ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  6 เดือนผู้ว่าฯ ชัชชาติ

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 04 ธ.ค. 2565

 • 2

  ความเข้าใจเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศในสังคมไทย

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 27 พ.ย. 2565

 • 3

  คนที่ใช่ พรรคที่ชอบ ของคนภาคตะวันออก

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 20 พ.ย. 2565

 • 4

  คนที่ใช่ พรรคที่ชอบ ของคนภาคกลาง

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 13 พ.ย. 2565

 • 5

  คนที่ใช่ พรรคที่ชอบ ของคนเหนือ

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 06 พ.ย. 2565

การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ 2565

วันที่อัพเดทล่าสุด : 18.09.2565

                ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ 2565” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2565 จากประชาชนที่เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ อายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ และความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย  (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

                จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ พบว่าตัวอย่างร้อยละ 35.04 ระบุว่า ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งใหม่ รองลงมา ร้อยละ 29.85 ระบุว่า ความสามารถและผลงานที่ผ่านมา ร้อยละ 13.36 ระบุว่า ความอาวุโสในตำแหน่ง ร้อยละ 8.47 ระบุว่า วิสัยทัศน์ในการทำงานตำแหน่งใหม่ ร้อยละ 7.94 ระบุว่า ความรู้ (เช่น ระดับการศึกษา การเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เป็นต้น) ร้อยละ 3.74 ระบุว่า ระเบียบ วินัยและความประพฤติที่ผ่านมา ร้อยละ 1.45 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ การใช้ระบบอุปถัมภ์ ระบบเส้นสาย และร้อยละ 0.15 ระบุว่า ไม่มีความเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ

                ด้านความคิดเห็นต่อความเป็นธรรมในการพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 39.85 ระบุว่า ค่อนข้างมีความเป็นธรรม รองลงมา ร้อยละ 34.12 ระบุว่า ไม่ค่อยมีความเป็นธรรม ร้อยละ 12.29 ระบุว่า มีความเป็นธรรมมาก ร้อยละ 11.83 ระบุว่าไม่มีความเป็นธรรมเลย และร้อยละ 1.91 ระบุว่า ไม่มีความเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ

                สำหรับความคิดเห็นต่อการใช้ระบบอุปถัมภ์หรือเส้นสายในการพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในหน่วยงาน พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 34.58 ระบุว่า มีการใช้ระบบอุปถัมภ์หรือเส้นสายค่อนข้างบ่อย รองลงมา ร้อยละ 25.35 ระบุว่า ไม่มีการใช้ระบบอุปถัมภ์หรือเส้นสายเลย ร้อยละ 23.13 ระบุว่า ไม่ค่อยมีการใช้ระบบอุปถัมภ์หรือเส้นสาย ร้อยละ 15.57 ระบุว่า มีการใช้ระบบอุปถัมภ์หรือเส้นสายอย่างมาก และร้อยละ 1.37 ระบุว่า ไม่มีความเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ

                เมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อการใช้ระบบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ในการพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในหน่วยงาน พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 43.21 ระบุว่า ไม่มีการใช้ระบบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เลย รองลงมา ร้อยละ 23.74 ระบุว่า ไม่ค่อยมีการใช้ระบบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ ร้อยละ 19.69 ระบุว่า มีการใช้ระบบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ค่อนข้างบ่อย ร้อยละ 10.08 ระบุว่า มีการใช้ระบบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เป็นประจำ  และร้อยละ 3.28 ระบุว่า ไม่มีความเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ

               ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อการดำเนินการหากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 54.35 ระบุว่า จะใช้วิธีการอุทธรณ์ร้องไปตามขั้นตอนของระเบียบข้าราชการ รองลงมา ร้อยละ 26.34 ระบุว่า ไม่ทำอะไรเลย เพราะ ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณามาแล้ว ไม่ได้คาดหวังเรื่องตำแหน่ง ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ขณะที่บางส่วนระบุว่า ใกล้จะเกษียณอายุร้อยละ 6.72 ระบุว่า ฟ้องศาลปกครองทันที ร้อยละ 4.27 ระบุว่า ลาออก ร้อยละ 3.44 ระบุว่า ใช้ Social Network เป็นเครื่องมือในการเรียกร้องขอความเป็นธรรม ร้อยละ 2.06 ระบุว่า พยายามหาเส้นสายที่ใหญ่กว่าไปกดดันให้มีการเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 1.75 ระบุว่า ฟ้องสื่อมวลชนร้อยละ 0.31 ระบุว่าอื่น ๆ ได้แก่ ร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรม และขอโอนย้ายสถานที่ทำงาน และร้อยละ 0.76 ระบุว่า ไม่มีความเห็น/ไม่แน่ใจ/
ไม่สนใจ

สำหรับข้อมูลเปรียบเทียบผลการสำรวจโปรดดูจากตาราง

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 8.63 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.26 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 18.01 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.44 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.66 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่าง ร้อยละ 48.17 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.83 เป็นเพศหญิง

ตัวอย่าง ร้อยละ 2.52 มีอายุ 18-25 ปี ร้อยละ 16.72 มีอายุ 26-35 ปี ร้อยละ 32.36 มีอายุ 36-45 ปี ร้อยละ 44.58 มีอายุ 46-59 ปี และร้อยละ 3.82 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่าง ร้อยละ 95.65 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.66 นับถือศาสนาอิสลาม และร้อยละ 0.69 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ ตัวอย่าง ร้อยละ 28.24 สถานภาพโสด ร้อยละ 69.47 สมรส และร้อยละ 2.29 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่

ตัวอย่าง ร้อยละ 12.60 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.17 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 55.42 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 24.81 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ตัวอย่าง ร้อยละ 2.21 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 31.37 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 25.72 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 15.73 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 19.47 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาท ขึ้นไป และร้อยละ 5.50 ไม่ระบุรายได้

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  6 เดือนผู้ว่าฯ ชัชชาติ

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 04 ธ.ค. 2565

 • 2

  ความเข้าใจเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศในสังคมไทย

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 27 พ.ย. 2565

 • 3

  คนที่ใช่ พรรคที่ชอบ ของคนภาคตะวันออก

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 20 พ.ย. 2565

 • 4

  คนที่ใช่ พรรคที่ชอบ ของคนภาคกลาง

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 13 พ.ย. 2565

 • 5

  คนที่ใช่ พรรคที่ชอบ ของคนเหนือ

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 06 พ.ย. 2565

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th