ผลสำรวจของนิด้าโพล

หน้าแรก > ผลสำรวจของนิด้าโพล

News Image

อนาคต 3G

วันที่อัพเดทล่าสุด : 16 มิ.ย. 2559

               ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “อนาคต 3G” ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2555 จากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,246 หน่วยตัวอย่าง  กระจายทุกภูมิภาค ทุกระดับการศึกษาและกลุ่มอาชีพ จากการสำรวจพบว่า ประชาชน ร้อยละ 66.22 ทราบข้อมูลและมีความรู้เกี่ยวกับระบบ 3G ในระดับน้อยถึงปานกลาง ส่วนอีกร้อยละ 29.31 ระบุว่าไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับระบบ 3G เลย  ทั้งนี้ ประชาชน ร้อยละ 35.87 เชื่อว่าการประมูล 3G ในครั้งนี้ได้ถูกออกแบบเพื่อเอื้อประโยชน์กับกลุ่มธุรกิจ จนทำให้รัฐเสียประโยชน์ เพราะราคาประมูลต่ำเกินไป และทุกอย่างย่อมมีผลประโยชน์ ในขณะที่ประชาชน ร้อยละ 26.40 เชื่อว่าไม่มีการเอื้อประโยชน์กับกลุ่มธุรกิจ  เพราะการประมูลมีความถูกต้องรัดกุมอยู่ รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ต้องผ่านการตรวจสอบแล้ว

               เมื่อถามเห็นด้วยหรือไม่กับการยกเลิกการประมูล 3G ในครั้งนี้ พบว่า ประชาชน ร้อยละ 62.76 ระบุว่าไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกการประมูล เพราะจะเกิดความล่าช้าในการพัฒนาประเทศ อีกทั้งต่างประเทศและประเทศเพื่อนบ้านมี 4G แล้ว แต่ประชาชน ร้อยละ 13.80 เห็นด้วย เพราะเป็นการประมูลที่ไม่มีความโปร่งใส และมีการเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มธุรกิจมากเกินไป

               ท้ายสุด ประชาชน ร้อยละ 47.90 ระบุว่า หากการประมูล 3G ในครั้งนี้ล้มเหลวจะก่อให้เกิดความเสียหายด้านเศรษฐกิจการค้า รวมทั้งขาดเครื่องต่อรองในการดึงดูดการลงทุนหรือนักท่องเที่ยว และ ประชาชน อีกร้อยละ 45.40 ระบุว่าประเทศไทยขาดโอกาสที่จะผลักดันอุตสาหกรรมโทรคมนาคมด้านการสื่อสารของประเทศให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน

3G_word

3G_PDF

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th