ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  คำนำหน้านามนั้น สำคัญไฉน

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 21 ก.ค. 2567

 • 2

  Dee-Delivery เปิดก่อนจ่าย

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 14 ก.ค. 2567

 • 3

  จะออมเงิน... ต้องซื้อหวยเกษียณ

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 07 ก.ค. 2567

 • 4

  Final Round เลือกนายก อบจ. ปทุมธานี 2567

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 30 มิ.ย. 2567

 • 5

  การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 2-2567

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 30 มิ.ย. 2567

สิทธิรถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานข้ามแยก ลอดอุโมงค์

วันที่อัพเดทล่าสุด : 26.03.2566

...............ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “สิทธิรถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานข้ามแยก ลอดอุโมงค์” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2562 จากประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,254 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการอนุญาตให้รถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานข้ามแยก/ลอดอุโมงค์ ทุกแห่งทั่วกรุงเทพมหานคร การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0

 

...............จากการสำรวจเมื่อถามถึงพาหนะที่ประชาชนใช้เดินทางใน กทม. พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.09 ระบุว่า ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล รองลงมา ร้อยละ 23.60 ระบุว่า ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง (รถเมล์) / รถสองแถว ร้อยละ 22.33 ระบุว่า ใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ร้อยละ 11.00 ระบุว่า ใช้บริการรถแท็กซี่ ร้อยละ 9.73 ระบุว่า ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS/แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ ร้อยละ 6.06 ระบุว่า ใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง ร้อยละ 3.75 ระบุว่า ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ร้อยละ 3.11 ระบุว่า ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ ร้อยละ 1.20 ระบุว่า ใช้บริการเรือโดยสาร และร้อยละ 0.32 ระบุอื่นๆ ได้แก่ ใช้รถยนต์ของบริษัทที่ทำงาน และรถจักรยาน

 

...............ส่วนการพบเห็นรถจักรยานยนต์ขับขี่ขึ้นสะพานข้ามแยก/ลอดอุโมงค์ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.49 ระบุว่า พบเห็นเป็นประจำ รองลงมา ร้อยละ 24.48 ระบุว่า พบเห็นค่อนข้างบ่อย ร้อยละ 23.13 ระบุว่า ไม่ค่อยพบเห็น ร้อยละ 5.50 ระบุว่า ไม่เคยพบเห็นเลย และร้อยละ 0.40 ระบุว่า  ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

...............ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการอนุญาตให้รถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานข้ามแยก/ลอดอุโมงค์ทุกแห่งทั่ว กทม. พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.12 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เพราะ สะพานข้ามแยกค่อนข้างลาดชัน ไม่เหมาะกับรถจักรยานยนต์ เพราะส่วนใหญ่รถที่ใช้สะพานข้ามแยก/อุโมงค์จะใช้ความเร็วค่อนข้างสูง อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย รองลงมา ร้อยละ 40.75 ระบุว่า เห็นด้วย เพราะ เพื่อลดการจราจรที่ติดขัด สามารถระบายรถได้ดีขึ้นในชั่วโมงเร่งด่วน ขณะที่บางส่วนระบุว่า ควรมีช่องทางสำหรับรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะกับสะพานข้ามแยก/อุโมงค์ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ร้อยละ 4.94 ระบุว่า เฉยๆ ยังไงก็ได้ ร้อยละ 1.99 ระบุอื่นๆ ได้แก่ เห็นด้วยกับการให้ขึ้นสะพานข้ามแยก แต่ไม่เห็นด้วยกับการให้ลอดอุโมงค์ และบางส่วนไม่เห็นด้วยกับการให้ขึ้นสะพานข้ามแยก แต่เห็นด้วยกับการให้ลอดอุโมงค์ ขณะที่บางส่วนระบุว่า อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะบางจุดในชั่วโมงเร่งด่วนเท่านั้น และร้อยละ 1.20 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  คำนำหน้านามนั้น สำคัญไฉน

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 21 ก.ค. 2567

 • 2

  Dee-Delivery เปิดก่อนจ่าย

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 14 ก.ค. 2567

 • 3

  จะออมเงิน... ต้องซื้อหวยเกษียณ

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 07 ก.ค. 2567

 • 4

  Final Round เลือกนายก อบจ. ปทุมธานี 2567

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 30 มิ.ย. 2567

 • 5

  การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 2-2567

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 30 มิ.ย. 2567

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02 727 3596
, 02 727 3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02 727 3618
, 02 727 3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02 727 3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th