ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  สนามเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบที่ 3

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 13 พ.ค. 2565

 • 2

  คนต่างจังหวัด พร้อมที่จะเลือกตั้งผู้ว่าฯ ของตนเองหรือยัง

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 08 พ.ค. 2565

 • 3

  สนามเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบที่ 2

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 01 พ.ค. 2565

 • 4

  คนต่างจังหวัด อยากเลือกตั้งผู้ว่าฯ ของตนเองหรือไม่

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 24 เม.ย. 2565

 • 5

  การดำเนินงานด้านกระบวนการยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 19 เม.ย. 2565

ปัจจัยในการชนะการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

วันที่อัพเดทล่าสุด : 17.04.2565

          ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ปัจจัยในการชนะการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,325 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับปัจจัยในการชนะการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย  (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

         จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงสถานการณ์การเมืองระดับชาติกับการส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ว่าฯ กทม.พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 31.25 ระบุว่า ส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างมาก รองลงมา ร้อยละ 30.41 ระบุว่า ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลย ร้อยละ 24.38 ระบุว่า ค่อนข้างส่งผลต่อการตัดสินใจ และร้อยละ 13.96 ระบุว่า ไม่ค่อยส่งผลต่อการตัดสินใจ

          ท้ายที่สุดเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนถึงปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 44.75 ระบุว่า นโยบายของผู้สมัคร รองลงมา ร้อยละ 28.91 ระบุว่า คุณสมบัติ/ชื่อเสียงส่วนตัวของผู้สมัคร ร้อยละ 9.36 ระบุว่า ฐานเสียงจัดตั้งของผู้สมัคร ร้อยละ 6.19 ระบุว่า อิทธิพลของบุคคล/กลุ่มบุคคลที่สนับสนุนผู้สมัคร ร้อยละ 6.04 ระบุว่า กลยุทธ์/แนวทางการหาเสียงของผู้สมัคร ร้อยละ 4.00 ระบุว่า การสนับสนุนของสื่อมวลชนที่มีต่อผู้สมัคร และร้อยละ 0.75 ระบุว่า งบประมาณในการหาเสียงของผู้สมัคร

          เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างทั้งหมดมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพมหานคร ตัวอย่าง ร้อยละ 45.74 เป็นเพศชาย และร้อยละ 54.26 เป็นเพศหญิง ตัวอย่าง ร้อยละ 12.68 อายุ 18-25 ปี ร้อยละ 16.75 อายุ 26-35 ปี ร้อยละ 19.55 อายุ 36-45 ปี ร้อยละ 26.34 อายุ 46-59 ปี และร้อยละ 24.68 อายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่าง ร้อยละ 93.21 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 4.38 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.73นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 0.68 ไม่ระบุศาสนา

          ตัวอย่าง ร้อยละ 40.75 สถานภาพโสด ร้อยละ 56.08 สมรส ร้อยละ 3.02 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 0.15 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส ตัวอย่าง ร้อยละ 12.38 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 27.02 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.17 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 42.11 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 10.87 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 0.45 ไม่ระบุการศึกษา

             ตัวอย่าง ร้อยละ 7.17 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 25.96 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 25.58ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 0.45 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 6.42 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 26.19 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 7.70 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 0.53 ไม่ระบุอาชีพ

             ตัวอย่าง ร้อยละ 28.75 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 4.98 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 21.28 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
10,001-20,000 บาท ร้อยละ 15.55 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 8.15 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 12.08รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 9.21 ไม่ระบุรายได้

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  สนามเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบที่ 3

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 13 พ.ค. 2565

 • 2

  คนต่างจังหวัด พร้อมที่จะเลือกตั้งผู้ว่าฯ ของตนเองหรือยัง

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 08 พ.ค. 2565

 • 3

  สนามเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบที่ 2

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 01 พ.ค. 2565

 • 4

  คนต่างจังหวัด อยากเลือกตั้งผู้ว่าฯ ของตนเองหรือไม่

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 24 เม.ย. 2565

 • 5

  การดำเนินงานด้านกระบวนการยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 19 เม.ย. 2565

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th