ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  6 เดือนผู้ว่าฯ ชัชชาติ

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 04 ธ.ค. 2565

 • 2

  ความเข้าใจเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศในสังคมไทย

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 27 พ.ย. 2565

 • 3

  คนที่ใช่ พรรคที่ชอบ ของคนภาคตะวันออก

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 20 พ.ย. 2565

 • 4

  คนที่ใช่ พรรคที่ชอบ ของคนภาคกลาง

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 13 พ.ย. 2565

 • 5

  คนที่ใช่ พรรคที่ชอบ ของคนเหนือ

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 06 พ.ย. 2565

คนต่างจังหวัด อยากเลือกตั้งผู้ว่าฯ ของตนเองหรือไม่

วันที่อัพเดทล่าสุด : 24.04.2565

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “คนต่างจังหวัด อยากเลือกตั้งผู้ว่าฯ ของตนเองหรือไม่” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,320 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับคนต่างจังหวัด อยากเลือกตั้งผู้ว่าฯ ของตนเองหรือไม่ การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample)ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

.จากการสำรวจเมื่อถามถึงความต้องการของประชาชนในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 66.14 ระบุว่า อยากได้มาก รองลงมา ร้อยละ 18.64 ระบุว่า ค่อนข้างอยากได้ ร้อยละ 10.07 ระบุว่า ไม่อยากได้เลย ร้อยละ 3.79 ระบุว่า ไม่ค่อยอยากได้ และร้อยละ 1.36 ระบุว่า เฉย ๆ อย่างไรก็ได้ 

.ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในจังหวัด กับการมีผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการแต่งตั้งจากส่วนกลางจะทำให้ผลของการพัฒนาจังหวัดมีความแตกต่างกัน พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 57.80 ระบุว่า มีความแตกต่างอย่างมาก ในผลของการพัฒนาจังหวัด รองลงมา ร้อยละ 27.05 ระบุว่า ค่อนข้างมีความแตกต่าง ในผลของการพัฒนาจังหวัด ร้อยละ 8.71 ระบุว่า ไม่มีความแตกต่างเลย ในผลของการพัฒนาจังหวัด ร้อยละ 5.91 ระบุว่า ไม่ค่อยมีความแตกต่าง ในผลของการพัฒนาจังหวัด และร้อยละ 0.53 ระบุว่า ไม่แน่ใจ

.เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 28.41 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 19.62 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 37.05 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.92 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่าง ร้อยละ 48.11 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.89 เป็นเพศหญิง

.ตัวอย่าง ร้อยละ 13.18 อายุ 18-25 ปี ร้อยละ 17.88 อายุ 26-35 ปี ร้อยละ 19.32 อายุ 36-45 ปี ร้อยละ 26.51 อายุ 46-59 ปี และร้อยละ 23.11 อายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่าง ร้อยละ 95.91 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 2.42 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.06 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 0.61 ไม่ระบุศาสนา ตัวอย่าง ร้อยละ 30.53 สถานภาพโสด ร้อยละ 66.90 สมรสแล้ว ร้อยละ 2.27 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 0.30 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส

.ตัวอย่าง ร้อยละ 28.03 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 35.45 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 8.03 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 24.02 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 4.09 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 0.38 ไม่ระบุการศึกษา

.ตัวอย่าง ร้อยละ 9.39 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 14.47 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 19.70ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 14.09 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.32 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 22.35 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 5.23 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 0.45 ไม่ระบุอาชีพ

.ตัวอย่าง ร้อยละ 24.17 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 21.82 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 26.29 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 10.83 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 4.70 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 3.48 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 8.71 ไม่ระบุรายได้

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  6 เดือนผู้ว่าฯ ชัชชาติ

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 04 ธ.ค. 2565

 • 2

  ความเข้าใจเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศในสังคมไทย

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 27 พ.ย. 2565

 • 3

  คนที่ใช่ พรรคที่ชอบ ของคนภาคตะวันออก

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 20 พ.ย. 2565

 • 4

  คนที่ใช่ พรรคที่ชอบ ของคนภาคกลาง

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 13 พ.ย. 2565

 • 5

  คนที่ใช่ พรรคที่ชอบ ของคนเหนือ

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 06 พ.ย. 2565

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th