ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  ได้เวลาเลือก นายก อบจ.

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 18 ต.ค. 2563

 • 2

  คนกรุงฯ กลัวน้ำท่วมหรือไม่

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 11 ต.ค. 2563

 • 3

  8 ตุลาคม ต่างชาติจะเข้ามาเที่ยวแล้ว

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 09 ต.ค. 2563

 • 4

  ความเคลื่อนไหว พรรคเพื่อไทย

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 06 ต.ค. 2563

 • 5

  นิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 05 ต.ค. 2563

การถูกล่วงละเมิดทางเพศ

วันที่อัพเดทล่าสุด : 05.10.2563

          ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ร่วมกับ ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “การถูกล่วงละเมิดทางเพศ” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 14 – 20 กันยายน 2563 จากนักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุ 15 - 25 ปี กระจายทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,197 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการถูกลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศ การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0

          จากการสำรวจเมื่อถามถึงการเคยถูกลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 85.13 ระบุว่า ไม่เคย ขณะที่ ร้อยละ 13.28 ระบุว่า เคย และร้อยละ 1.59 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าเป็นการถูกลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่

          ด้านสาเหตุที่ทำให้นักเรียน/นักศึกษาถูกลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.22 ระบุว่า นิสัย/พฤติกรรมเฉพาะตัวของผู้ลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศ รองลงมา ร้อยละ 26.40 ระบุว่า การแต่งกายของนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 11.70 ระบุว่า      การลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศได้รับแรงจูงใจจากการเสพสื่อออนไลน์ และ/หรือ สื่อกระแสหลัก ร้อยละ 10.03 ระบุว่า นักเรียน/นักศึกษาอยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมกับผู้ลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศ ร้อยละ 8.94 ระบุว่า กริยา ท่าทาง ของนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 5.43 ระบุว่า นักเรียน/นักศึกษาอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมกับผู้ลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศ ร้อยละ 3.76 ระบุว่า ผู้ลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศ ไม่ตระหนักว่าเป็นเรื่องการลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศ ร้อยละ 3.51 ระบุว่า นักเรียน/นักศึกษาถูกล่อลวง ร้อยละ 1.50 ระบุว่า สถานะทางสังคม/เศรษฐกิจของนักเรียน/นักศึกษาที่ด้อยกว่า (จึงไม่กล้าปฏิเสธ) ร้อยละ 1.25 ระบุว่า นักเรียน/นักศึกษาไม่รู้/ไม่ตระหนักว่าเป็นการลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศ ร้อยละ 0.84 ระบุว่า นักเรียน/นักศึกษาไม่นึกว่าเป็นการลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศ (ไม่เป็นไร เป็นเรื่องธรรมดา) ร้อยละ 0.42 ระบุว่า สภาพความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญาของนักเรียน/นักศึกษา  และร้อยละ 2.09 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ

          สำหรับบุคคล/หน่วยงานที่จะบอกเมื่อถูกครู/อาจารย์ ลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.17 ระบุว่า บอกผู้ปกครอง รองลงมา ร้อยละ 21.89 ระบุว่า บอกครู/อาจารย์ท่านอื่น ร้อยละ 18.13 ระบุว่า แจ้งความกับตำรวจ ร้อยละ 11.28 ระบุว่า บอกเพื่อนสนิท ร้อยละ 4.26 ระบุว่า ร้องทุกข์ผ่านหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (ไม่รวมตำรวจ) ร้อยละ 2.59 ระบุว่า ร้องทุกข์ผ่านมูลนิธิ/สมาคม หรือ NGOs ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 1.59 ระบุว่า ปิดเป็นความลับ ร้อยละ 1.17 ระบุว่า บอกพี่น้อง ร้อยละ 1.09 ระบุว่า บอกแฟน ร้อยละ 0.92 ระบุว่า ระบายผ่าน social media ร้อยละ 0.84 ระบุว่า บอกญาติสนิท และร้อยละ 0.50 ระบุว่า บอกสื่อ (เช่น รายการวิทยุ)

          ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงบุคคล/หน่วยงานที่จะบอกเมื่อถูกเพื่อน/บุคคลอื่น ลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.64 ระบุว่า บอกผู้ปกครอง รองลงมา ร้อยละ 28.65 ระบุว่า บอกครู/อาจารย์ ร้อยละ 19.05 ระบุว่า แจ้งความกับตำรวจ ร้อยละ 8.19 ระบุว่า บอกเพื่อนสนิท ร้อยละ 3.09 ระบุว่า ปิดเป็นความลับ ร้อยละ 2.67 ระบุว่า ร้องทุกข์ผ่านหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (ไม่รวมตำรวจ) ร้อยละ 2.26 ระบุว่า ร้องทุกข์ผ่านมูลนิธิ/สมาคม หรือ NGOs ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 1.25 ระบุว่า บอกพี่น้อง ร้อยละ 0.84 ระบุว่า บอกญาติสนิท ร้อยละ 0.67 ระบุว่า ระบายผ่าน social media และร้อยละ 0.50 ระบุว่า บอกแฟน และบอกสื่อ (เช่น รายการวิทยุ) ในสัดส่วนที่เท่ากัน

          เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 11.28 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 29.66 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑล และภาคกลาง ร้อยละ 17.12 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 26.40 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 15.54 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่างร้อยละ 44.28 เป็นเพศชาย และร้อยละ 55.72 เป็นเพศหญิง

          ตัวอย่างร้อยละ 93.73 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 4.43 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.09 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 0.75 ไม่ระบุศาสนา ตัวอย่างร้อยละ 99.75 สถานภาพโสด และร้อยละ 0.25 สมรสแล้ว ตัวอย่างร้อยละ 67.17 กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 6.01 กำลังศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 26.32 กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 0.50 กำลังศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  ได้เวลาเลือก นายก อบจ.

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 18 ต.ค. 2563

 • 2

  คนกรุงฯ กลัวน้ำท่วมหรือไม่

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 11 ต.ค. 2563

 • 3

  8 ตุลาคม ต่างชาติจะเข้ามาเที่ยวแล้ว

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 09 ต.ค. 2563

 • 4

  ความเคลื่อนไหว พรรคเพื่อไทย

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 06 ต.ค. 2563

 • 5

  นิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 05 ต.ค. 2563

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th