ผลสำรวจของนิด้าโพล

หน้าแรก > ผลสำรวจของนิด้าโพล

News Image

องค์การพิทักษ์สยาม กับการชุมนุม

วันที่อัพเดทล่าสุด : 16 มิ.ย. 2559

               ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “องค์การพิทักษ์สยาม กับการชุมนุม” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2555 จากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,248 หน่วยตัวอย่าง กระจายทุกภูมิภาค ทุกระดับการศึกษาและกลุ่มอาชีพ กรณีการชุมนุมของกลุ่มองค์การพิทักษ์สยาม  ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555
               จากการสำรวจ พบว่าประชาชนร้อยละ 38.86 มีความเชื่อมั่นต่อตำรวจในการดูแลความสงบเรียบร้อยการชุมนุมของกลุ่มองค์การพิทักษ์สยามไม่ให้เกิดความรุนแรงในระดับปานกลาง เพราะไม่มั่นใจในสถานการณ์ว่าจะเกิดความรุนแรงมากน้อยเพียงใดรองลงมา ร้อยละ 25.80 มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก เพราะที่ผ่านมามีการชุมนุม/ประท้วง ตำรวจก็สามารถควบคุมได้ ไม่มีเหตุการณ์รุนแรง  และร้อยละ 16.27  ไม่เชื่อมั่นเลย เพราะ  อาจมีผู้เข้าร่วมชุมนุมจำนวนมากเกินกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะรับมือได้ทั้งนี้ ประชาชนกว่า ร้อยละ 70.43  ไม่เห็นด้วย หากทหารจะเข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง เนื่องจากทหารไม่ควรเข้ามายุ่งเกี่ยวทางการเมือง ควรวางตัวเป็นกลาง มีเพียงร้อยละ 18.11 ที่เห็นด้วย เพราะถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลในการร่วมแสดงความคิดเห็นทางการเมือง และเป็นการควบคุมกลุ่มผู้ชุมนุมไปในตัวหากเกิดเหตุการณ์ปะทะกัน

               เมื่อสอบถามถึงการใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงในการควบคุมการชุมนุมกลุ่มผู้ชุมนุม พบว่า ประชาชนร้อยละ 49.12 เห็นด้วย เพราะไม่มั่นใจในสถานการณ์ และเพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ปะทะกันหรือความรุนแรงโดยเฉพาะมือที่สาม และร้อยละ 29.73 ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นการชุมนุมที่ไม่น่าจะเกิดความรุนแรงมาก และเชื่อว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้

                ด้านความกังวลของประชาชนกับการปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมขององค์การพิทักษ์สยามกับ นปช. พบว่า ประชาชน  ร้อยละ 52.72 ไม่กังวล เพราะเป็นการชุมนุมอยู่ในแต่ละจุดของกลุ่มตัวเองและเป็นกลุ่มที่มีคนร่วมชุมนุมไม่มาก และเชื่อมั่นในการควบคุมของเจ้าหน้าที่  และร้อยละ 37.34  มีความกังวล เพราะเป็นการชุมนุมที่เกิดจากความขัดแย้งกันอาจนำไปสู่การปะทะกันได้ และอาจมีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

                สำหรับความคิดเห็นของประชาชนกับการชุมนุมของกลุ่มต่างๆ ประชาชนร้อยละ 40.95 ไม่เห็นด้วยกับการชุมนุม และไม่อยากให้เกิดขึ้น เพราะเป็นการสร้างความวุ่นวาย สร้างความแตกแยกของคนในชาติ รวมไปถึงการจราจรติดขัด ร้อยละ 15.71 มองว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลในการแสดงออกทางการเมือง ชุมนุมได้แต่ควรอยู่ในกรอบของกฎหมายบ้านเมืองและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วย และร้อยละ 11.21 เป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางการเมืองของคนบางกลุ่ม หรือเกิดจากการที่กลุ่มผู้ชุมนุมมีเหตุผลในการชุมนุมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง

  • preview

Siam Protection Organisation2_word

Siam Protection Organisation2_PDF

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th