เกี่ยวกับเรา

หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยในปัจจุบัน มีทั้งหมด 11 คณะ และ 1 วิทยาลัยนานาชาติ มีการบริการวิชาการแก่สังคม หนึ่งในนั้นคือการนำหลักวิชาการด้านการวิจัย เชิงสำรวจไปประยุกต์ใช้ในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม และผลของการสำรวจ จะสื่อสารถึงผู้กำหนดนโยบายของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อให้เป็นแนวคิดในการกำหนดนโยบาย การดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยสำนักวิจัย ได้เริ่มดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล” เมื่อปีพุทธศักราช 2518 โดยจัดให้มีการสำรวจประชามติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2518 การสำรวจการเลือกตั้งได้จัดทำ 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการสำรวจเพื่อให้ทราบถึงความสนใจต่อการเลือกตั้ง และครั้งที่ 2 เป็นการทำนายผลการเลือกตั้ง โดยจัดลำดับคะแนนของผู้สมัครแต่ละคน ซึ่งผลที่ได้จากการสำรวจเมื่อเปรียบ เทียบกับผลการเลือกตั้ง ปรากฏว่ามีความใกล้เคียงกันอย่างมาก

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยในปัจจุบัน มีทั้งหมด 11 คณะ และ 1 วิทยาลัยนานาชาติ มีการบริการวิชาการแก่สังคม หนึ่งในนั้นคือการนำหลักวิชาการด้านการวิจัย เชิงสำรวจไปประยุกต์ใช้ในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม และผลของการสำรวจ จะสื่อสารถึงผู้กำหนดนโยบายของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อให้เป็นแนวคิดในการกำหนดนโยบาย การดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยสำนักวิจัย ได้เริ่มดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล” เมื่อปีพุทธศักราช 2518 โดยจัดให้มีการสำรวจประชามติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2518 การสำรวจการเลือกตั้งได้จัดทำ 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการสำรวจเพื่อให้ทราบถึงความสนใจต่อการเลือกตั้ง และครั้งที่ 2 เป็นการทำนายผลการเลือกตั้ง โดยจัดลำดับคะแนนของผู้สมัครแต่ละคน ซึ่งผลที่ได้จากการสำรวจเมื่อเปรียบ เทียบกับผลการเลือกตั้ง ปรากฏว่ามีความใกล้เคียงกันอย่างมากCopyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th