ข่าวสาร

หน้าแรก > ข่าวสาร

News Image

รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

วันที่อัพเดทล่าสุด : 19 ส.ค. 2562

ด้วยศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

          คุณสมบัติของผู้สมัคร               

          1.1      ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

          1.2      อายุไม่เกิน 30 ปี         

          1.3      จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และการสื่อสารมวลชน สื่อสารทางการตลาด

          1.4      มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านสื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธ์

เชิงการตลาด การวางแผนการประชาสัมพันธ์ การเขียนข่าว และการออกแบบ

สื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

          1.5      มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Adobe Photoshop และหรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน และการใช้อุปกรณ์สำนักงานเบื้องต้น

          1.6      มีความสามารถในการบันทึกวิดีโอและถ่ายทำรายการสดหรือ Online Streaming Videos เช่น Facebook Live หรืออื่น ๆ และมีความรู้ความสามารถในการตัดต่อคลิปวิดีโอเพื่อใช้ในการเผยแพร่ผ่าน Youtube Facebook Website และอื่น ๆ

          1.7      มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและอังกฤษทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน

มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน มีบุคลิกภาพและทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์

ที่ดี

          1.8      มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน มีความขยัน อดทน พร้อมที่จะเรียนรู้ สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานร่วมกันเป็นทีมภายใต้สภาวะกดดันได้

          1.9      มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับด้านการพัฒนาเว็บไซต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.  ระเบียบการรับสมัคร

          ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถติดต่อรับใบสมัครได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

                     2.1 ติดต่อรับใบสมัครได้ที่ที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”

                           สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารเสรีไทย ชั้น 1

                     2.2 Download ใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/2ttyz71

และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคาร

เสรีไทย ชั้น 1 หรือส่งเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังอีเมล nida_poll@nida.ac.th ตั้งแต่วันประกาศ จนถึงวันที่ 6 กันยายน 2562 ในวันเวลาราชการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 727 3594

  • preview
Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th