ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ปะทะ พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.)

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 29 ม.ค. 2566

 • 2

  ความเชื่อมั่นต่อองค์กรตำรวจในสายตาของประชาชน

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 22 ม.ค. 2566

 • 3

  พรรคการเมืองขนาดเล็กและการควบรวม

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 15 ม.ค. 2566

 • 4

  การเมือง เศรษฐกิจ และโควิด 19 ในปี 2566

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 13 ม.ค. 2566

 • 5

  ปิดผับตี 4

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 30 ธ.ค. 2565

ผลงานสภาผู้แทนราษฎร

วันที่อัพเดทล่าสุด : 18.12.2565

          ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง ผลงานสภาผู้แทนราษฎรทำการสำรวจระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายชวน หลีกภัย) ในรอบเกือบ 4 ปีที่ผ่านมา การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนด ค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

          จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงความพึงพอใจต่อการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในรอบเกือบ 4 ปีที่ผ่านมา พบว่า ตัวอย่าง  ร้อยละ 31.98 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ เพราะ การประชุมส่วนใหญ่ใช้เวลาไปกับการทะเลาะกัน และ ส.ส. ที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวนน้อย รองลงมา ร้อยละ 30.46 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ เพราะ มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน นำเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่เพื่อให้รัฐบาลช่วยเหลือ ร้อยละ 25.96 ระบุว่า ไม่พอใจเลย เพราะ สภาล่มบ่อยครั้ง และการทำงานยังไม่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 9.77 ระบุว่า พอใจมาก เพราะ ตั้งใจทำงานเพื่อประชาชน และการพิจารณากฎหมายสำคัญ ๆ สำเร็จลุล่วง และร้อยละ 1.83 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

          ด้านความพึงพอใจต่อการทำงานของประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายชวน หลีกภัย) ในรอบเกือบ 4 ปีที่ผ่านมา พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 41.98 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ เพราะ เป็นคนมีเหตุผล สุขุม รอบคอบ และมีความเป็นกลางในการทำหน้าที่ รองลงมา ร้อยละ 24.05 ระบุว่า พอใจมาก เพราะ เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา มีความยุติธรรม มีความรู้ความสามารถ และทำหน้าที่ได้ดี ร้อยละ 20.38 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ เพราะ ไม่ค่อยมีความเป็นกลาง และขาดความเด็ดขาด ร้อยละ 11.76 ระบุว่า ไม่พอใจเลย เพราะ ไม่มีความเป็นกลาง และไม่สามารถควบคุมให้การประชุมสภาดำเนินไปอย่างเรียบร้อยได้ และร้อยละ 1.83 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

          ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อการประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 43.13 ระบุว่า นายกฯ ควรประกาศยุบสภาภายในเดือนธันวาคม 2565 รองลงมา ร้อยละ 33.82 ระบุว่า นายกฯ ควรอยู่จนครบวาระของสภาในวันที่ 23 มีนาคม 2566 ร้อยละ 12.37 ระบุว่า นายกฯ ควรประกาศยุบสภาภายในเดือนมกราคม 2566 ร้อยละ 3.74 ระบุว่า นายก ฯ ควรประกาศยุบสภาภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ร้อยละ 2.82 ระบุว่า นายกฯ ควรประกาศยุบสภา เพียงไม่กี่วันก่อนการครบวาระของสภาในวันที่ 23 มีนาคม 2566 และร้อยละ 4.12 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

          เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 8.55 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 18.55 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง ร้อยละ 18.01 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.44 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 13.74 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ และร้อยละ 7.71 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออก ตัวอย่าง ร้อยละ 48.09 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.91 เป็นเพศหญิง

          ตัวอย่าง ร้อยละ 12.90 มีอายุ 18-25 ปี ร้อยละ 17.79 มีอายุ 26-35 ปี ร้อยละ 18.93 มีอายุ 36-45 ปี ร้อยละ 26.64 มีอายุ 46-59 ปี และร้อยละ 23.74 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่าง ร้อยละ 95.42 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.82 นับถือศาสนาอิสลาม และร้อยละ 0.76 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ

          ตัวอย่าง ร้อยละ 30.92 สถานภาพโสด ร้อยละ 67.10 สมรส และร้อยละ 1.98 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ ตัวอย่าง ร้อยละ 27.48 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 33.97 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.25 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 27.33 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 3.97 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

          ตัวอย่าง ร้อยละ 7.86 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 15.35 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 22.06ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 15.35 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.35 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 19.69 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน และร้อยละ 5.34 เป็นนักเรียน/นักศึกษา

          ตัวอย่าง ร้อยละ 21.68 ไม่มีรายได้ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 28.32 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 9.08 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 4.05 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 3.82 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 11.37 ไม่ระบุรายได้

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ปะทะ พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.)

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 29 ม.ค. 2566

 • 2

  ความเชื่อมั่นต่อองค์กรตำรวจในสายตาของประชาชน

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 22 ม.ค. 2566

 • 3

  พรรคการเมืองขนาดเล็กและการควบรวม

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 15 ม.ค. 2566

 • 4

  การเมือง เศรษฐกิจ และโควิด 19 ในปี 2566

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 13 ม.ค. 2566

 • 5

  ปิดผับตี 4

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 30 ธ.ค. 2565

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th