ผลสำรวจของนิด้าโพล

หน้าแรก > ผลสำรวจของนิด้าโพล

News Image

การลงคะแนนเลือกตั้ง ปี 2562

วันที่อัพเดทล่าสุด : 10 มี.ค. 2562

          ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การลงคะแนนเลือกตั้ง 2562” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,251 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้ง ปี 2562 การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตามภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภูมิภาคสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95.0

          จากการสำรวจเมื่อถามถึงการรับทราบของประชาชนว่าจะต้อง “กาบัตรลงคะแนน” คนละกี่ใบ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.96 ระบุว่า ทราบ ว่าจะต้อง “กาบัตรลงคะแนน” คนละกี่ใบ ขณะที่ ร้อยละ 48.04 ระบุว่า ไม่ทราบ ว่าจะต้อง “กาบัตรลงคะแนน” คนละกี่ใบ ซึ่งในจำนวนของผู้ที่ระบุว่า ทราบ พบว่า ร้อยละ 92.77 ระบุคำตอบได้ถูกต้องว่าจะต้อง “กาบัตรลงคะแนน” เพียง 1 ใบ และร้อยละ 7.23 ระบุว่า กาบัตรลงคะแนนคนละ 2 ใบ ซึ่งเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้อง

          ด้านการรับทราบของประชาชนเกี่ยวกับหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มาจากพรรคการเมืองเดียวกันจะเป็นแบบ “ต่างเขตเลือกตั้งต่างหมายเลข” พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.80 ระบุว่า ทราบ ขณะที่ร้อยละ 48.20 ระบุว่า ไม่ทราบ

          สำหรับการรับทราบหมายเลขผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) หรือ พรรคการเมือง ที่ท่านจะเลือก พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.03 ระบุว่า ทราบหมายเลขผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) หรือ พรรคการเมือง และร้อยละ 37.97 ระบุว่า ไม่ทราบหมายเลขผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) หรือ พรรคการเมือง

          เมื่อถามถึงปัญหาในการจำหมายเลขผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่จะเลือก พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 80.98 ระบุว่า ไม่มีปัญหาในการจำหมายเลขผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ขณะที่ร้อยละ 19.02 ระบุว่า มีปัญหาในการจำหมายเลขผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)  

          ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงวิธีการจดจำผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) หรือ พรรคการเมือง ที่จะเลือกกาลงในบัตรเลือกตั้งพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.96 ระบุว่า ไปดูที่หน่วยเลือกตั้ง และร้อยละ 50.76 ระบุว่า จด/จำไปจากบ้าน

          เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 8.87 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.06 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 18.15 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.33 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.59 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้  ตัวอย่างร้อยละ 53.00 เป็นเพศชาย และร้อยละ 47.00 เป็นเพศหญิง ตัวอย่างร้อยละ 6.08 มีอายุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 13.91 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 22.78 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 35.09 มีอายุ 46 – 59 ปี ร้อยละ 22.06 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และร้อยละ 0.08 ไม่ระบุอายุ

          ตัวอย่างร้อยละ 94.40 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.52 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.72 นับถือศาสนาคริสต์/ฮินดู/ซิกข์/ยิว/ไม่นับถือศาสนาใด ๆ และร้อยละ 1.36 ไม่ระบุศาสนา ตัวอย่างร้อยละ 19.66 ระบุว่าสถานภาพโสด ร้อยละ 76.02 สมรสแล้ว ร้อยละ 2.64 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 1.68 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส ตัวอย่างร้อยละ 33.09 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 29.58 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.99 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 22.38 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 4.88 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 2.08 ไม่ระบุการศึกษา

          ตัวอย่างร้อยละ 9.75 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 12.63 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 20.86 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 16.87 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 17.19 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 17.90 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 2.40 เป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 0.16 เป็นพนักงานองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหากำไร และร้อยละ 2.24 ไม่ระบุอาชีพ

          ตัวอย่างร้อยละ 14.95 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 26.30 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 25.58 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  10,001 –  20,000 บาท ร้อยละ 10.39 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 5.76 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาท ร้อยละ 7.83 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 9.19 ไม่ระบุรายได้

NIDA_Poll_Election_of_2019

NIDA_Poll_Election_of_2019

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th