ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  หนังโป๊เสรี จะเอาหรือไม่

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 28 พ.ย. 2564

 • 2

  เปิดประเทศ 2 อาทิตย์แล้ว เป็นอย่างไรบ้าง

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 21 พ.ย. 2564

 • 3

  เลือกตั้งบัตร 2 ใบ ใครได้เปรียบ

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 14 พ.ย. 2564

 • 4

  อยากได้ใครเป็นผู้ว่า กทม. ครั้งที่ 7

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 07 พ.ย. 2564

 • 5

  ช่วงนี้นักการเมืองลงพื้นที่บ่อย...จริงใจหรือไก่กา?

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 31 ต.ค. 2564

ช่วงนี้นักการเมืองลงพื้นที่บ่อย...จริงใจหรือไก่กา?

วันที่อัพเดทล่าสุด : 31.10.2564

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง ช่วงนี้นักการเมืองลงพื้นที่บ่อย…จริงใจหรือไก่กา?” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา  และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,316 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการที่มีข่าวนักการเมืองเกือบทุกพรรคลงพื้นที่บ่อยมากในช่วงนี้ เป็นความจริงใจเพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชน หรือเป็นเพราะกระแสการยุบสภากันแน่ การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น จากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อข่าวนักการเมืองเกือบทุกพรรคลงพื้นที่บ่อยมากในช่วงนี้ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.89 ระบุว่า ไปเพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชน และหาเสียงไปด้วย รองลงมา ร้อยละ 19.38 ระบุว่า ไปเพราะกระแสการยุบสภามากกว่า ร้อยละ 11.17 ระบุว่า ไปเพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชน จริง ๆ และร้อยละ 10.56 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ   

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อการลงพื้นที่ของ ส.ส. ระบบแบ่งเขต เพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนในเขตเลือกตั้ง พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.83 ระบุว่า ไม่เคยลงพื้นที่เพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนเลย รองลงมา ร้อยละ 36.93 ระบุว่า ลงพื้นที่เพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนไม่ค่อยบ่อย ร้อยละ 16.41 ระบุว่า ลงพื้นที่เพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนค่อนข้างบ่อย ร้อยละ 7.45 ระบุว่า ลงพื้นที่เพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนบ่อยมาก และร้อยละ 0.38 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

.

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการลงพื้นที่ของ ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ เพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนในเขตเลือกตั้ง พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.85 ระบุว่า ไม่เคยเห็น ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อลงพื้นที่เลย รองลงมา ร้อยละ 29.26 ระบุว่า เห็น ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อลงพื้นที่ไม่ค่อยบ่อย ร้อยละ 9.95 ระบุว่า เห็น ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อลงพื้นที่ค่อนข้างบ่อย ร้อยละ 3.57 ระบุว่า เห็น ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อลงพื้นที่บ่อยมาก และร้อยละ 1.37 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

.

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 8.74 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.68 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 18.31 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.74 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.53 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่างร้อยละ 48.86 เป็นเพศชาย ร้อยละ 50.99 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.15 เป็นเพศทางเลือก

.

ตัวอย่างร้อยละ 5.78 อายุ 18-25 ปี ร้อยละ 15.27 อายุ 26-35 ปี ร้อยละ 19.30 อายุ 36-45 ปี ร้อยละ 32.75 อายุ 46-59 ปี และร้อยละ 26.90อายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่างร้อยละ 95.44 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.12 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.68 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 0.76 ไม่ระบุศาสนา ตัวอย่างร้อยละ 18.54 สถานภาพโสด ร้อยละ 77.13 สมรสแล้ว ร้อยละ 3.34 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 0.99 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส

.

ตัวอย่างร้อยละ 31.61 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 34.73 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 6.61 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 22.41 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 3.50 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 1.14 ไม่ระบุการศึกษา

.

ตัวอย่างร้อยละ 8.51 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 12.08 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 22.27ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 17.40 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 13.37 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 22.65 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 2.58 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 1.14 ไม่ระบุอาชีพ

.

ตัวอย่างร้อยละ 21.43 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 27.66 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 23.78 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 9.65 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 3.95 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 4.56 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 8.97 ไม่ระบุรายได้

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  หนังโป๊เสรี จะเอาหรือไม่

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 28 พ.ย. 2564

 • 2

  เปิดประเทศ 2 อาทิตย์แล้ว เป็นอย่างไรบ้าง

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 21 พ.ย. 2564

 • 3

  เลือกตั้งบัตร 2 ใบ ใครได้เปรียบ

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 14 พ.ย. 2564

 • 4

  อยากได้ใครเป็นผู้ว่า กทม. ครั้งที่ 7

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 07 พ.ย. 2564

 • 5

  ช่วงนี้นักการเมืองลงพื้นที่บ่อย...จริงใจหรือไก่กา?

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 31 ต.ค. 2564

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th