ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  อภิสิทธิ์ชนในสังคมไทย

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 11 ก.ค. 2564

 • 2

  อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 4

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 08 ก.ค. 2564

 • 3

  เชื่อหรือไม่ นายกฯ จะเปิดประเทศภายใน 120 วัน

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 27 มิ.ย. 2564

 • 4

  การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2564

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 20 มิ.ย. 2564

 • 5

  การจัดสรรวัคซีนป้องกัน COVID-19

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 13 มิ.ย. 2564

ประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่

วันที่อัพเดทล่าสุด : 21.03.2564

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,313 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่   การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่าง    ด้วยวิธีแบบง่าย  (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามการตัดสินใจของประชาชน หากวันนี้เป็นวันลงประชามติ เรื่อง “ประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่” พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.49 ระบุว่า ประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ทั้งฉบับ) รองลงมา ร้อยละ 25.13 ระบุว่า ไม่ประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (จะไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ทั้งฉบับ) ร้อยละ 6.48 ระบุว่า ไม่ไปลงประชามติ ร้อยละ 5.94 ระบุว่า ไปลงประชามติ ไม่เลือกข้อใด (Vote NO) และร้อยละ 3.96 ระบุว่า ไม่แน่ใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงบุคคลที่ควรเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญ หากมีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.86 ระบุว่า สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่มาจากการเลือกตั้งทั่วประเทศ รองลงมา ร้อยละ 21.86 ระบุว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ร้อยละ 17.75 ระบุว่า สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากการสรรหา จากมหาวิทยาลัย ร้อยละ 11.88 ระบุว่า สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)  ร้อยละ 10.97 ระบุว่า สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากการสรรหา จากรัฐบาล ร้อยละ 9.75 ระบุว่า สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากการสรรหา จากรัฐสภา และร้อยละ 8.38 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ/ไม่ตอบ

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 8.76 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.74 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 18.35 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.59 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.56 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่างร้อยละ 49.05 เป็นเพศชาย และร้อยละ 50.95 เป็นเพศหญิง

ตัวอย่างร้อยละ 5.86 มีอายุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 15.69 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 21.71 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 35.19 มีอายุ 46 – 59 ปี และร้อยละ 21.55 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่างร้อยละ 95.50 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.05 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.69 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 0.76 ไม่ระบุศาสนา ตัวอย่างร้อยละ 23.23 สถานภาพโสด ร้อยละ 72.58 สมรสแล้ว และร้อยละ 4.19 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่

ตัวอย่างร้อยละ 30.69 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 31.68 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 8.46 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 23.38 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 4.80 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 0.99 ไม่ระบุการศึกษา

ตัวอย่างร้อยละ 9.37 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 14.62 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 22.09ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 15.38 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.15 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 18.81 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 2.13 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 1.45 ไม่ระบุอาชีพ

ตัวอย่างร้อยละ 18.89 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 25.13 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 27.57 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 9.37 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 4.11 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาท  ร้อยละ 5.71 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาท ขึ้นไป และร้อยละ 9.22 ไม่ระบุรายได้

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  อภิสิทธิ์ชนในสังคมไทย

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 11 ก.ค. 2564

 • 2

  อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 4

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 08 ก.ค. 2564

 • 3

  เชื่อหรือไม่ นายกฯ จะเปิดประเทศภายใน 120 วัน

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 27 มิ.ย. 2564

 • 4

  การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2564

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 20 มิ.ย. 2564

 • 5

  การจัดสรรวัคซีนป้องกัน COVID-19

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 13 มิ.ย. 2564

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th