ผลสำรวจของนิด้าโพล

หน้าแรก > ผลสำรวจของนิด้าโพล

News Image

มีใครติดต่อซื้อ ส.ส. พรรคอนาคตใหม่หรือไม่

วันที่อัพเดทล่าสุด : 12 มิ.ย. 2562

                ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “มีใครติดต่อซื้อ ส.ส. พรรคอนาคตใหม่หรือไม่ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,267 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการติดต่อซื้อ ส.ส.  ของพรรคอนาคตใหม่ การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตามภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภูมิภาคสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนด  ค่าความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95.0

                จากการสำรวจเมื่อถามถึงความเชื่อของประชาชน เรื่องการติดต่อซื้อตัว ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ให้เป็นงูเห่า (ผู้ที่กระทำการขัดมติพรรค) ด้วยค่าตัว 120 ล้านบาท พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.28 ระบุว่า ไม่เชื่อว่ามีการเสนอค่าตัว ส.ส. พรรคอนาคตใหม่เพื่อให้เป็นงูเห่า เพราะ ไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะมีการติดต่อซื้อตัว ส.ส. ของพรรคฯ เนื่องจากไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน ขณะที่บางส่วนระบุว่า เป็นเพียงกระแสข่าวเท่านั้น รองลงมา ร้อยละ 21.70 ระบุว่า เชื่อว่ามีการเสนอค่าตัว ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ให้เป็นงูเห่า แต่ค่าตัวไม่ถึง 120 ล้านบาท เพราะ เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองและมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง ขณะที่บางส่วนระบุว่า 120 ล้านบาท เป็นจำนวนเงินที่สูงเกินความเป็นจริง ร้อยละ 15.23 ระบุว่า เชื่อว่ามีการเสนอค่าตัว ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ให้เป็นงูเห่าด้วยค่าตัวถึง 120 ล้านบาท เพราะ สถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ มีความเป็นไปได้สูง และคาดว่าน่าจะจ่ายมากกว่า 120 ล้านบาท ขณะที่บางส่วนระบุว่า เป็นเรื่องปกติของการเมืองไทย และร้อยละ 9.79 ระบุว่า ไม่แน่ใจ

                ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงว่าพรรคอนาคตใหม่ควรดำเนินการ เพื่อเอาผิดคนที่มาติดต่อซื้อตัว ส.ส. ของพรรคฯ หรือไม่ พบว่า ประชาชน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 77.27 ระบุว่า พรรคฯ ควรดำเนินการนำหลักฐานออกมาแสดง เพื่อเอาผิดคนที่มาติดต่อซื้อตัว ส.ส. ของพรรคฯ เพราะจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ขณะที่บางส่วนระบุว่า เพื่อเป็นการพิสูจน์ให้ประชาชนรับทราบถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ของพรรคฯ รองลงมา ร้อยละ 15.78 ระบุว่า พรรคฯ ไม่ควรดำเนินการใด ๆ เพราะ อาจจะทำให้เกิดผลเสีย หรืออันตราย ต่อพรรคฯและสมาชิกพรรคได้ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน และร้อยละ 6.95 ระบุว่า ไม่แน่ใจ

                เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 9.39 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.65 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 18.08 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.62 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.26 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่างร้อยละ 56.27 เป็นเพศชาย และร้อยละ 43.73 เป็นเพศหญิง

ตัวอย่างร้อยละ 6.71 มีอายุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 17.52 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 23.68 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 33.23 มีอายุ 46 – 59 ปี และร้อยละ 18.86 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่างร้อยละ 93.21 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.08 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.87 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 2.84 ไม่ระบุศาสนา ตัวอย่างร้อยละ 22.81 สถานภาพโสด ร้อยละ 70.24 สมรสแล้ว ร้อยละ 4.03 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 2.92 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส

                ตัวอย่างร้อยละ 29.52 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 31.33 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.81 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 23.13 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 5.13 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 3.08 ไม่ระบุการศึกษา 

ตัวอย่างร้อยละ 9.23 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 15.63 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 22.18 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 15.15 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 17.21 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 14.60 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 2.61 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 3.39 ไม่ระบุอาชีพ 

                ตัวอย่างร้อยละ 12.94 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 24.39 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 26.05 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 11.92 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 5.92 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท ร้อยละ 6.86 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 11.92 ไม่ระบุรายได้

  • preview

NIDA_Poll_Future_Forward_Party

NIDA_Poll_Future_Forward_Party

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th