ผลสำรวจของนิด้าโพล

หน้าแรก > ผลสำรวจของนิด้าโพล

News Image

ความในใจที่มีต่อพ่อ - ลูก เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2560

วันที่อัพเดทล่าสุด : 3 ธ.ค. 2560
                    ศูนย์สำรวจความคิดเห็น“นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ความในใจที่มีต่อคุณพ่อ/ลูก เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2560” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2560 โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความในใจที่มีต่อคุณพ่อ/ลูก เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2560 การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างด้วยความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตามภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภูมิภาคสุ่มตัวอย่างด้วยวิธี แบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน 1.4    
          จากการสำรวจเมื่อถามถึงคุณสมบัติที่ดีของคุณพ่อ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.97 ระบุว่า เป็นแบบอย่างที่ดีของลูก รองลงมา   ร้อยละ 49.00 ระบุว่า ให้ความรัก ความอบอุ่นกับครอบครัวอยู่เสมอ ร้อยละ 33.87 ระบุว่า ต้องมีความเป็นผู้นำ ร้อยละ 32.59 ระบุว่า มีเวลาให้กับครอบครัว ร้อยละ 32.11 ระบุว่า คอยให้คำปรึกษาแก้ปัญหาให้แก่ลูกๆ ร้อยละ 25.30 ระบุว่า เป็นผู้ฟังที่ดีให้กับลูก ร้อยละ 24.42 ระบุว่า ต้องไม่ใช้ความรุนแรง และร้อยละ 1.04 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ สำหรับกิจกรรมที่อยากทำร่วมกับคุณพ่อ/ลูก ในวันพ่อที่จะถึงนี้ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 35.04 ระบุว่า ร่วมกันทำกิจกรรมที่บ้าน เช่น พูดคุย ทำอาหาร รองลงมา ร้อยละ 19.04 ระบุว่า ทำกิจกรรมทางศาสนา (เช่น ทำบุญ เข้าวัด ไปโบสถ์ เข้ามัสยิด) ร้อยละ 17.44 ระบุว่าไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ร้อยละ 13.84 ระบุว่า ออกไปทานอาหารนอกบ้าน ร้อยละ 4.16 ระบุว่า ยังไม่มีกิจกรรมที่จะทำ ร้อยละ 7.76 ระบุ  อื่น ๆ ได้แก่ ไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรเลย เนื่องจากว่าคุณพ่อเสียแล้ว ไม่ได้พักอาศัยอยู่กับคุณพ่อ อยู่ไกลกัน ขณะที่บางส่วนระบุว่า ทุกวันเป็นวันพิเศษอยู่แล้ว และทุกข้อรวมกัน และร้อยละ 2.72 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ
          เมื่อถามถึงวิธีที่จะบอกรักคุณพ่อ/ลูก ถ้ามีโอกาส พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ  61.68 ระบุว่า บอกรักต่อหน้าคุณพ่อ/ลูก รองลงมา ร้อยละ 18.00 ระบุว่า บอกรักด้วยการให้ของขวัญ ร้อยละ 7.12 ระบุว่า บอกรักทางโทรศัพท์ ร้อยละ 2.00 ระบุว่า บอกรักด้วยการส่งข้อความ ร้อยละ 1.84 ระบุว่า บอกรักด้วยบัตรอวยพร ร้อยละ 1.52 ระบุว่า บอกทาง โซเชียล/สื่อออนไลน์ เช่น facebook  Line  ร้อยละ 6.72 ระบุ อื่น ๆ ได้แก่ บอกรักด้วยการกระทำ เช่น พาไปทานข้าว การกอด การหอม และร้อยละ 1.12 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจในมุมมองของลูกเมื่อถามถึงความกล้าในการที่จะบอกรักคุณพ่อ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 75.12 ระบุว่า กล้าที่จะบอกรักคุณพ่อ รองลงมา ร้อยละ 21.36 ระบุว่า ไม่กล้าที่จะบอกรักคุณพ่อ ร้อยละ 3.28 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ คุณพ่อเสีย/ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อ ตั้งแต่เด็ก และร้อยละ 0.24 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ สำหรับเรื่องที่ลูกทำให้คุณพ่อเสียใจที่สุด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.16 ระบุว่า ไม่เคยมีเรื่องที่ทำให้พ่อเสียใจ รองลงมา ร้อยละ 20.72 ระบุว่า พูดจาหรือทำพฤติกรรมที่ไม่ดีกับพ่อ ร้อยละ 12.96 ระบุว่า ไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อ ร้อยละ 9.04 ระบุว่า ทำพฤติกรรมให้พ่อ  เป็นห่วง ร้อยละ 6.40 ระบุว่า ไม่ตั้งใจเรียน ร้อยละ 2.32 ระบุว่า เข้าไปยุ่งเกี่ยวกั[อบายมุข/ยาเสพติด ร้อยละ 0.96 ระบุว่า ไม่เคยพูดบอกรักพ่อ ร้อยละ 0.64 ระบุว่า ไม่เคยช่วยแบ่งเบาภาระพ่อ และร้อยละ 0.80 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ส่วนในมุมมองของคุณพ่อเมื่อถามถึงความกล้าในการที่จะบอกรักลูก พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.56 ระบุว่า กล้าที่จะบอกรักลูก และร้อยละ 9.44 ระบุว่า ไม่กล้าที่จะบอกรักลูก
