ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย เข้าพบผู้บริหารสถาบันและศึกษาดูงานนิด้าโพล

24.02.2566

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" ได้ต้อนรับ Mr. Isaac C.C. Hsieh, Director of Political Division และ Miss Wang Han-Yi, Third Secretary of Political Division จากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ซึ่งมีผู้บริหารของนิด้า นำโดย ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วย ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" เข้าร่วมต้อนรับ 

 

เนื่องจาก Mr. Isaac C.C. Hsieh และ Miss Wang Han-Yi มีความสนใจในวิธีการทำโพลของศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" จึงได้บรรยายเกี่ยวกับวิธีการทำโพล ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงการควบคุมคุณภาพของข้อมูล นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมบรรยากาศการเก็บรวบรวมข้อมูลทางโทรศัพท์ของนิด้าโพล ด้วย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารเสรีไทย เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา

ฝ่ายโพลสาธารณะ :
02-727-3596
, 02-727-3028

ฝ่ายธุรกิจโพล :
02-727-3242
, 02-727-3618
, 02-727-3387

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
02-727-3089

โทรสาร :
02 727 3590

อีเมล : nida_poll@nida.ac.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th