ผลสำรวจของนิด้าโพล

หน้าแรก > ผลสำรวจของนิด้าโพล

News Image

นโยบายคืนภาษีรถยนต์คันแรก

วันที่อัพเดทล่าสุด : 16 มิ.ย. 2559

               ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “นโยบายคืนภาษีรถยนต์คันแรก” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2555 จากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,248 หน่วยตัวอย่าง กระจายทุกภูมิภาค ทุกระดับการศึกษาและกลุ่มอาชีพ กรณีนโยบายการคืนภาษีรถยนต์คันแรกของรัฐบาล จากการสำรวจ พบว่าประชาชน ร้อยละ 71.39 เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าว เพราะเป็นการคืนเงินภาษีให้กับประชาชน ไม่ต้องซื้อรถในราคาแพง และเป็นการจูงใจในการซื้อรถยนต์ ขณะที่ร้อยละ 24.44  ไม่เห็นด้วย เพราะทำให้การจราจรติดขัดเพิ่มมากขึ้น เป็นการสร้างหนี้ให้กับประชาชน และรัฐบาลต้องนำเงินส่วนหนึ่งมาชดเชยให้กับค่าภาษี

              ทั้งนี้ ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลดีและผลเสียต่อประเทศของนโยบายคืนภาษีรถยนต์คันแรก พบว่า ประชาชน ร้อยละ 50.80 ระบุว่า ส่งผลเสียต่อประเทศ และร้อยละ 49.20 มองว่าส่งผลดีต่อประเทศ  โดยในจำนวนประชาชนที่เห็นว่ามีผลเสียต่อประเทศ นั้น ร้อยละ 73.50 ระบุว่าเป็นการเพิ่มปัญหาจราจร/รถติด รองลงมา ร้อยละ 42.50 เป็นการเพิ่มมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และร้อยละ 33.20 เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเป็นหนี้เพิ่มขึ้น ส่วนในจำนวนประชาชนที่มองว่ามีผลดี ร้อยละ 78.50 ระบุว่าเป็นการขยายโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของรถยนต์ รองลงมา ร้อยละ 20.20 เป็นการเพิ่มขยายการลงทุนด้านอุตสาหกรรมรถยนต์ และร้อยละ 15.40 เพิ่มการจ้างงานมากขึ้น  

               สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจราจรของรัฐบาล ประชาชน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.30 ระบุว่า ควรลดราคาค่าโดยสารหรือ ให้ขึ้นรถบริการสาธารณะฟรี รองลงมา ร้อยละ 53.60 ควรเร่งพัฒนาระบบขนส่งทางราง เช่น รถไฟ รถไฟฟ้า และร้อยละ 12.90 ควรชะลอนโยบายลดภาษีรถยนต์คันแรกออกไปอีก 

  • preview

First-car-tax-rebate_word

First-car-tax-rebate_PDF

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th