ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  ข้อตกลงทางการเมืองพรรคพลังประชารัฐและพรรคเพื่อไทย

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 14 ส.ค. 2565

 • 2

  8 ปี นายกรัฐมนตรีกับอนาคตทางการเมืองของ 3 ป.

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 07 ส.ค. 2565

 • 3

  รัฐบาล-ฝ่ายค้าน ในการอภิปายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 31 ก.ค. 2565

 • 4

  ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ (2022-2023) และฟุตบอลไทยลีก 1 (2565-2566)

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 24 ก.ค. 2565

 • 5

  ประชาชนเข้าใจประเด็นหาร 100 หรือหาร 500 หรือไม่

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 17 ก.ค. 2565

ประชาชนเข้าใจประเด็นหาร 100 หรือหาร 500 หรือไม่

วันที่อัพเดทล่าสุด : 17.07.2565

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง ประชาชนเข้าใจประเด็นหาร 100 หรือหาร 500 หรือไม่” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,312 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความเข้าใจต่อร่างกฎหมายการเลือกตั้ง ส.ส.
ในประเด็นสูตรคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ หาร 100 หรือหาร 500  การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย  (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความเข้าใจของประชาชนต่อร่างกฎหมายการเลือกตั้ง ส.ส. ในประเด็นสูตรคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ หาร 100 หรือหาร 500 พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 62.35 ระบุว่า ไม่เข้าใจเลย รองลงมา ร้อยละ 21.11 ระบุว่า ไม่ค่อยเข้าใจ ร้อยละ 11.74 ระบุว่า ค่อนข้างเข้าใจ และร้อยละ 4.80 ระบุว่า เข้าใจมาก

เมื่อถามประชาชนที่เข้าใจมากและค่อนข้างเข้าใจ (จำนวน 217 หน่วยตัวอย่าง) เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อมติที่ประชุมรัฐสภา ในการใช้สูตรคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ หาร 500 พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 36.41 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย รองลงมา ร้อยละ 30.41 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย และร้อยละ 16.59 ระบุว่า เห็นด้วยมาก และไม่ค่อยเห็นด้วย ในสัดส่วนที่เท่ากัน

ด้านเหตุผลสำคัญที่ทำให้ที่ประชุมรัฐสภาลงมติ ในการใช้สูตรคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ หาร 500 พบว่า ตัวอย่างที่เข้าใจมากและค่อนข้างเข้าใจ (จำนวน 217 หน่วยตัวอย่าง)  ร้อยละ 28.11 ระบุว่า ต้องการให้ทุกคะแนนที่ประชาชนไปใช้สิทธิมีความหมาย รองลงมา ร้อยละ 23.96 ระบุว่า พรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันต้องการคงอยู่ต่อไปหลังการเลือกตั้งครั้งหน้า ร้อยละ 20.28 ระบุว่า ต้องการให้โอกาสพรรคเล็กได้มี ส.ส. ในสภา ร้อยละ 17.97 ระบุว่า ต้องการป้องกันไม่ให้มีพรรคการเมืองใดชนะการเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ และร้อยละ 9.68 ระบุว่า เป็นการแลกเปลี่ยนกับการโหวตสนับสนุนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในการอภิปายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะเกิดขึ้น

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการมี ส.ส. แบบแบ่งเขต และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 58.39 ระบุว่า ควรมีทั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ รองลงมา ร้อยละ 33.38 ระบุว่า ควรมีแต่ ส.ส. แบบแบ่งเขต และร้อยละ 8.23 ระบุว่า ควรมีแต่ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 8.61 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.30 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 17.99 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.53 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.57 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่าง ร้อยละ 48.09 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.91 เป็นเพศหญิง

ตัวอย่าง ร้อยละ 13.26 มีอายุ 18-25 ปี ร้อยละ 17.76 มีอายุ 26-35 ปี ร้อยละ 19.28 มีอายุ 36-45 ปี ร้อยละ 26.53 มีอายุ 46-59 ปี และร้อยละ 23.17 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่าง ร้อยละ 95.81 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 2.67 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.99 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 0.53 ไม่ระบุศาสนา ตัวอย่าง ร้อยละ 32.24 สถานภาพโสด ร้อยละ 64.86 สมรสแล้ว ร้อยละ 2.52 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 0.38 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส

ตัวอย่าง ร้อยละ 27.21 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 34.53 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 8.31 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 25.84 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 3.50 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 0.61 ไม่ระบุการศึกษา

ตัวอย่าง ร้อยละ 8.16 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 15.78 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 20.88ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 11.81 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.08 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 21.34 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 5.11 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 0.84 ไม่ระบุอาชีพ

ตัวอย่าง ร้อยละ 22.79 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 20.73 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 26.91 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 9.83 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 3.89 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 5.10 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 10.75 ไม่ระบุรายได้

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  ข้อตกลงทางการเมืองพรรคพลังประชารัฐและพรรคเพื่อไทย

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 14 ส.ค. 2565

 • 2

  8 ปี นายกรัฐมนตรีกับอนาคตทางการเมืองของ 3 ป.

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 07 ส.ค. 2565

 • 3

  รัฐบาล-ฝ่ายค้าน ในการอภิปายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 31 ก.ค. 2565

 • 4

  ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ (2022-2023) และฟุตบอลไทยลีก 1 (2565-2566)

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 24 ก.ค. 2565

 • 5

  ประชาชนเข้าใจประเด็นหาร 100 หรือหาร 500 หรือไม่

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 17 ก.ค. 2565

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th