ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  คำนำหน้านามนั้น สำคัญไฉน

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 21 ก.ค. 2567

 • 2

  Dee-Delivery เปิดก่อนจ่าย

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 14 ก.ค. 2567

 • 3

  จะออมเงิน... ต้องซื้อหวยเกษียณ

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 07 ก.ค. 2567

 • 4

  Final Round เลือกนายก อบจ. ปทุมธานี 2567

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 30 มิ.ย. 2567

 • 5

  การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 2-2567

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 30 มิ.ย. 2567

การชุมนุมทางการเมือง จะจบอย่างไร

วันที่อัพเดทล่าสุด : 26.03.2566

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “การชุมนุมทางการเมือง จะจบอย่างไร” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,317 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในขณะนี้ การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่าง  โดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงเหตุการณ์ที่ประชาชนกังวลว่าจะเกิดขึ้นมากที่สุด จากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในขณะนี้ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 22.63 ระบุว่า ความรุนแรงทางการเมืองระหว่างประชาชนด้วยกัน รองลงมา ร้อยละ 20.73 ระบุว่า เศรษฐกิจของประเทศ จะย่ำแย่ไปกว่านี้ ร้อยละ 13.36 ระบุว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบที่ 2 ร้อยละ 12.30 ระบุว่า การเกิดความแตกแยกอย่างรุนแรง ในสังคมไทย ร้อยละ 11.47 ระบุว่า ไม่มีเรื่องใดให้น่ากังวล ร้อยละ 7.67 ระบุว่า การเข้าปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ร้อยละ 6.00 ระบุว่า มีมือที่สามสร้างความรุนแรงทางการเมือง และร้อยละ 5.84 ระบุว่า การเกิดรัฐประหาร

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อการชุมนุมทางการเมืองในขณะนี้ว่าจะจบอย่างไร พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 19.44 ระบุว่า รัฐบาลยอมทำตามข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม รองลงมา ร้อยละ 15.79 ระบุว่า มีความรุนแรงทางการเมือง แล้วรัฐบาลลาออก ร้อยละ 12.53 ระบุว่า มีความรุนแรงทางการเมือง ต่อด้วยรัฐประหาร ร้อยละ 11.39 ระบุว่า มีความรุนแรงทางการเมือง แต่รัฐบาลควบคุมได้ และผู้ชุมนุมลดน้อยลงจนต้องเลิกชุมนุมไปเอง ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 11.31 ระบุว่า ภาครัฐสามารถบังคับใช้กฎหมายควบคุมการชุมนุมได้ ร้อยละ 7.52 ระบุว่า ผู้ชุมนุมประกาศยุติการชุมนุมเอง ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ร้อยละ 4.25 ระบุว่า เกิดการรัฐประหาร ก่อนที่จะมีความรุนแรงทางการเมือง ร้อยละ 0.53 ระบุว่า รัฐบาล และผู้ชุมนุมสามารถเจรจาต่อรองกันได้ และร้อยละ 5.85 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ    

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการชุมนุมทางการเมืองในขณะนี้ว่าจะจบลงเมื่อไร พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.29 ระบุว่า การชุมนุมจะยืดเยื้อไม่จบ รองลงมา ร้อยละ 12.15 ระบุว่า ภายในปลายเดือนธันวาคม 2563 ร้อยละ 11.92 ระบุว่า ภายในต้นปี 2564 ร้อยละ 9.79 ระบุว่า ภายในกลางเดือนพฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 6.68 ระบุว่า ภายในปลายเดือนพฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 3.42 ระบุว่า ภายในกลางเดือนธันวาคม 2563 และร้อยละ 1.75 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 8.73 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.97 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 18.30 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.56 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.44 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่างร้อยละ 48.90 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.10 เป็นเพศหญิง

ตัวอย่างร้อยละ 6.68 มีอายุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 16.63 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 23.24 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 32.19 มีอายุ 46 – 59 ปี และร้อยละ 21.26 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่างร้อยละ 93.92 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.42 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.99 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 1.67 ไม่ระบุศาสนา ตัวอย่างร้อยละ 22.55 สถานภาพโสด ร้อยละ 72.59 สมรสแล้ว ร้อยละ 3.11 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 1.75 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส

ตัวอย่างร้อยละ 27.56 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 31.28 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.37 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 25.51 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 6.38 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 1.90 ไม่ระบุการศึกษา

ตัวอย่างร้อยละ 9.87 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 13.89 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 20.96ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 17.01 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.41 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 18.22 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 2.05 เป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 0.08 เป็นพนักงานองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหากำไร และร้อยละ 2.51 ไม่ระบุอาชีพ

ตัวอย่างร้อยละ 17.24 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 24.98 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 26.27 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 9.41 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 6.61 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาท ร้อยละ 7.44 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 8.05 ไม่ระบุรายได้

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  คำนำหน้านามนั้น สำคัญไฉน

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 21 ก.ค. 2567

 • 2

  Dee-Delivery เปิดก่อนจ่าย

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 14 ก.ค. 2567

 • 3

  จะออมเงิน... ต้องซื้อหวยเกษียณ

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 07 ก.ค. 2567

 • 4

  Final Round เลือกนายก อบจ. ปทุมธานี 2567

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 30 มิ.ย. 2567

 • 5

  การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 2-2567

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 30 มิ.ย. 2567

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02 727 3596
, 02 727 3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02 727 3618
, 02 727 3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02 727 3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th