ผลสำรวจของนิด้าโพล

หน้าแรก > ผลสำรวจของนิด้าโพล

News Image

มาตรการจัดแถวสีกากี

วันที่อัพเดทล่าสุด : 16 มิ.ย. 2559

               ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “มาตรการจัดแถวสีกากี” ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2555 จากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,259 หน่วยตัวอย่าง  กระจายทุกเขตพื้นที่ ทุกระดับการศึกษาและกลุ่มอาชีพ เกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว ในการใช้คำสั่งที่ 1212/2537 ว่าด้วยเรื่อง “มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ” มาจัดการกับตำรวจ นอกแถว  นั้น ผลการสำรวจ พบว่า  ประชาชน ร้อยละ 48.85 มีความเชื่อมั่น เพราะคิดว่าน่าจะทำได้  และร้อยละ 29.94 ไม่เชื่อมั่น เพราะเป็นการสร้างภาพ ไม่เข้มงวดในการใช้กฎหมายจริง 

               เมื่อถามถึงสาเหตุที่ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจประพฤติตนไม่เหมาะสม ทำผิดกฎหมาย เช่น ค้ายาเสพติดและทำผิดวินัย พบว่า ประชาชน ร้อยละ 51.23 ระบุว่าเป็นเพราะขาดอุดมการณ์ ขาดคุณธรรม ขาดจิตสำนึกของตำรวจ และมีความโลภ รองลงมา ร้อยละ 36.38 ค่าตอบแทนจากงานผิดกฏหมายมีรายได้ดี  และร้อยละ 34.39 รายได้ที่ได้รับหรือเงินเดือนน้อย  ทั้งนี้มีประชาชน ร้อยละ 52.10 ระบุว่า  ไม่เคยพบเห็นการประพฤติตนไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ตำรวจในละแวกบริเวณที่อยู่อาศัย/ชุมชน ในขณะที่ ประชาชน ร้อยะ 42.97 เคยพบเห็น เจ้าหน้าที่ตำรวจค้ายาเสพติด เสพอบายมุข และการรีดไถหรือการเก็บส่วย  

                สำหรับคำกล่าว ของ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว ที่ว่า “ผู้นำต้องรับทั้งความสำเร็จและความล้มเหลว” โดยผู้บังคับบัญชาต้องดีจึงจะสามารถเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนการทำงานของตำรวจได้ นั้น พบว่า ประชาชน ร้อยละ 74.58  เห็นด้วยกับคำกล่าว  เพราะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงภาวะการเป็นผู้นำที่ดี รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา อีกทั้งผู้นำต้องแบกรับและแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นส่วนประชาชน ร้อยละ 12.07  ไม่เห็นด้วย เพราะอยู่ที่ตัวบุคคล และบุคคลที่กระทำผิดต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง

                ท้ายสุด ประชาชน ร้อยละ 72.68 เห็นด้วยกับมาตรการลงโทษผู้บังคับบัญชาที่ละเลยหรือละเว้นไม่กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้ทำผิดกฏหมายหรือทำผิดวินัย โดยการงดการขอเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนของผู้บังคับบัญชา เพราะหัวหน้าต้องทราบและควบคุมพฤติกรรมของลูกน้อง หากมีส่วนรู้เห็นหรือละเลยต่อหน้าที่ต้องได้รับโทษเหมือนกันและจะได้เกรงกลัวกฎหมาย ในขณะที่ประชาชน ร้อยละ 17.24  ไม่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว เพราะบางครั้งอยู่ที่ตัวบุคคลผู้กระทำผิด หัวหน้าอาจดูแลไม่ทั่วถึง

disciplinePolice_word

disciplinePolice_PDF

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th