เกี่ยวกับเรา

หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา

ประวัติศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยในปัจจุบันมีทั้งหมด 11 คณะ และ 1 วิทยาลัยนานาชาติ มีการบริการวิชาการแก่สังคม หนึ่งในนั้นคือการนำหลักวิชาการด้านการวิจัยเชิงสำรวจไปประยุกต์ใช้ในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม และผลของการสำรวจจะสื่อสารถึงผู้กำหนดนโยบายของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อให้เป็นแนวคิดในการกำหนดนโยบายการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยสำนักวิจัย ได้เริ่มดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล” เมื่อปีพุทธศักราช 2518 โดยจัดให้มีการสำรวจประชามติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2518 การสำรวจการเลือกตั้งได้จัดทำ 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการสำรวจเพื่อให้ทราบถึงความสนใจต่อการเลือกตั้ง และครั้งที่ 2 เป็นการทำนายผลการเลือกตั้ง โดยจัดลำดับคะแนนของผู้สมัครแต่ละคน ซึ่งผลที่ได้จากการสำรวจเมื่อเปรียบเทียบกับผลการเลือกตั้ง ปรากฏว่ามีความใกล้เคียงกันอย่างมาก

          ต่อมา “นิด้าโพล” ได้ทำการประเมินการทำงานของรัฐบาลและรัฐสภา ระหว่างเดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2518 โดยทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก สถาบันมีข้อจำกัดในด้านกำลังเงินและกำลังคน ซึ่งการสำรวจครั้งนั้นก็เพื่อต้องการใช้วิชาการที่สถาบันมีอยู่และรักษาไว้ซึ่งความเป็นกลางอย่างเคร่งครัด และสถาบัน ถือว่าความคิดเห็นของประชาชน เป็นสิ่งที่รัฐบาลและรัฐสภาต้องรับฟังเอาไว้เพื่อประกอบการทำงาน ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย และประชาชนจะได้มีสื่อที่จะรวบรวมความรู้สึกนึกคิดของประชาชนให้แสดงออก มิฉะนั้นแล้ว ประชาชนส่วนใหญ่จะกลายเป็นประชาชนเงียบ (Silent Majority)

          การทำโพลของสถาบันในครั้งนั้น เป็นการทำโพลครั้งแรกในประเทศไทยที่ใช้ความรู้ทางสถิติมาทำนายผลได้อย่างใกล้เคียงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ทำให้โพลของนิด้าเป็นที่รู้จักเป็นอย่างมากในสมัยนั้น และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในปี 2519 สถาบันจึงได้ยุติการทำโพลนับจากนั้นมา

          ต่อมาใน ปี 2550 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เห็นควรฟื้นฟูนิด้าโพล ซึ่งเป็นโพลที่มีชื่อเสียงโด่งดังในอดีต จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการจัดทำ “นิด้าโพล” คณะทำงานได้เสนอให้มีองค์กรรองรับเพื่อช่วยแสดงบทบาทในการให้บริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันได้อย่างชัดเจน และเป็นช่องทางในการสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น จึงเสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน“นิด้าโพล” (NIDA Poll Center) เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นที่น่าสนใจต่างๆ และนำเสนอผลการสำรวจต่อสาธารณะ รวมทั้งบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรไม่แสวงหากำไรมีการจัดสรรงบประมาณให้จัดทำตัวอย่างหลักสำหรับการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน และให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เป็นโครงการนำร่อง และกำหนดให้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นต่างๆ จำนวนปีละไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง พร้อมทั้งพัฒนาตัวอย่างหลักให้มีมากขึ้น โดยมี ศาสตราจารย์(เกียรติคุณ) ดร.ประชุม สุวัตถี อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ เป็นผู้ให้กรอบแนวคิดในการดำเนินงาน การวางระบบ และการจัดสร้างตัวอย่างหลัก(Master Sample) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ กั่วเจริญ เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมให้กับนิด้าโพล

          ในการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 4/2551 มีมติให้จัดตั้งศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน“นิด้าโพล” และสถาบันได้ออกระเบียบ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล” มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นมา

          ปัจจุบันศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน“นิด้าโพล” จัดทำโพลทั้งด้านโพลสาธารณะและธุรกิจโพล ซึ่งผลการดำเนินงาน ดังนี้

          1. ด้านโพลสาธารณะ ศูนย์ฯ นิด้าโพล  สำรวจความคิดเห็นทางโทรศัพท์โดยการสุ่มตัวอย่างจากฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ทางเว็บไซต์ออนไลน์ และสำรวจข้อมูลภาคสนาม ประมวลผล และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ทุกสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 80 เรื่องต่อปี โดยอาศัยการสุ่มตัวอย่างจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” ด้วยความน่าจะเป็นด้วยวิธีแบบเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) และกระจายตามสัดส่วนของจำนวนประชากรของแต่ละภูมิภาค เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการศูนย์ฯ นิด้าโพล ในปี 2551 จนถึงปัจจุบัน (เมษายน 2562) ศูนย์ฯ นิด้าโพล สำรวจความคิดเห็นของประชาชน ปีละกว่า 100 เรื่อง ในมิติต่างๆ ทั้งมิติด้านการเมือง มิติด้านสังคม มิติด้านเศรษฐกิจ  มิติด้านวัฒนธรรม มิติด้านสิ่งแวดล้อม และมิติด้านบันเทิงและกีฬา

          2. ด้านธุรกิจโพล ศูนย์ฯ นิด้าโพล ให้บริการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนแก่หน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน (เมษายน 2562) กว่า 300 โครงการ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทางโทรศัพท์และภาคสนามเป็นหลัก นอกจากนั้นจะขยายงานสำรวจให้ครอบคลุมการสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ เว็บไซต์ การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) หรือวิธีการอื่นๆ ตามความต้องการของผู้ว่าจ้างที่จะตกลงกัน และรับสำรวจทั่วราชอาณาจักร

 
Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th