ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี

04.11.2563

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ขอแสดงความยินดีแด่


"ดร.เปรมประชา ศุภสมุทร"
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารศูนย์สำรวจความความคิดเห็น “นิด้าโพล”

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th