  คนต่างจังหวัด พร้อมที่จะเลือกตั้งผู้ว่าฯ ของตนเองหรือยัง

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 08 พ.ค. 2565

 • 3

  สนามเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบที่ 2

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 01 พ.ค. 2565

 • 4

  คนต่างจังหวัด อยากเลือกตั้งผู้ว่าฯ ของตนเองหรือไม่

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 24 เม.ย. 2565

 • 5

  การดำเนินงานด้านกระบวนการยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 19 เม.ย. 2565

การดำเนินงานด้านกระบวนการยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม

วันที่อัพเดทล่าสุด : 19.04.2565

          สำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “การดำเนินงานด้านกระบวนการยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม” ระหว่างวันที่ 3-22 มีนาคม 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง กำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0

          จากการสำรวจ เมื่อถามถึงความพึงพอใจต่อนโยบายการดำเนินงานด้านกระบวนการยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (เฉพาะประชาชาชนที่เคยได้ยินนโยบายการดำเนินงานด้านกระบวนการยุติธรรม) พบว่า

 1. การแก้หนี้และไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามนโยบาย อยู่ในระดับ พอใจมาก ร้อยละ 15.16 รองลงมา รู้สึกพอใจ ร้อยละ 50.52รู้สึกเฉยๆ ร้อยละ 17.96 ไม่ค่อยพอใจ ร้อยละ 12.91 และไม่พอใจอย่างมาก ร้อยละ 3.45
 2. การให้โอกาสผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคมและนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ ประชาชนมีความพึงพอใจ ต่อการดำเนินงานตามนโยบายอยู่ในระดับ พอใจมาก ร้อยละ 10.93 รองลงมา รู้สึกพอใจ ร้อยละ 53.48 รู้สึกเฉยๆ ร้อยละ 17.25 ไม่ค่อยพอใจ ร้อยละ 14.44 และไม่พอใจอย่างมาก 3.90
 3. การช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อและผู้เสียหาย ประชาชนมีความพึงพอใจ ต่อการดำเนินงานตามนโยบายอยู่ในระดับ พอใจมาก ร้อยละ 11.77 รองลงมา รู้สึกพอใจ ร้อยละ 51.53 รู้สึกเฉยๆ ร้อยละ 21.23 ไม่ค่อยพอใจ ร้อยละ 11.85 และไม่พอใจอย่างมาก ร้อยละ 3.62
 4. การปราบปรามยาเสพติดและยึดทรัพย์ตัดเครือข่ายวงจรยาเสพติด ประชาชนมีความพึงพอใจ ต่อการดำเนินงานตามนโยบายอยู่ในระดับ พอใจมาก ร้อยละ 21.56 รองลงมา รู้สึกพอใจ ร้อยละ 39.88 รู้สึกเฉยๆ ร้อยละ 9.23 ไม่ค่อยพอใจ ร้อยละ 19.09 และ ไม่พอใจอย่างมาก ร้อยละ 10.24
 5. นโยบายการผลักดันร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามนโยบายอยู่ในระดับ พอใจมาก ร้อยละ 12.47 รองลงมา รู้สึกพอใจ ร้อยละ 46.02 รู้สึกเฉยๆ ร้อยละ 16.08 ไม่ค่อยพอใจ ร้อยละ 18.29 และ ไม่พอใจอย่างมาก ร้อยละ 7.14
 6. การปลดล็อคพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติด ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน ตามนโยบายอยู่ในระดับ พอใจมาก ร้อยละ 10.95 รองลงมา รู้สึกพอใจ ร้อยละ 42.80 รู้สึกเฉยๆ ร้อยละ 26.75 ไม่ค่อยพอใจ ร้อยละ 12.72 และไม่พอใจอย่างมาก ร้อยละ 6.78

            ด้านงานบริการ 5 อันดับแรก ของกระทรวงยุติธรรมที่ประชาชนรับรู้มากที่สุด คือ การร้องทุกข์ เช่น ผู้เสียหายแชร์ลูกโซ่ ค้ามนุษย์ ร้อยละ 89.92 รองลงมา งานบริการสาธารณะของผู้ต้องขัง เช่น การขุดลอกคูคลอง ร้อยละ 88.63 การแจ้งเบาะแส เช่น คดีแชร์ลูกโซ่ ค้ามนุษย์ ร้อยละ 88.17 งานให้บริการติดต่อหรือเยี่ยมผู้ต้องขัง ร้อยละ 88.09 และงานคุมความประพฤติ เช่น การรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ การฝึกอาชีพ การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ในการคุมความประพฤติ  ร้อยละ 88.02

             ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความคาดหวังต่อกระทรวงยุติธรรมในการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) พัฒนาระบบการบริการของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึงอย่างเท่าเทียม ร้อยละ 27.46  2) เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้แก่ประชาชน ร้อยละ 17.42  3) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งอาชญากรรมพิเศษ ให้มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 16.40  4) พัฒนาระบบแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและการช่วยเหลือดูแลผู้พ้นโทษ ร้อยละ 11.61 และ 5) พัฒนาระบบป้องกันอาชญากรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยในสังคม ร้อยละ 8.36

 

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  สนามเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบที่ 3

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 13 พ.ค. 2565

 • 2

  คนต่างจังหวัด พร้อมที่จะเลือกตั้งผู้ว่าฯ ของตนเองหรือยัง

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 08 พ.ค. 2565

 • 3

  สนามเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบที่ 2

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 01 พ.ค. 2565

 • 4

  คนต่างจังหวัด อยากเลือกตั้งผู้ว่าฯ ของตนเองหรือไม่

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 24 เม.ย. 2565

 • 5

  การดำเนินงานด้านกระบวนการยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 19 เม.ย. 2565

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th