ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  เงินเดือนข้าราชการ

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 24 ก.ย. 2566

 • 2

  ผู้มีอิทธิพลกับเจ้าหน้าที่รัฐ

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 17 ก.ย. 2566

 • 3

  พรรคก้าวไกล ควรเลือกอะไร

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 10 ก.ย. 2566

 • 4

  นโยบายพรรคเพื่อไทย ทำได้หรือไม่

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 03 ก.ย. 2566

 • 5

  ความขัดแย้งทางการเมือง สลายหรือยัง?

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 27 ส.ค. 2566

พรรคก้าวไกล ควรเลือกอะไร

วันที่อัพเดทล่าสุด : 10.09.2566

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “พรรคก้าวไกลควรเลือกอะไรทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับพรรคก้าวไกล ควรเลือกอะไร การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

 

เมื่อถามประชาชนเกี่ยวกับพรรคก้าวไกลในเรื่องตำแหน่งที่คิดว่าสำคัญระหว่างรองประธานสภาผู้แทนราษฎรกับผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 38.40 ระบุว่า สำคัญพอ ๆ กัน รองลงมา ร้อยละ 29.85 ระบุว่า ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สำคัญกว่า ร้อยละ 28.55 ระบุว่า รองประธานสภาผู้แทนราษฎร สำคัญกว่า ร้อยละ 1.68 ระบุว่า ไม่สำคัญทั้งสองตำแหน่ง และร้อยละ 1.52 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อตำแหน่งที่พรรคก้าวไกลควรเลือกระหว่างรองประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 56.11 ระบุว่า ควรเลือกตำแหน่ง ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร รองลงมา ร้อยละ 39.08 ระบุว่า ควรเลือกตำแหน่ง รองประธานสภาผู้แทนราษฎร และร้อยละ 4.81 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

ท้ายที่สุดเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำงานร่วมกันของพรรคก้าวไกลกับพรรคประชาธิปัตย์ในการเป็นฝ่ายค้าน พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 37.25 ระบุว่า ทั้งสองพรรคจะทำงานร่วมกันได้ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 28.55 ระบุว่า ทั้งสองพรรคจะทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี ร้อยละ 17.79 ระบุว่า ทั้งสองพรรคจะทำงานร่วมกันได้ไม่ค่อยดี ร้อยละ 12.82 ระบุว่า ทั้งสองพรรคจะไม่สามารถทำงานร่วมกันได้เลย และร้อยละ 3.59 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 8.55 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 18.55 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง ร้อยละ 18.01 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.44 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 13.74 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ และร้อยละ 7.71 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออก ตัวอย่าง ร้อยละ 48.09 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.91 เป็นเพศหญิง

 

ตัวอย่าง ร้อยละ 12.90 อายุ 18-25 ปี ร้อยละ 17.79 อายุ 26-35 ปี ร้อยละ 18.93 อายุ 36-45 ปี ร้อยละ 26.64 อายุ 46-59 ปี และร้อยละ 23.74 อายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่าง ร้อยละ 95.27 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.59 นับถือศาสนาอิสลาม และร้อยละ 1.14 นับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอื่น ๆ

 

ตัวอย่าง ร้อยละ 35.57 สถานภาพโสด ร้อยละ 62.37 สมรส และร้อยละ 2.06 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ ตัวอย่าง ร้อยละ 24.43 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 33.74 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 9.47 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 26.41 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 5.95 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

 

ตัวอย่าง ร้อยละ 9.01 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 16.87 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 20.69 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ ร้อยละ 12.06 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.27 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 19.69 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน และร้อยละ 6.41 เป็นนักเรียน/นักศึกษา

 

ตัวอย่าง ร้อยละ 21.53 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 21.91 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 28.85 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 11.07 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 4.50 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 6.34 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 5.80 ไม่ระบุรายได้

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  เงินเดือนข้าราชการ

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 24 ก.ย. 2566

 • 2

  ผู้มีอิทธิพลกับเจ้าหน้าที่รัฐ

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 17 ก.ย. 2566

 • 3

  พรรคก้าวไกล ควรเลือกอะไร

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 10 ก.ย. 2566

 • 4

  นโยบายพรรคเพื่อไทย ทำได้หรือไม่

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 03 ก.ย. 2566

 • 5

  ความขัดแย้งทางการเมือง สลายหรือยัง?

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 27 ส.ค. 2566

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th