ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 2/2565

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 26 มิ.ย. 2565

 • 2

  การปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 19 มิ.ย. 2565

 • 3

  สังคมไทยคิดอย่างไรกับเพศที่ 3

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 12 มิ.ย. 2565

 • 4

  ถอดหน้ากากที่โล่งแจ้ง – เปิดสถานบันเทิงถึงตี 2

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 09 มิ.ย. 2565

 • 5

  ประชาชนมองอนาคตรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ อย่างไร

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 05 มิ.ย. 2565

ประชาชนมองอนาคตรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ อย่างไร

วันที่อัพเดทล่าสุด : 05.06.2565

          ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ประชาชนมองอนาคตรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ อย่างไร” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,326 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จะสามารถอยู่จนครบเทอม 4 ปี ในเดือนมีนาคม 2566 หรือไม่ การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย  (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

 

            จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่ออนาคตรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ร้อยละ 46.23  ระบุว่า จะสามารถอยู่จนครบเทอม 4 ปี ในเดือนมีนาคม 2566 แน่นอน รองลงมา ร้อยละ 28.81 ระบุว่า จะไม่สามารถอยู่จนครบเทอม 4 ปี ในเดือนมีนาคม 2566 แน่นอน และร้อยละ 24.96 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะสามารถอยู่จนครบเทอม 4 ปี ในเดือนมีนาคม 2566 หรือไม่  

 

          ท้ายที่สุดเมื่อถามตัวอย่างที่ระบุว่า รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะไม่สามารถอยู่จนครบเทอม 4 ปี ในเดือนมีนาคม 2566 แน่นอน และไม่แน่ใจว่าจะสามารถอยู่จนครบเทอม 4 ปี ในเดือนมีนาคม 2566 หรือไม่ (จำนวน 713 หน่วยตัวอย่าง) ว่าหากรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะไม่สามารถอยู่จนครบเทอม 4 ปี ในเดือนมีนาคม 2566 ท่านคิดว่าพลเอกประยุทธ์ จะยุบสภา หรือลาออกหรือถูกให้พ้นจากตำแหน่งโดยคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ พบว่า ร้อยละ 45.58 ระบุว่า พลเอกประยุทธ์จะประกาศยุบสภา รองลงมา ร้อยละ 32.68 ระบุว่า พลเอกประยุทธ์จะถูกให้พ้นจากตำแหน่งโดยคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ และร้อยละ 21.74 ระบุว่า พลเอกประยุทธ์จะประกาศลาออก

 

          เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 8.60 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.32 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 18.10 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.18 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.80 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่าง ร้อยละ 47.89 เป็นเพศชาย และร้อยละ 52.11 เป็นเพศหญิง

 

          ตัวอย่าง ร้อยละ 13.12 มีอายุ 18-25 ปี ร้อยละ 17.65 มีอายุ 26-35 ปี ร้อยละ 19.23 มีอายุ 36-45 ปี ร้อยละ 26.85 มีอายุ 46-59 ปี และร้อยละ 23.15 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่าง ร้อยละ 95.78 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.39 นับถือศาสนาอิสลาม และร้อยละ 0.83 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ ตัวอย่าง ร้อยละ 30.24 สถานภาพโสด ร้อยละ 67.65 สมรสแล้ว และร้อยละ 2.11 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่

 

           ตัวอย่าง ร้อยละ 26.47 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 34.77 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.39 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 26.54 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 4.75 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 0.08 ไม่ระบุการศึกษา

 

          ตัวอย่าง ร้อยละ 9.96 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 15.99 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 21.19ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 13.50 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 13.42 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 20.36 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 5.35 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 0.23 ไม่ระบุอาชีพ

 

          ตัวอย่าง ร้อยละ 22.47 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 20.74 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 28.73 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 10.41 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 4.07 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 3.85 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 9.73 ไม่ระบุรายได้

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 2/2565

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 26 มิ.ย. 2565

 • 2

  การปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 19 มิ.ย. 2565

 • 3

  สังคมไทยคิดอย่างไรกับเพศที่ 3

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 12 มิ.ย. 2565

 • 4

  ถอดหน้ากากที่โล่งแจ้ง – เปิดสถานบันเทิงถึงตี 2

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 09 มิ.ย. 2565

 • 5

  ประชาชนมองอนาคตรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ อย่างไร

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 05 มิ.ย. 2565

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th