ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  อภิสิทธิ์ชนในสังคมไทย

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 11 ก.ค. 2564

 • 2

  อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 4

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 08 ก.ค. 2564

 • 3

  เชื่อหรือไม่ นายกฯ จะเปิดประเทศภายใน 120 วัน

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 27 มิ.ย. 2564

 • 4

  การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2564

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 20 มิ.ย. 2564

 • 5

  การจัดสรรวัคซีนป้องกัน COVID-19

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 13 มิ.ย. 2564

อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 1

วันที่อัพเดทล่าสุด : 07.03.2564

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 1” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,315 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประชาชนอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 1 การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงที่มาของผู้ว่าฯ กทม. ที่ประชาชนอยากได้ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.00 ระบุว่า ผู้ว่าฯ กทม. อิสระ รองลงมา ร้อยละ 17.11 ระบุว่า ผู้ว่าฯ กทม. ที่สังกัดพรรคการเมือง ร้อยละ 14.30 ระบุว่า อย่างไรก็ได้ และร้อยละ 2.59 ระบุว่า ผู้ว่าฯ กทม. ที่สังกัดกลุ่มการเมือง  

ด้านปัญหาที่ประชาชนอยากให้ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ เร่งแก้ไขมากที่สุด พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.01 ระบุว่า ปัญหาการจราจร รองลงมา ร้อยละ 35.29 ระบุว่า ปัญหาค่าครองชีพ/ปากท้อง ร้อยละ 33.84 ระบุว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่นละออง น้ำเสีย ร้อยละ 31.18 ระบุว่า ปัญหาน้ำท่วม ร้อยละ 24.18 ระบุว่า ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม มิจฉาชีพ ร้อยละ 20.15 ระบุว่า ปัญหาเรื่องขยะและ ความสะอาด ร้อยละ 20.00 ระบุว่า ปัญหาถนน/ทางเท้า ชำรุด ร้อยละ 9.20 ระบุว่า ปัญหาหาบเร่ แผงลอย ร้อยละ 8.67 ระบุว่า ปัญหาการศึกษา ร้อยละ 8.14 ระบุว่า ปัญหาสุขภาพ/สาธารณสุข ร้อยละ 5.63 ระบุว่า ปัญหาเรื่องเด็กและเยาวชน และร้อยละ 0.46 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ ปัญหาไฟริมทางไม่เพียงพอ และปัญหาคนเร่ร่อน    

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 29.96 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 2 ร้อยละ 22.43 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 3 ร้อยละ 15.51 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อันดับ 4 ร้อยละ 7.68 ระบุว่าเป็ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 5 ร้อยละ 4.49 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย อันดับ 6 ร้อยละ 4.26 ระบุว่าเป็น น.ส. รสนา โตสิตระกูล และผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล ในสัดส่วนที่เท่ากัน อันดับ 7 ร้อยละ 3.35 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อันดับ 8 ร้อยละ 3.27 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ อันดับ 9 ร้อยละ 2.66 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 10  ร้อยละ 1.75 ระบุว่าเป็น นายสกลธี ภัททิยกุล ร้อยละ 0.23 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ และร้อยละ 0.15 ระบุว่า ไปลงคะแนนไม่เลือกใคร (Vote NO)  

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 100.00 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ตัวอย่างร้อยละ 48.97 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.03 เป็นเพศหญิง ตัวอย่างร้อยละ 5.63 มีอายุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 14.22 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 17.64 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 32.78 มีอายุ 46 – 59 ปี และร้อยละ 29.73 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่างร้อยละ 93.92 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.80 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.75   นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 0.53 ไม่ระบุศาสนา

ตัวอย่างร้อยละ 27.98 สถานภาพโสด ร้อยละ 67.53 สมรสแล้ว ร้อยละ 4.03 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 0.46 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส ตัวอย่างร้อยละ 13.99 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 23.73 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.15 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 42.89 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 11.79 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 0.45 ไม่ระบุการศึกษา

ตัวอย่างร้อยละ 8.29 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 25.17 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 28.67ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 0.15 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 7.91 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 27.23 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 2.05 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 0.53 ไม่ระบุอาชีพ

ตัวอย่างร้อยละ 23.35 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 6.77 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 20.23 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 16.50 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 7.30 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาท ร้อยละ 13.76 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาท ขึ้นไป และร้อยละ 12.09 ไม่ระบุรายได้

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  อภิสิทธิ์ชนในสังคมไทย

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 11 ก.ค. 2564

 • 2

  อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 4

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 08 ก.ค. 2564

 • 3

  เชื่อหรือไม่ นายกฯ จะเปิดประเทศภายใน 120 วัน

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 27 มิ.ย. 2564

 • 4

  การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2564

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 20 มิ.ย. 2564

 • 5

  การจัดสรรวัคซีนป้องกัน COVID-19

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 13 มิ.ย. 2564

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th