ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  พฤติกรรมออกสื่อ ที่น่าเบื่อ

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 26 พ.ค. 2567

 • 2

  กัญชาเป็นยาเสพติด

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 19 พ.ค. 2567

 • 3

  ค่าแรงขึ้น... คุ้มมั๊ยกับค่าแกง

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 12 พ.ค. 2567

 • 4

  แก้ไขรัฐธรรมนูญ เอาไงดี

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 05 พ.ค. 2567

 • 5

  หยุดรัฐประหาร

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 28 เม.ย. 2567

ขึ้นเงินเดือนข้าราชการและค่าแรงขั้นต่ำ

วันที่อัพเดทล่าสุด : 17.12.2566

 

                ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง ขึ้นเงินเดือนข้าราชการและค่าแรงขั้นต่ำทำการสำรวจระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนข้าราชการและค่าแรงขั้นต่ำ การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

                จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการขึ้นเงินเดือนข้าราชการกลุ่มแรกเข้า ภายใน 2 ปี พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 48.93 ระบุว่า เหมาะสมดีแล้ว รองลงมา ร้อยละ 28.63 ระบุว่า ควรขึ้นเงินเดือนข้าราชการทุกกลุ่มไม่ว่าจะแรกเข้าหรือรับราชการมานานแล้ว ร้อยละ 13.66 ระบุว่า ไม่ควรขึ้นเงินเดือนข้าราชการตอนนี้ ร้อยละ 3.74 ระบุว่า ขึ้นน้อยเกินไป ร้อยละ 3.51 ระบุว่า ขึ้นมากเกินไป และร้อยละ 1.53 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ   

                ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการเสนอขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ในอัตราเพิ่มขึ้น 2-16 บาท พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 35.11 ระบุว่า ควรขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในอัตราเพิ่มขึ้นเท่ากันทุกจังหวัด รองลงมา ร้อยละ 28.40 ระบุว่า ขึ้นน้อยเกินไป ร้อยละ 28.32 ระบุว่า เหมาะสมดีแล้ว ร้อยละ 6.18 ระบุว่า ไม่ควรขึ้นค่าแรงขั้นต่ำตอนนี้ ร้อยละ 0.84 ระบุว่า ขึ้นมากเกินไป และร้อยละ 1.15 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ       

                เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 8.55 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 18.55 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง ร้อยละ 18.01 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.44 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 13.74 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ และร้อยละ 7.71 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออก ตัวอย่าง ร้อยละ 48.09 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.91 เป็นเพศหญิง

                ตัวอย่าง ร้อยละ 12.90 อายุ 18-25 ปี ร้อยละ 17.79 อายุ 26-35 ปี ร้อยละ 18.93 อายุ 36-45 ปี ร้อยละ 26.64 อายุ 46-59 ปี และร้อยละ 23.74 อายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่าง ร้อยละ 95.65 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.66 นับถือศาสนาอิสลาม และร้อยละ 0.69 นับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอื่น ๆ

                ตัวอย่าง ร้อยละ 32.90 สถานภาพโสด ร้อยละ 65.27 สมรส และร้อยละ 1.83 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ ตัวอย่าง ร้อยละ 25.34 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 35.42 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 8.86 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 24.96 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 5.42 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

                ตัวอย่าง ร้อยละ 10.00 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 17.02 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 21.30 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ ร้อยละ 12.98 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.50 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 18.70 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน และร้อยละ 4.50 เป็นนักเรียน/นักศึกษา

                ตัวอย่าง ร้อยละ 20.31 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 21.53 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 29.77 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 9.92 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 5.27 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 4.96 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 8.24 ไม่ระบุรายได้

 

#นิด้าโพล #นิด้า #NIDAPoll #NIDA #โพลแห่งแรกในประเทศไทย

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  พฤติกรรมออกสื่อ ที่น่าเบื่อ

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 26 พ.ค. 2567

 • 2

  กัญชาเป็นยาเสพติด

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 19 พ.ค. 2567

 • 3

  ค่าแรงขึ้น... คุ้มมั๊ยกับค่าแกง

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 12 พ.ค. 2567

 • 4

  แก้ไขรัฐธรรมนูญ เอาไงดี

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 05 พ.ค. 2567

 • 5

  หยุดรัฐประหาร

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 28 เม.ย. 2567

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02 727 3596
, 02 727 3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02 727 3618
, 02 727 3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02 727 3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th