ผลสำรวจของนิด้าโพล

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  การเลือกตั้งนายก อบจ. เชียงใหม่ นครราชสีมา และสงขลา

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 29 พ.ย. 2563

 • 2

  รับเงินรัฐ สนับสนุนรัฐบาลหรือเปล่า

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 22 พ.ย. 2563

 • 3

  เลขเด็ด ชัวร์หรือมั่วนิ่ม

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 15 พ.ย. 2563

 • 4

  การตัดสินใจเลือก นายก อบจ.

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 08 พ.ย. 2563

 • 5

  การชุมนุมทางการเมือง จะจบอย่างไร

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 01 พ.ย. 2563

รุนแรง...แตกแยก

วันที่อัพเดทล่าสุด : 25.10.2563

          ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “รุนแรง...แตกแยก?” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,336 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม ที่ผ่านมา การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่าง  โดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0

          จากการสำรวจเมื่อถามถึงความกังวลของประชาชนต่อการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม ที่ผ่านมา ว่าจะเกิด การบานปลายกลายเป็นความแตกแยกและความรุนแรงในสังคม พบว่า ร้อยละ 24.48 ระบุว่า กังวลมาก เพราะ กังวลว่าจะเกิดความรุนแรงขึ้นและอาจจะมีมือที่ 3 เข้ามาแทรกแซงเหมือนที่ผ่านมา ขณะที่บางส่วนระบุว่า กลุ่มคณะราษฎรในปัจจุบันมีความเป็นตัวของตัวเองมากเกินไป หัวรุนแรงร้อยละ 34.21 ระบุว่า ค่อนข้างกังวล เพราะ กังวลว่าจะมีการสร้างสถานการณ์เหมือนในอดีต เกรงว่าจะเกิดความรุนแรงระหว่างกลุ่มคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย อาจจะทำให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บ ร้อยละ 18.41 ระบุว่า ไม่ค่อยกังวล เพราะ เป็นการแสดงสิทธิและเสรีภาพของกลุ่มคณะราษฎรในการเรียกร้องให้รัฐบาลรับทราบถึงเหตุผลในการชุมนุมเท่านั้น และรัฐบาลสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ร้อยละ 22.23 ระบุว่า ไม่กังวลเลย เพราะ ทุกเพศทุกวัยมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เป็นการชุมนุมอย่างสงบ และ  เป็นการชุมนุมเพียงระยะเวลาสั้น ๆ และร้อยละ 0.67 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

          ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงการตัดสินใจของประชาชนจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบัน พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 36.45ระบุว่า กำลังคิดอยู่ว่าควรจะตัดสินใจสนับสนุนฝ่ายใด รองลงมา ร้อยละ 33.46 ระบุว่า ได้ตัดสินใจเลือกสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้ว ร้อยละ 29.94 ระบุว่า ขออยู่เฉย ๆ ไม่ตัดสินใจอะไร และร้อยละ 0.15 ระบุว่า ไม่ตอบ

          เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 8.76 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.52 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 17.96 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 34.36 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.40 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่างร้อยละ 48.73 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.27 เป็นเพศหญิง

          ตัวอย่างร้อยละ 8.46 มีอายุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 13.85 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 21.11 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 34.51 มีอายุ 46 – 59 ปี และร้อยละ 22.07 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่างร้อยละ 95.28 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 2.99 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.67 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 1.06 ไม่ระบุศาสนา ตัวอย่างร้อยละ 23.20 สถานภาพโสด ร้อยละ 71.71 สมรสแล้ว ร้อยละ 3.82 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 1.27 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส

          ตัวอย่างร้อยละ 29.64 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 34.36 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 8.01 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 21.86 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 4.57 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 1.56 ไม่ระบุการศึกษา

          ตัวอย่างร้อยละ 10.03 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 11.98 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 21.11ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 16.69 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 17.29 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 17.51 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 3.59 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 1.80 ไม่ระบุอาชีพ

          ตัวอย่างร้อยละ 17.81 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 26.42 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 24.78 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 9.88 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 5.76 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาท ร้อยละ 5.76 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 9.59 ไม่ระบุรายได้

ผลการสำรวจโพลประจำสัปดาห์
 • 1

  การเลือกตั้งนายก อบจ. เชียงใหม่ นครราชสีมา และสงขลา

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 29 พ.ย. 2563

 • 2

  รับเงินรัฐ สนับสนุนรัฐบาลหรือเปล่า

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 22 พ.ย. 2563

 • 3

  เลขเด็ด ชัวร์หรือมั่วนิ่ม

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 15 พ.ย. 2563

 • 4

  การตัดสินใจเลือก นายก อบจ.

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 08 พ.ย. 2563

 • 5

  การชุมนุมทางการเมือง จะจบอย่างไร

  วันที่อัพเดทล่าสุด : 01 พ.ย. 2563

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th