ผลสำรวจของนิด้าโพล

หน้าแรก > ผลสำรวจของนิด้าโพล

News Image

ศึกบอลโลก 2018

วันที่อัพเดทล่าสุด : 8 มิ.ย. 2561

          ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ศึกบอลโลก 2018” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2561 โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,001 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับศึกฟุตบอลโลก 2018 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2561 โดยมีประเทศรัสเซียเป็นเจ้าภาพ การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างด้วยความน่าจะเป็น จากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตามภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภูมิภาค สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0

          จากการสำรวจเมื่อถามถึงการติดตามชมฟุตบอลโลก 2018 ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศรัสเซีย พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.63 ระบุว่า ติดตามเป็นครั้งคราว รองลงมา ร้อยละ 43.08 ระบุว่า ไม่ติดตาม และร้อยละ 10.29 ระบุว่า ติดตามสม่ำเสมอ

          สำหรับทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบมากที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 พบว่า ผู้ที่ติดตามชมการแข่งขันฟุตบอลโลก ส่วนใหญ่ร้อยละ 22.56 ระบุว่า ชื่นชอบทีมชาติเยอรมนี รองลงมา ร้อยละ 19.49 ระบุว่า ชื่นชอบทีมชาติบราซิล ร้อยละ 15.36 ระบุว่า ชื่นชอบทีมชาติอังกฤษ ร้อยละ 8.17 ระบุว่า ชื่นชอบทีมชาติสเปน ร้อยละ 4.57 ระบุว่า ชื่นชอบทีมชาติฝรั่งเศส ร้อยละ 4.04 ระบุว่า ชื่นชอบทีมชาติอาร์เจนตินา ร้อยละ 3.60 ระบุว่า ชื่นชอบทีมชาติโปรตุเกส ร้อยละ 1.93 ระบุว่า ชื่นชอบทีมชาติญี่ปุ่น ร้อยละ 1.32 ระบุว่า ชื่นชอบทีมชาติรัสเซีย และร้อยละ 2.11 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ เบลเยียม เกาหลีใต้ สวีเดน เม็กซิโก โปแลนด์ อียิปต์ ไอซ์แลนด์ อุรุกวัย โมร็อกโก สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย เปรู และร้อยละ 16.86 ระบุว่า ไม่มีทีมใดที่ชื่นชอบเป็นพิเศษ/เฉย ๆ

          ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงทีมฟุตบอลที่คิดว่าจะได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลก 2018พบว่า ผู้ที่ติดตามชมการแข่งขันฟุตบอลโลก ส่วนใหญ่ ร้อยละ 27.22 ระบุว่า เป็นทีมชาติเยอรมนี รองลงมา ร้อยละ 25.02 ระบุว่า เป็นทีมชาติบราซิล ร้อยละ 9.39 ระบุว่า เป็นทีมชาติสเปน ร้อยละ 7.46 ระบุว่า เป็นทีมชาติอังกฤษ ร้อยละ 5.27 ระบุว่า เป็นทีมชาติฝรั่งเศส ร้อยละ 3.60 ระบุว่า เป็นทีมชาติอาร์เจนตินา ร้อยละ 3.51 ระบุว่า เป็นทีมชาติโปรตุเกส ร้อยละ 2.46 ระบุว่า เป็นทีมชาติรัสเซีย ร้อยละ 2.81 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ ญี่ปุ่น เบลเยียม อิหร่าน เกาหลีใต้ โปแลนด์ เม็กซิโก ซาอุดีอาระเบีย อียิปต์ ไอซ์แลนด์ เปรู และร้อยละ 13.26 ระบุว่า ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

          เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 8.55 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ตัวอย่างร้อยละ 26.59 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 18.04 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 32.43 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.39 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่าง ร้อยละ 59.37 เป็นเพศชาย และร้อยละ 40.63 เป็นเพศหญิง ตัวอย่างร้อยละ 7.65 มีอายุไม่เกิน 25 ปี ร้อยละ 16.69 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 23.74 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 30.68 มีอายุ 46 – 59 ปี ร้อยละ 19.84 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และร้อยละ 1.40 ไม่ระบุอายุ ตัวอย่างร้อยละ 92.50 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.35 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.55 นับถือศาสนาคริสต์ /ฮินดู/ซิกข์/ยิว/ไม่นับถือ ศาสนาใด ๆ และร้อยละ 3.60 ไม่ระบุศาสนา

          ตัวอย่างร้อยละ 22.69 ระบุว่าสถานภาพโสด ร้อยละ 69.57 สมรสแล้ว ร้อยละ 3.95 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 3.80 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส ตัวอย่างร้อยละ 28.14 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 28.14 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 8.05 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 24.99 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 6.25 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 4.45 ไม่ระบุการศึกษา

          ตัวอย่างร้อยละ 11.99 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 11.74 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 21.74 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 15.34 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.44 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 16.24 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 2.70 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 4.80 ไม่ระบุอาชีพ ตัวอย่างร้อยละ 13.39 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 22.19 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 24.64 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 10.99 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 6.25 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาท ร้อยละ 9.05 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 13.49 ไม่ระบุรายได้
  • preview

2018_World_Football_Cup

2018_World_Football_Cup

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th