ผลสำรวจของนิด้าโพล

หน้าแรก > ผลสำรวจของนิด้าโพล

News Image

วิปฝ่ายค้าน” กับ “การยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

วันที่อัพเดทล่าสุด : 16 มิ.ย. 2559

               ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “วิปฝ่ายค้าน กับ การยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล” ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2555 จากประชาชนทั่วประเทศ  จำนวน 1,246 หน่วยตัวอย่าง  กระจายทุกภูมิภาค ทุกระดับการศึกษาและกลุ่มอาชีพ ในกรณีที่วิปฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล  ผลการสำรวจ พบว่า ประชาชน ร้อยละ 28.49 ระบุว่า วิปฝ่ายค้านควรอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในรูปแบบอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล  เพราะ การทำงานของแต่ละกระทรวงหรือบุคคลไม่เหมือนกัน ควรเลือกเฉพาะที่ไม่ไว้วางใจจะได้ไม่ยืดเยื้อ รองลงมา ร้อยละ 23.68 ระบุว่า ควรอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งคณะ  เพราะประชาชนจะได้ทราบว่ากระทรวงหรือรัฐมนตรีท่านใดบ้างที่บริหารงานได้  ไม่ดีจะได้ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลได้อย่างละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งเป็นรัฐบาลชุดเดียวกัน ต้องทำงานประสานกันอยู่แล้ว ในขณะที่ประชาชน ร้อยละ 35.39 ระบุว่า ไม่ควรยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล  เพราะยังไม่ถึงเวลาที่จะอภิปราย และรัฐบาลบริหารงานได้ดีอยู่แล้วควรให้รัฐบาลทำงานไปก่อน รวมทั้งการอภิปรายไม่ไว้วางใจอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้

               เมื่อถามว่าผลการอภิปรายจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือไม่ พบว่า ประชาชน ร้อยละ 35.87  เชื่อว่าจะดีขึ้น เพราะรัฐบาลจะได้ทราบถึงข้อบกพร่องในการบริหารประเทศและจะได้นำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นรองลงมา ร้อยละ 33.63 เชื่อว่าเหมือนเดิม เพราะรัฐบาลเป็นเสียงส่วนใหญ่ และคิดว่ารัฐบาลจะไม่นำข้อบกพร่องในการทำงานมาปรับปรุง ไม่ใส่ใจ เมื่ออภิปรายเสร็จก็เหมือนเดิม  ทั้งนี้บุคคลที่ประชาชนต้องการให้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ อันดับหนึ่ง ร้อยละ 43.15 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  อันดับสอง ร้อยละ 29.26  นายบุญทรง  เตริยาภิรมย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  และอันดับสาม ร้อยละ 27.59 นายณัฐวุฒิ  ใสยเกื้อ  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

               ท้ายสุด ประชาชน ร้อยละ 56.08 อยากให้รัฐบาลปรับปรุงการทำงานในเรื่องของเศรษฐกิจปากท้อง สินค้าราคาแพง ปัญหาค่าครองชีพ ค่าจ้างขั้นต่ำ และปัญหาการว่างงาน ร้อยละ 13.19 การทุจริตคอร์รัปชันและความไม่โปร่งใสในการทำงานของรัฐบาล และร้อยละ  11.69 ปัญหายาเสพติด อบายมุข และการพนัน

opposition_word

opposition_PDF

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th