          ท้ายสุด เมื่อถามคุณพ่อถึงเรื่องที่ทำให้ลูกเสียใจที่สุด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.06 ระบุว่า ไม่เคยมีเรื่องที่ทำให้ลูกเสียใจ รองลงมา ร้อยละ 14.83 ระบุว่า พูดจาทำร้ายจิตใจลูก ร้อยละ 7.42 ระบุว่า ให้ในสิ่งที่ลูกอยากได้ไม่ได้ ร้อยละ 6.97 ระบุว่า บังคับให้ลูกทำในสิ่งที่ลูกไม่อยากทำ ร้อยละ 6.29 ระบุว่า ตามใจลูกมากเกินไป ร้อยละ 3.37 ระบุว่า ทำร้ายร่างกายลูก ร้อยละ 2.02 ระบุว่า เปรียบเทียบลูกกับคนอื่น ๆ  ร้อยละ 2.70 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ เป็นแบบอย่างที่ไม่ดี ไม่ได้ดูแลเอาใจใส่ ไม่มีเวลาให้ และมีภรรยาใหม่ และร้อยละ 1.35 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ
          เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 8.80 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.20 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและ ภาคกลาง ร้อยละ 18.00 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.84 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.16 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้  ตัวอย่าง ร้อยละ 50.48 เป็นเพศชาย ร้อยละ 49.36 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.16 เป็นเพศทางเลือก ตัวอย่างร้อยละ 8.24 มีอายุไม่เกิน 25 ปี ตัวอย่างร้อยละ 18.08 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 23.68 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 30.00 มีอายุ 46 – 59 ปี ร้อยละ 18.32 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  และร้อยละ 1.68  ไม่ระบุอายุ ตัวอย่างร้อยละ 89.68 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 5.28 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.92 นับถือศาสนาคริสต์/ฮินดู/ซิกข์/ยิว/ไม่นับถือศาสนาใด ๆ และร้อยละ 3.12 ไม่ระบุศาสนา
          ตัวอย่างร้อยละ 22.80 ระบุว่า สถานภาพโสด ร้อยละ 68.96 สมรสแล้ว ร้อยละ 5.12 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่  และร้อยละ 3.12 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส ตัวอย่างร้อยละ 26.32 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 27.04 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.36 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 29.52 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 5.84 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 3.92 ไม่ระบุการศึกษา 
ตัวอย่างร้อยละ 11.68 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 14.16 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 21.68ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 14.88 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 13.12 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 16.56 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 3.28 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 4.64 ไม่ระบุอาชีพ
          ตัวอย่างร้อยละ 14.80 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 20.72 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 19.52 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 12.08 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 5.76 มีรายได้เฉลี่ย ต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาท ร้อยละ 10.08 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 17.04 ไม่ระบุรายได้
  • preview

father_day_PDF

father_day_word

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th