ข่าวสาร

หน้าแรก > ข่าวสาร

News Image

ประสิทธิภาพและการรักษามาตรฐานการทำงาน คือหัวใจสำคัญของ “นิด้าโพล”

วันที่อัพเดทล่าสุด : 19 ก.ค. 2561

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” จัดโครงการสัมมนา “แนวทางการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณพงศ์ นพเกตุ ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” มอบหมายให้ นางสาวกัลยา มะโนนึก รองผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา พนักงานเก็บข้อมูลภาคสนามและสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กว่า 50 ราย รวมทั้งนักศึกษาฝึกงานเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ณ ห้อง 4008 ชั้น 4 อาคารนวมิทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

“นิด้าโพล” ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรักษามาตรฐานการทำงานของพนักงานเก็บข้อมูลทั้งภาคสนามและสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละด้าน การสัมมนาในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นให้พนักงานเก็บข้อมูล ตระหนักถึงความสำคัญ รับฟัง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยสามารถนำข้อสรุปดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 • preview
 • preview
 • preview
 • preview
 • preview
 • preview
 • preview
 • preview
 • preview
 • preview
 • preview
 • preview
 • preview
 • preview
Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th