ผลสำรวจของนิด้าโพล

หน้าแรก > ผลสำรวจของนิด้าโพล

News Image

ความคาดหวังของเกษตรกรไทย

วันที่อัพเดทล่าสุด : 16 มิ.ย. 2559

                ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ความคาดหวังของเกษตรกรไทย” ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2555 จากเกษตรกรทั่วประเทศ จำนวน 1,266 หน่วยตัวอย่าง ทุกภูมิภาค ผลการสำรวจ พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 65.64 มีหนี้สิน และร้อยละ 34.36 ไม่มีหนี้สิน  ทั้งนี้ เกษตรกร ส่วนใหญ่ ร้อยละ 81.50 มีหนี้สินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 11.90 กองทุนหมู่บ้าน และร้อยละ 7.80 หนี้นอกระบบ

                เมื่อถามว่ารัฐบาลควรใช้วิธีการใดช่วยเหลือเกษตรกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแบบยั่งยืนมากที่สุด พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 40.19 ระบุว่ารัฐบาลควรใช้วิธีการประกันราคาสินค้าพืชผลทางการเกษตร รองลงมา ร้อยละ 28.12  การจำนำข้าว และร้อยละ 17.61 เห็นว่ารัฐบาลควรใช้วิธีการให้เงินช่วยเหลือเกษตรกร

                นอกจากนี้ เกษตรกร ร้อยละ 52.30 มีความคาดหวังและอยากเห็นอาชีพของเกษตรไทยไม่มีหนี้สินและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รองลงมา ร้อยละ 48.10 ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบและการผูกขาดจากพ่อค้าคนกลาง และร้อยละ 44.00 มีแหล่งหรือตลาดที่แน่นอนในการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร

                ท้ายที่สุดเกษตรกรไทยอยากฝากให้รัฐบาลทำงานเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย โดยการเข้ามาดูแลราคาสินค้า ผลผลิตทางการเกษตรไม่ให้ตกต่ำและเน้นที่โครงการจำนำหรือประกันสินค้าทางการเกษตร พร้อมทั้งมิให้เกิดการทุจริตในโครงการ  และช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่เกษตรกรให้จริงจังและทั่วถึง ไม่เอารัดเอาเปรียบเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกๆ ด้าน

farmer_WORD

farmer_PDF

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th