ผลสำรวจของนิด้าโพล

หน้าแรก > ผลสำรวจของนิด้าโพล

News Image

อนาคตทางการเมืองของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

วันที่อัพเดทล่าสุด : 28 ต.ค. 2561

                 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “อนาคตทางการเมืองของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,258 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับอนาคตทางการเมืองของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างด้วยความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตามภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภูมิภาคสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95.0

            จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) ควรทำงานการเมืองต่อหรือไม่  หลังการเลือกตั้งในปีหน้าพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.71 ระบุว่า ไม่ควรทำงานการเมืองต่อ เพราะ อยู่มานานแต่การบริหารงานต่าง ๆ ยังไม่ดีเท่าที่ควร เช่น การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของประชาชน บ้านเมืองขาดความเป็นประชาธิปไตย มีการเอื้ออำนวยให้กับราชการด้วยกันเอง ขณะที่บางส่วนระบุว่า อยากเห็นกลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศ พัฒนาบ้านเมืองบ้าง รองลงมา ร้อยละ 48.73 ระบุว่า ควรทำงานการเมืองต่อ เพราะ การบริหารงานดี บ้านเมืองสงบสุข สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆได้ดี และร้อยละ 0.56 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

            ด้านความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ควรทำอย่างไร หากจะทำงานการเมืองต่อ หลังจากการเลือกตั้งในปีหน้า พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.22 ระบุว่า เข้าสังกัดพรรคการเมืองและอยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นจะเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรี รองลงมา ร้อยละ 31.08 ระบุว่า เป็นนายกรัฐมนตรีคนนอกที่ไม่ได้มาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ร้อยละ 9.06 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ ไม่ควรกลับมาเล่นการเมืองอีกเลย ขณะที่บางส่วนระบุว่า ให้ปฏิบัติงานในกระทรวง และร้อยละ 0.64 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

            โดยผู้ที่ระบุว่า ให้เข้าสังกัดพรรคการเมืองและอยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นจะเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรี พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.62 ระบุว่า สังกัดพรรคพลังประชารัฐ (นายอุตตม สาวนายน เป็นหัวหน้าพรรค) รองลงมา ร้อยละ 27.11 ระบุว่า สังกัดพรรคไหนก็ได้ ร้อยละ 11.28 ระบุว่า สังกัดพรรคประชาชนปฏิรูป (นายไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นหัวหน้าพรรค) ร้อยละ 8.05 ระบุว่า สังกัดพรรครวมพลังประชาชาติไทย (สนับสนุนโดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ) ร้อยละ 0.94 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ จัดตั้งพรรคใหม่ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทย และพรรคตะวันใหม่

            สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหรือไม่ หลังการเลือกตั้งในปีหน้า พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.51 ระบุว่า คิดว่าจะกลับมา รองลงมา ร้อยละ 35.77 ระบุว่า คิดว่าจะไม่กลับมา และร้อยละ 0.72 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

            ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการสนับสนุนให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหลังการเลือกตั้งในปีหน้า พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.74 ระบุว่า ไม่สนับสนุน เพราะ ผลงานที่ผ่านมาไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ ขณะที่บางส่วนระบุว่า อยากได้คนใหม่ที่มีความสามารถในการบริหารมาพัฒนาประเทศ รองลงมา ร้อยละ 47.54 ระบุว่า สนับสนุน เพราะ ชอบแนวทางการทำงาน และมั่นใจในการบริหารงานต่าง ๆ สามารถเป็นคนกลางที่ดีที่ทำให้ประเทศชาติพัฒนา และทำให้บ้านเมืองสงบ และร้อยละ 0.72 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

           เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 8.66 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.00 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 18.04 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.23 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.07 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่าง ร้อยละ 54.21 เป็นเพศชาย ร้อยละ 45.71 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.08 เป็นเพศทางเลือก

           ตัวอย่าง ร้อยละ 5.88 มีอายุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 14.31 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 21.06 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 33.23 มีอายุ 46 – 59 ปี ร้อยละ 23.69 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และร้อยละ 1.83 ไม่ระบุอายุ ตัวอย่าง ร้อยละ 92.61 ระบุว่า นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.02 ระบุว่า นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.11 ระบุว่า นับถือศาสนาคริสต์/ฮินดู/ซิกข์/ยิว/ไม่นับถือศาสนาใด ๆ และร้อยละ 3.26 ไม่ระบุศาสนา

          ตัวอย่าง ร้อยละ 20.35 ระบุว่าสถานภาพโสด ร้อยละ 72.18 สมรสแล้ว ร้อยละ 3.97 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 3.50 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส ตัวอย่าง ร้อยละ 30.36 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 28.22 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.00 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 24.08 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 6.60 จบการศึกษาสูงกว่า ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 3.74 ไม่ระบุการศึกษา

          ตัวอย่าง ร้อยละ 10.49 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 13.75 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 21.71 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 15.03 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.23 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 18.36 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 2.46 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 3.97 ไม่ระบุอาชีพ

          ตัวอย่าง ร้อยละ 14.47 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 26.23 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 24.56 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 12.08 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 6.20 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาท ร้อยละ 8.19 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า มากกว่า  40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 8.27 ไม่ระบุรายได้

  • preview

NIDA_Poll_The_political_future_of_Mr.Prayut

NIDA_Poll_The_political_future_of_Mr.Prayut

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th