ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  ข้อตกลงทางการเมืองพรรคพลังประชารัฐและพรรคเพื่อไทย

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 14 ส.ค. 2565

 • 2

  8 ปี นายกรัฐมนตรีกับอนาคตทางการเมืองของ 3 ป.

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 07 ส.ค. 2565

 • 3

  รัฐบาล-ฝ่ายค้าน ในการอภิปายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 31 ก.ค. 2565

 • 4

  ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ (2022-2023) และฟุตบอลไทยลีก 1 (2565-2566)

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 24 ก.ค. 2565

 • 5

  ประชาชนเข้าใจประเด็นหาร 100 หรือหาร 500 หรือไม่

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 17 ก.ค. 2565

สลากกินแบ่งรัฐบาล ตัวเลข 3 หลัก

วันที่อัพเดทล่าสุด : 07.07.2565

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “สลากกินแบ่งรัฐบาล ตัวเลข 3 หลัก” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาล ตัวเลข 3 หลัก การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย  (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล (ลอตเตอรี่) หรือหวยใต้ดิน พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 53.05 ระบุว่า เคยซื้อทั้งสลากกินแบ่งรัฐบาล (ลอตเตอรี่) และหวยใต้ดิน รองลงมา ร้อยละ 24.51 ระบุว่า เคยซื้อเฉพาะสลากกินแบ่งรัฐบาล (ลอตเตอรี่) เท่านั้น ร้อยละ 21.45 ระบุว่า ไม่เคยซื้อทั้งสลากกินแบ่งรัฐบาล (ลอตเตอรี่) และหวยใต้ดิน และร้อยละ 0.99 ระบุว่า เคยซื้อเฉพาะหวยใต้ดิน เท่านั้น  

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อการที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะออกสลากกินแบ่งรัฐบาล ตัวเลข 3 หลัก ที่สามารถเลือกตัวเลขได้ พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 53.43 ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะ ประชาชนสามารถเลือกตัวเลขที่ตนเองต้องการได้ ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องหวยใต้ดิน เป็นการหารายได้เข้ารัฐ เพื่อนำมาพัฒนาประเทศต่อไป รองลงมา ร้อยละ 26.26 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ จะได้ซื้อในราคาที่ถูกลงได้ตัวเลขตรงตามที่ต้องการ ซื้อง่ายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ร้อยละ 14.50 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ จะทำให้เกิดความวุ่นวาย กลัวประชาชนจะหมกมุ่นมากเกินไป ขณะที่บางส่วนระบุว่า จะทำให้ประชาชนบางกลุ่มขาดรายได้ ร้อยละ 5.73 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ เป็นการพนัน มอมเมาประชาชน อาจทำให้เกิดความยุ่งยากในการขึ้นเงินรางวัล และร้อยละ 0.08 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล ตัวเลข 3 หลัก ที่สามารถเลือกตัวเลขได้เอง จะช่วยลดปัญหาการซื้อ-ขายหวยใต้ดิน พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 32.06 ระบุว่า จะสามารถช่วยลดปัญหาการซื้อ-ขายหวยใต้ดินได้พอสมควร รองลงมา ร้อยละ 26.03 ระบุว่า จะสามารถช่วยลดปัญหาการซื้อ-ขายหวยใต้ดินได้มาก ร้อยละ 23.21 ระบุว่า จะไม่สามารถช่วยลดปัญหาการซื้อ-ขายหวยใต้ดินได้เลย ร้อยละ 18.47 ระบุว่า จะสามารถช่วยลดปัญหาการซื้อ-ขายหวยใต้ดินได้เล็กน้อยเท่านั้น และร้อยละ 0.23 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 8.63 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.18 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑล และภาคกลาง ร้อยละ 18.17 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.43 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.59 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่าง ร้อยละ 48.24 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.76 เป็นเพศหญิง

ตัวอย่าง ร้อยละ 10.46 มีอายุ 20-25 ปี ร้อยละ 18.32 มีอายุ 26-35 ปี ร้อยละ 19.85 มีอายุ 36-45 ปี ร้อยละ 27.48 มีอายุ 46-59 ปี และร้อยละ 23.89 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่าง ร้อยละ 96.03 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 2.82 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.92 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 0.23 ไม่ระบุศาสนา ตัวอย่าง ร้อยละ 30.69 สถานภาพโสด ร้อยละ 66.34 สมรสแล้ว ร้อยละ 2.82 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 0.15 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส

ตัวอย่าง ร้อยละ 26.26 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 33.67 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 8.47 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 27.48 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 3.59 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 0.53 ไม่ระบุการศึกษา

ตัวอย่าง ร้อยละ 8.70 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 17.10 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 20.76ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 12.29 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.11 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 21.76 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 2.67 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 0.61 ไม่ระบุอาชีพ

ตัวอย่าง ร้อยละ 21.68 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 21.37 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 29.01 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 10.23 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 3.97 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 5.19 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 8.55 ไม่ระบุรายได้

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  ข้อตกลงทางการเมืองพรรคพลังประชารัฐและพรรคเพื่อไทย

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 14 ส.ค. 2565

 • 2

  8 ปี นายกรัฐมนตรีกับอนาคตทางการเมืองของ 3 ป.

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 07 ส.ค. 2565

 • 3

  รัฐบาล-ฝ่ายค้าน ในการอภิปายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 31 ก.ค. 2565

 • 4

  ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ (2022-2023) และฟุตบอลไทยลีก 1 (2565-2566)

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 24 ก.ค. 2565

 • 5

  ประชาชนเข้าใจประเด็นหาร 100 หรือหาร 500 หรือไม่

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 17 ก.ค. 2565

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th