ข่าวประชาสัมพันธ์

ประสิทธิภาพและการรักษามาตรฐานการทำงาน คือหัวใจสำคัญของ “นิด้าโพล”

17.03.2561

          เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” จัดโครงการสัมมนา “แนวทางการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณพงศ์ นพเกตุ ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” มอบหมายให้ นางสาวกัลยา มะโนนึก รองผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา พนักงานเก็บข้อมูลภาคสนามและสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กว่า 50 ราย รวมทั้งนักศึกษาฝึกงานเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ณ ห้อง 4008 ชั้น 4 อาคารนวมิทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

         “นิด้าโพล” ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรักษามาตรฐานการทำงานของพนักงานเก็บข้อมูลทั้งภาคสนามและสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละด้าน การสัมมนาในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นให้พนักงานเก็บข้อมูล ตระหนักถึงความสำคัญ รับฟัง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยสามารถนำข้อสรุปดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th