ผลสำรวจของนิด้าโพล

หน้าแรก > ผลสำรวจของนิด้าโพล

News Image

การประเมินผลงานของผู้ว่าฯ กทม.

วันที่อัพเดทล่าสุด : 16 มิ.ย. 2559

               ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การประเมินผลงานของผู้ว่าฯ กทม.” ระหว่างวันที่ 9-24 ตุลาคม 2555 จากประชาชนทั่วกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,494 หน่วยตัวอย่าง กระจายทุกเขตพื้นที่ ทุกระดับการศึกษาและกลุ่มอาชีพ ผลการสำรวจเกี่ยวกับผลงานที่ประสบผลสำเร็จและไม่ประสบผลสำเร็จของผู้ว่าฯ กทม. ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร พบว่า ด้านที่ ชาว กทม. ระบุว่าผลงานของผู้ว่าฯ กทม. ที่ ประสบผลสำเร็จมากกว่าไม่ประสบผลสำเร็จ ได้แก่ ด้านการป้องกันน้ำท่วม ร้อยละ 40.30 และด้านการพัฒนาการศึกษา ร้อยละ 20.80

               ส่วนด้านที่ ชาว กทม. ระบุว่าผลงานของผู้ว่าฯ กทม. ที่ ไม่ประสบผลสำเร็จมากกว่าประสบผลสำเร็จ ได้แก่ ด้านจราจร  ร้อยละ 57.90  รองลงมา ด้านปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม ร้อยละ 26.10  ด้านค่าครองชีพ/ปัญหาปากท้อง ร้อยละ 22.30 ด้านการจัดการขยะและความไม่สะอาด ร้อยละ 21.50 ด้านหาบเร่ แผงลอย ร้อยละ 19.50  และด้านเด็กและเยาวชน ร้อยละ 18.30   

               สำหรับปัญหาที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ ควรแก้ไขอย่างเร่งด่วนมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ อันดับหนึ่ง ร้อยละ 47.40 เห็นว่าควรเร่งแก้ไขปัญหาจราจร อันดับสอง ร้อยละ 22.60 การป้องกันแก้ไขน้ำท่วม  และอันดับสาม ร้อยละ 9.70 ค่าครองชีพและปัญหาปากท้อง

  • preview

TheBangkokgovernor_WORD

TheBangkokgovernor_PDF

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th