ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง ครั้งที่ 3/2565

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 25 ก.ย. 2565

 • 2

  การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ 2565

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 18 ก.ย. 2565

 • 3

  รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 11 ก.ย. 2565

 • 4

  บัญชีผี ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 04 ก.ย. 2565

 • 5

  ม็อบ ต่อต้าน 8 ปี นายกรัฐมนตรี

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 28 ส.ค. 2565

ม็อบ ต่อต้าน 8 ปี นายกรัฐมนตรี

วันที่อัพเดทล่าสุด : 28.08.2565

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง ม็อบ ต่อต้าน 8 ปี นายกรัฐมนตรี” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,312 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการชุมนุมต่อต้านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในประเด็นวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่เกิน 8 ปี การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย  (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความกังวลว่าจะเกิดวิกฤตการณ์ความวุ่นวายทางการเมือง จากการชุมนุมต่อต้านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในประเด็นวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่เกิน 8 ปี พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 47.48 ระบุว่า ไม่กังวลเลย รองลงมา ร้อยละ 21.19 ระบุว่า ค่อนข้างกังวล ร้อยละ 19.13 ระบุว่า ไม่ค่อยกังวล ร้อยละ 10.90 ระบุว่า กังวลมาก และร้อยละ 1.30 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ    

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อผู้ชุมนุมต่อต้านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในประเด็นวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ไม่เกิน 8 ปี จะสามารถกดดันให้นายกฯ ลาออกหรือยุบสภาผู้แทนราษฎร พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 52.06 ระบุว่า จะไม่สามารถกดดันให้นายกฯ ลาออกหรือยุบสภาฯ รองลงมา ร้อยละ 19.89 ระบุว่า จะสามารถกดดันให้นายกฯ ลาออก ร้อยละ 15.25 ระบุว่า จะสามารถกดดันจนนายกฯ
ต้องยุบสภาฯ และร้อยละ 12.80 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ    

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเป็นนายกรัฐมนตรี 5 ราย ตามที่พรรคการเมืองเสนอ หากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออกหรือต้องลงจากตำแหน่งจากคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 35.90 ระบุว่า ไม่สนับสนุนทั้ง 5 รายชื่อ รองลงมา ร้อยละ 22.79 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ร้อยละ 17.84 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์  ร้อยละ 12.19 ระบุว่าเป็น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ร้อยละ 5.87 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล ร้อยละ 1.68 ระบุว่าเป็น นายชัยเกษม นิติสิริ และร้อยละ 3.73 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 8.61 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.30 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑล และภาคกลาง ร้อยละ 17.99 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.53 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.57 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่าง ร้อยละ 48.09 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.91 เป็นเพศหญิง

ตัวอย่าง ร้อยละ 13.26 มีอายุ 18-25 ปี ร้อยละ 17.76 มีอายุ 26-35 ปี ร้อยละ 19.28 มีอายุ 36-45 ปี ร้อยละ 26.53 มีอายุ 46-59 ปี และร้อยละ 23.17 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่าง ร้อยละ 96.57 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 2.59 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.61 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 0.23 ไม่ระบุศาสนา ตัวอย่าง ร้อยละ 32.24 สถานภาพโสด ร้อยละ 65.55 สมรส ร้อยละ 2.13 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 0.08 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส

ตัวอย่าง ร้อยละ 27.75 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 36.05 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.01 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 25.30 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 3.74 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 0.15 ไม่ระบุการศึกษา

ตัวอย่าง ร้อยละ 8.69 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 15.62 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 22.33ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 14.41 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 12.35 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 21.19 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 5.18 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 0.23 ไม่ระบุอาชีพ

ตัวอย่าง ร้อยละ 23.32 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 24.08 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 25.69 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 9.68 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 5.11 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 4.50 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 7.62 ไม่ระบุรายได้

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง ครั้งที่ 3/2565

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 25 ก.ย. 2565

 • 2

  การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ 2565

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 18 ก.ย. 2565

 • 3

  รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 11 ก.ย. 2565

 • 4

  บัญชีผี ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 04 ก.ย. 2565

 • 5

  ม็อบ ต่อต้าน 8 ปี นายกรัฐมนตรี

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 28 ส.ค. 2565

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th