ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  ข่าวลือหรือข่าวจริงช่วงเลือกตั้ง 2566

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 28 พ.ค. 2566

 • 2

  ประชาชนพอใจกับผลการเลือกตั้งหรือไม่

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 21 พ.ค. 2566

 • 3

  ทำนายผลการเลือกตั้ง ส.ส. กทม. 2566

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 14 พ.ค. 2566

 • 4

  คาดการณ์ผลการเลือกตั้ง 2566

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 14 พ.ค. 2566

 • 5

  ศึกเลือกตั้ง 2566 ครั้งที่ 3

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 03 พ.ค. 2566

การศึกษา (วิจัย) ภัยพิบัติเพื่อการป้องกันและเตรียมความพร้อมของประเทศ

วันที่อัพเดทล่าสุด : 26.03.2566

 

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ ฟิวเจอร์เอิร์ธแห่งประเทศไทย (Future Earth Thailand) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อเรื่อง “การศึกษา (วิจัย) ภัยพิบัติเพื่อการป้องกันและเตรียมความพร้อมของประเทศ ทำการสำรวจในเดือนมีนาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 400 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติเพื่อการป้องกันและเตรียมความพร้อมของประเทศ การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดระดับค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 95.0

 

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการศึกษา (วิจัย) เรื่องภัยพิบัติ (น้ำท่วม แผ่นดินไหว สึนามิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติ พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 78.00  ระบุว่า เห็นด้วยมาก รองลงมา ร้อยละ 17.25 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 2.50 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย และ ร้อยละ 2.25 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย

 

เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อเรื่องภัยพิบัติที่ต้องทำการศึกษา (วิจัย) อย่างเร่งด่วนมากที่สุด พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 46.00 ระบุว่า เรื่องคุณภาพอากาศ เช่น PM 2.5 รองลงมา ตัวอย่าง ร้อยละ 26.75 ระบุว่า เรื่องการป้องกันน้ำท่วม/การตื้นเขินของแม่น้ำหรือทะเลสาบ ตัวอย่าง ร้อยละ 13.00 ระบุว่า เรื่องภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ภาวะโลกร้อน ตัวอย่าง ร้อยละ 9.00 ระบุว่า เรื่องการเกษตรสมัยใหม่ ตัวอย่าง ร้อยละ 3.50 ระบุว่า เรื่องแผ่นดินทรุดตัว เช่น ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และตัวอย่าง ร้อยละ 1.75 ระบุว่า เรื่องสึนามิ (Tsunami)

 

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 48.00 เป็นเพศชาย และร้อยละ 52.00 เป็นเพศหญิง ตัวอย่างร้อยละ 12.75 มีอายุ 18-25 ปี ร้อยละ 17.75 มีอายุ 26–35 ปี ร้อยละ 19.00 มีอายุ 36-45 ปี ร้อยละ 26.75 มีอายุ 46-59 ปี และร้อยละ 23.75 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยตัวอย่างร้อยละ 8.50 มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ ร้อยละ 18.50 ภาคกลาง ร้อยละ 18.00 ภาคเหนือ ร้อยละ 33.50 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 13.75 ภาคใต้ และร้อยละ 7.75 ภาคตะวันออก ซึ่งตัวอย่างร้อยละ 96.00 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.25 ศาสนาอิสลาม และร้อยละ 0.75 ศาสนาคริสต์ ตัวอย่างร้อยละ 33.75 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 64.25 สมรส และร้อยละ 0.50หม้าย ร้อยละ 1.50 หย่าร้าง ตัวอย่างร้อยละ 0.25 ไม่ได้รับการศึกษา ร้อยละ 24.50 จบการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 32.50 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 8.00 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 27.00 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.00 ปริญญาโทหรือเทียบเท่า และร้อยละ 0.75 ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ตัวอย่างร้อยละ 9.50 ประกอบอาชีพรับราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างของรัฐ ร้อยละ 1.00 พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 17.50 พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 4.00 เจ้าของธุรกิจส่วนตัว (มีลูกจ้าง) ร้อยละ 16.75 อาชีพอิสระ (ไม่มีลูกจ้าง) ร้อยละ 12.25 รับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 13.00 เกษตรกรรม ร้อยละ 16.00 พ่อบ้าน/แม่บ้าน ร้อยละ 2.25 เกษียณอายุ ร้อยละ 6.50 นักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 1.25 ว่างงาน สำหรับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตัวอย่างร้อยละ 5.00 มีรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 15.75 รายได้ 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 26.50 รายได้ 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 7.75 รายได้ 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 4.25 รายได้ 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 2.75 รายได้ 40,001-50,000 บาท ร้อยละ 1.50 รายได้ 50,001-60,000 บาท ร้อยละ 0.75 รายได้ 60,001-70,000 บาท ร้อยละ 0.50 รายได้ 70,001-80,000 บาท ร้อยละ 0.25 รายได้ 90,001-100,000 บาท ร้อยละ 0.25 รายได้มากกว่า 100,000 บาท ร้อยละ 23.75 ไม่มีรายได้ และร้อยละ 11.00 ไม่ระบุรายได้

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  ข่าวลือหรือข่าวจริงช่วงเลือกตั้ง 2566

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 28 พ.ค. 2566

 • 2

  ประชาชนพอใจกับผลการเลือกตั้งหรือไม่

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 21 พ.ค. 2566

 • 3

  ทำนายผลการเลือกตั้ง ส.ส. กทม. 2566

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 14 พ.ค. 2566

 • 4

  คาดการณ์ผลการเลือกตั้ง 2566

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 14 พ.ค. 2566

 • 5

  ศึกเลือกตั้ง 2566 ครั้งที่ 3

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 03 พ.ค. 2566

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th