ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  การถูกล่วงละเมิดทางเพศ

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 23 ก.ย. 2563

 • 2

  การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 23 ก.ย. 2563

 • 3

  จะมี ส.ว. ต่อไปดีไหม?

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 19 ก.ย. 2563

 • 4

  เสรีภาพในการโจมตีผู้เห็นต่าง

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 19 ก.ย. 2563

 • 5

  ใครจะเดือดร้อน หากมี COVID - -19 รอบ 2

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 23 ก.ย. 2563

แก้ไขรัฐธรรมนูญ แล้วการเมืองไทยจะดีขึ้น ?

วันที่อัพเดทล่าสุด : 12.09.2563

...............ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “แก้ไขรัฐธรรมนูญ แล้วการเมืองไทยจะดีขึ้น ?” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,255 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แล้วการเมืองไทยจะดีขึ้น การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0

 

...............จากการสำรวจเมื่อถามถึงการรับทราบของประชาชนเกี่ยวกับข้อเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพื่อเปิดทางให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ จะต้องมีการทำประชามติด้วย พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 75.22 ระบุว่า ไม่ทราบ ขณะที่ ร้อยละ 24.78 ระบุว่า ทราบ

 

...............ด้านความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับข้อเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 35.14 ระบุว่า ควรมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพื่อเปิดทางให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ รองลงมา ร้อยละ 33.94 ระบุว่า ควรมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ รายมาตรา ร้อยละ 13.87 ระบุว่า ไม่ควรมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และร้อยละ 17.05 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

...............ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความมั่นใจของประชาชนว่าหากแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วการเมืองไทยจะดีขึ้น พบว่า ร้อยละ 21.35 ระบุว่า มีความมั่นใจมาก เพราะ คิดว่าน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพราะจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่มาจากประชาชนและได้รับการยอมรับจากประชาชนอย่างแท้จริง ร้อยละ 23.03 ระบุว่า ค่อนข้างมีความมั่นใจ เพราะ เป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากการรับฟังความคิดเห็น เน้นการมีส่วนร่วม  ซึ่งจะสามารถช่วยลดความขัดแย้งได้ ร้อยละ 25.98 ระบุว่า ไม่ค่อยมีความมั่นใจ เพราะ เท่าที่เห็นทุกวันนี้ไม่ว่าจะเเก้ไขมาเเล้วกี่ครั้งก็ยังคงมีเเต่ปัญหา เนื่องจากปัญหาการเมืองมีการสะสมมานานแล้ว แก้ไขได้ยาก ขณะที่บางส่วนระบุว่า ขึ้นอยู่กับผู้นำประเทศด้วย ร้อยละ 27.33 ระบุว่า ไม่มีความมั่นใจเลย เพราะ มองว่าไม่มีทางที่การเมืองไทยจะดีขึ้น และเชื่อว่าเมื่อแก้ส่วนนี้แล้ว ก็จะให้แก้ส่วนอื่นอีกต่อไปเรื่อยๆ ขณะที่บางส่วนระบุว่า การเมืองไทยจะดีขึ้นนั้นไม่ได้เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่มีปัจจัยอื่นเกี่ยวข้อง และร้อยละ 2.31 ระบุว่า  เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  การถูกล่วงละเมิดทางเพศ

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 23 ก.ย. 2563

 • 2

  การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 23 ก.ย. 2563

 • 3

  จะมี ส.ว. ต่อไปดีไหม?

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 19 ก.ย. 2563

 • 4

  เสรีภาพในการโจมตีผู้เห็นต่าง

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 19 ก.ย. 2563

 • 5

  ใครจะเดือดร้อน หากมี COVID - -19 รอบ 2

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 23 ก.ย. 2563

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th