ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง ครั้งที่ 3/2565

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 25 ก.ย. 2565

 • 2

  การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ 2565

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 18 ก.ย. 2565

 • 3

  รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 11 ก.ย. 2565

 • 4

  บัญชีผี ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 04 ก.ย. 2565

 • 5

  ม็อบ ต่อต้าน 8 ปี นายกรัฐมนตรี

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 28 ส.ค. 2565

ข้อตกลงทางการเมืองพรรคพลังประชารัฐและพรรคเพื่อไทย

วันที่อัพเดทล่าสุด : 14.08.2565

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ข้อตกลงทางการเมืองพรรคพลังประชารัฐและพรรคเพื่อไทย?” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,312 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับข้อตกลงทางการเมืองระหว่างพรรคพลังประชารัฐและพรรคเพื่อไทย การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความเชื่อของประชาชนต่อข้อตกลงทางการเมืองระหว่างพรรคพลังประชารัฐกับพรรคเพื่อไทยในการเปลี่ยนสูตร การคำนวณ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ จากหาร 500 เป็น หาร 100 พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 40.32 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย รองลงมา ร้อยละ 21.80 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ ร้อยละ 17.91 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ ร้อยละ 9.38 ระบุว่า เชื่อมาก และร้อยละ 10.59 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความเชื่อของประชาชนต่อข้อตกลงทางการเมืองระหว่างพรรคพลังประชารัฐกับพรรคเพื่อไทยในการสนับสนุน พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นนายกรัฐมนตรีต่อจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 59.76 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย รองลงมา ร้อยละ 17.45 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ ร้อยละ 13.87 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ ร้อยละ 7.47 ระบุว่า เชื่อมาก และร้อยละ 1.45 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 8.61 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.29 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑล และภาคกลาง ร้อยละ 17.99 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.54 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.57 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่าง ร้อยละ 48.09 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.91 เป็นเพศหญิง

ตัวอย่าง ร้อยละ 13.26 มีอายุ 18-25 ปี ร้อยละ 17.76 มีอายุ 26-35 ปี ร้อยละ 19.28 มีอายุ 36-45 ปี ร้อยละ 26.53 มีอายุ 46-59 ปี และร้อยละ 23.17 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่าง ร้อยละ 94.89 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 4.04 นับถือศาสนาอิสลาม และร้อยละ 1.07 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ ตัวอย่าง ร้อยละ 33.00 สถานภาพโสด ร้อยละ 64.64 สมรส และร้อยละ 2.36 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่

ตัวอย่าง ร้อยละ 25.76 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 35.90 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.77 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 25.92 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 4.65 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ตัวอย่าง ร้อยละ 10.21 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 17.07 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 21.19ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 11.97 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 12.50 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงานร้อยละ 20.58 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน และร้อยละ 6.48 เป็นนักเรียน/นักศึกษา

ตัวอย่าง ร้อยละ 24.47 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 19.05 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 27.06 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 10.44 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 4.95 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 5.87
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 8.16 ไม่ระบุรายได้

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง ครั้งที่ 3/2565

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 25 ก.ย. 2565

 • 2

  การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ 2565

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 18 ก.ย. 2565

 • 3

  รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 11 ก.ย. 2565

 • 4

  บัญชีผี ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 04 ก.ย. 2565

 • 5

  ม็อบ ต่อต้าน 8 ปี นายกรัฐมนตรี

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 28 ส.ค. 2565

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th