ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  การถูกล่วงละเมิดทางเพศ

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 23 ก.ย. 2563

 • 2

  การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 23 ก.ย. 2563

 • 3

  จะมี ส.ว. ต่อไปดีไหม?

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 19 ก.ย. 2563

 • 4

  เสรีภาพในการโจมตีผู้เห็นต่าง

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 19 ก.ย. 2563

 • 5

  ใครจะเดือดร้อน หากมี COVID - -19 รอบ 2

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 23 ก.ย. 2563

ใครจะเดือดร้อน หากมี COVID - -19 รอบ 2

วันที่อัพเดทล่าสุด : 23.09.2563

          ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ร่วมกับ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ใครจะเดือดร้อน หากมีโควิด - 19 รอบ 2” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 3 – 7 กันยายน 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,315 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับกลุ่มในสังคมที่จะเดือดร้อน และมาตรการ/งบประมาณ การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ หากเกิดการระบาดของโควิด - 19 รอบที่ 2 การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0

          จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงกลุ่มที่จะเดือดร้อนมากที่สุด หากเกิดการระบาดของโควิด - 19 รอบที่ 2 พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.12 ระบุว่า คนจนที่หาเช้ากินค่ำ รองลงมา ร้อยละ 14.68 ระบุว่า พ่อค้า – แม่ค้าทั่วไป ร้อยละ 9.66 ระบุว่า กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม บริษัททัวร์ ไกด์ ร้านอาหาร เป็นต้น ร้อยละ 8.59 ระบุว่า ผู้ที่ปัจจุบันยังคงตกงานอยู่ ร้อยละ 7.53 ระบุว่า กลุ่มผู้เปราะบางในสังคม เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ร้อยละ 5.02 ระบุว่า พนักงานบริษัท/พนักงานโรงงาน ร้อยละ 2.66 ระบุว่า นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 2.59 ระบุว่า บุคลากร ทางการแพทย์/สาธารณสุข ร้อยละ 2.51 ระบุว่า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 1.44 ระบุว่า เกษตรกร ร้อยละ 1.29 ระบุว่า กลุ่มแรงงานต่างด้าว ร้อยละ 0.76 ระบุว่า ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ และร้อยละ 0.15 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ

          ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อมาตรการ/งบประมาณ การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ หากเกิดการระบาดของโควิด - 19 รอบที่ 2 พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.54 ระบุว่า รัฐบาลจะไม่มีงบประมาณสำหรับมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ รองลงมา ร้อยละ 30.80 ระบุว่า มาตรการ/งบประมาณการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจะเหมือนหรือเท่า ๆ เดิม ร้อยละ 19.70 ระบุว่า มาตรการ/งบประมาณการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จะน้อยลง ร้อยละ 13.16 ระบุว่า มาตรการ/งบประมาณการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจะมากขึ้น และร้อยละ 2.80 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ

          เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 8.67 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.86 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑล และภาคกลาง ร้อยละ 18.33 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.61 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.53 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่างร้อยละ 48.97 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.03 เป็นเพศหญิง

          ตัวอย่างร้อยละ 8.52 มีอายุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 14.22 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 19.09 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 35.21 มีอายุ 46 – 59 ปี และร้อยละ 22.96 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่างร้อยละ 94.68 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.57 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.29 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 0.46 ไม่ระบุศาสนา ตัวอย่างร้อยละ 21.44 สถานภาพโสด ร้อยละ 73.76 สมรสแล้ว ร้อยละ 4.18 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 0.62 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส

          ตัวอย่างร้อยละ 31.41 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 32.17 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.76 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 23.19 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 4.64 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 0.83 ไม่ระบุการศึกษา ตัวอย่างร้อยละ 10.04 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 13.00 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 23.42 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 13.99 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 17.41 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 17.87 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 3.19 เป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 0.16 ประกอบอาชีพพนักงานองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหากำไร และร้อยละ 0.92 ไม่ระบุอาชีพ

          ตัวอย่างร้อยละ 17.41 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 26.46 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 26.77 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 9.89 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 5.32 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาทร้อยละ 5.70 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 8.45 ไม่ระบุรายได้

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  การถูกล่วงละเมิดทางเพศ

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 23 ก.ย. 2563

 • 2

  การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 23 ก.ย. 2563

 • 3

  จะมี ส.ว. ต่อไปดีไหม?

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 19 ก.ย. 2563

 • 4

  เสรีภาพในการโจมตีผู้เห็นต่าง

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 19 ก.ย. 2563

 • 5

  ใครจะเดือดร้อน หากมี COVID - -19 รอบ 2

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 23 ก.ย. 2563

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th