ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  เงินเดือนข้าราชการ

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 24 ก.ย. 2566

 • 2

  ผู้มีอิทธิพลกับเจ้าหน้าที่รัฐ

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 17 ก.ย. 2566

 • 3

  พรรคก้าวไกล ควรเลือกอะไร

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 10 ก.ย. 2566

 • 4

  นโยบายพรรคเพื่อไทย ทำได้หรือไม่

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 03 ก.ย. 2566

 • 5

  ความขัดแย้งทางการเมือง สลายหรือยัง?

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 27 ส.ค. 2566

เลือกนายกรัฐมนตรี สังคมแตกแยก

วันที่อัพเดทล่าสุด : 23.07.2566

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “เลือกนายกรัฐมนตรี สังคมแตกแยก?ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการเลือกนายกรัฐมนตรีทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมไทย หรือไม่ การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

 

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความเชื่อของประชาชนว่าจะเกิดความแตกแยกขึ้นในสังคมไทย จากการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 37.10 ระบุว่า เชื่อมาก รองลงมา ร้อยละ 26.64 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ ร้อยละ 20.15 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย ร้อยละ 16.03 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ และร้อยละ 0.08 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

 

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับระยะเวลาที่รัฐบาลใหม่จะสามารถอยู่ได้ พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 60.53 ระบุว่า อยู่กันจนครบเทอม 4 ปี รองลงมา ร้อยละ 15.34 ระบุว่า ประมาณ 2 ปี ร้อยละ 11.91 ระบุว่า ประมาณ 1 ปี ร้อยละ 6.95 ระบุว่า ไม่เกิน 6 เดือน ร้อยละ 3.28 ระบุว่า ประมาณ 3 ปี และร้อยละ 1.99 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 8.55 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 18.55 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง ร้อยละ 18.01 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.44 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 13.74 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ และร้อยละ 7.71 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออก ตัวอย่าง ร้อยละ 48.09 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.91 เป็นเพศหญิง

 

ตัวอย่าง ร้อยละ 12.90 อายุ 18-25 ปี ร้อยละ 17.79 อายุ 26-35 ปี ร้อยละ 18.93 อายุ 36-45 ปี ร้อยละ 26.64 อายุ 46-59 ปี และร้อยละ 23.74 อายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่าง ร้อยละ 96.18 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.21 นับถือศาสนาอิสลาม และร้อยละ 0.61 นับถือศาสนาคริสต์ และศาสนาอื่น ๆ

 

ตัวอย่าง ร้อยละ 33.13 สถานภาพโสด ร้อยละ 64.43 สมรส และร้อยละ 2.44 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ ตัวอย่าง ร้อยละ 24.81 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 34.81 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 6.41 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 28.47 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 5.50 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

 

ตัวอย่าง ร้อยละ 7.86 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 17.86 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 22.67 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ ร้อยละ 12.98 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.19 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 17.94 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน และร้อยละ 5.50 เป็นนักเรียน/นักศึกษา

 

ตัวอย่าง ร้อยละ 20.30 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 19.39 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 28.55 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 10.69 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 5.72 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 5.27 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 10.08 ไม่ระบุรายได้    

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  เงินเดือนข้าราชการ

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 24 ก.ย. 2566

 • 2

  ผู้มีอิทธิพลกับเจ้าหน้าที่รัฐ

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 17 ก.ย. 2566

 • 3

  พรรคก้าวไกล ควรเลือกอะไร

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 10 ก.ย. 2566

 • 4

  นโยบายพรรคเพื่อไทย ทำได้หรือไม่

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 03 ก.ย. 2566

 • 5

  ความขัดแย้งทางการเมือง สลายหรือยัง?

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 27 ส.ค. 2566

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th